Search result for

very much

(53 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -very much-, *very much*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you. Thank you very much. Uh, who is it?ขอบคุณ ขอบคุณมากๆ นั่นใครเหรอ Pilot (2008)
Thank you very much for the pep talk.ขอบคุณมากนะ สำหรับ คำพูด Episode #1.5 (2008)
Thank you very much.ขอบคุณมาก ๆ The Bank Job (2008)
Thank you, sir, very much.ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก ๆ The Bank Job (2008)
And with your knowledge of animal, I very much doubt it will live to see the morning.และด้วยความรู้เกี่ยวกับสัตว์ของเธอ ฉันเดาว่ามันคงจะรอดถึงพรุ่งนี้เช้า The Secret of Moonacre (2008)
Bolt loves you very much sweety. And you're here.โบลท์รักหนูมากจะตายไป \ และหนูก็อยู่ที่นี่ Bolt (2008)
I loved her very much. She was my mother.ผมรักเธออย่างมาก เธอเป็นแม่ของผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Thank you very much.ขอบคุณมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I didn't really hear very much of what she was saying.ส่วนมากแล้วผมไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆ ในสิ่งที่เธอกำลังเล่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, thank you very much.ไม่หล่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ Vantage Point (2008)
Look, I'm all right, I just want you to let the kids know that I'm fine, and that I love them very much and... and I think I got it all on tape.ฟังนะ,ผมสบายดีและผม อยากให้คุณบอกลูกๆว่า ผมสบายดีและบอกพวกเค้าด้วยว่า ผมรักเค้ามากๆ และ ผมคิดว่าผมจับภาพมันเอาไว้ได้ ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดี... Vantage Point (2008)
- Very much.- มาก ๆ เลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
very muchA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
very muchAll of us like you very much.
very muchAlthough old, he is still very much alive.
very muchAnd she misses them very much.
very muchAnn likes music very much.
very muchAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
very muchAs is usual with a sailor, he likes liquor very much.
very muchAs is usual with young girls, Alice likes chocolate very much.
very muchA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
very muchBetween you and me, John's idea doesn't appeal to me very much.
very muchBetween you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.
very muchBut he wanted a son very much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมากมาย[ADV] very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เป็นก่ายเป็นกอง[ADV] very much, Syn. มากมาย, ก่ายกอง, มากมายก่ายกอง, Example: เขามีเงินเป็นก่ายเป็นกอง, Thai definition: เป็นจำนวนมากพอสมควร
อย่างยิ่ง[ADV] very much, See also: extremely, considerably, substantially, exceedingly, Syn. มาก, Example: หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเรียนลัด, Thai definition: อย่างมาก, อย่างที่สุด
เป็นกำลัง[ADV] very much, See also: extremely, considerably, substantially, exceedingly, Syn. มาก, อย่างยิ่ง, Example: ตำรวจสงสัยเป็นกำลังว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปได้อย่างไร
เป็นร้อยเป็นพัน[ADV] many, See also: very much, in great quantity, in great numbers, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Ant. น้อย, Example: ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ๆ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน
ท่วมหัว[ADV] very much, See also: too much, too many, Syn. มากมาย, เกินพอ, Example: ชาวนารายย่อยมีหนี้สินท่วมหัว
คลั่ก[ADV] numerously, See also: very much, Syn. ยัดเยียด, Example: ขณะนี้ประชาชนเบียดกันแน่นคลั่กอยู่ในลานโลกดนตรี, Thai definition: ออกันอยู่เต็ม
มาก[ADV] very much, See also: much, many, a lot of, a lot, very, Syn. มากมาย, หลาย, Ant. น้อย, Example: เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก, Thai definition: มีปริมาณสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun māk) EN: thank you very much   FR: merci beaucoup
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much   FR: extrêmement
เป็นก่ายเป็นกอง[adv.] (pen kāi pen køng) EN: very much   
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   
เป็นอย่างมาก[adv.] (pen yāng māk) EN: very much   
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully   FR: à mourir
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously   FR: abondamment
อย่างยิ่ง[adv.] (yāngying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
どうも有難うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
公公然;公々然[こうこうぜん, koukouzen] (adj-t,adv-to) very much out in the open (as in a information) [Add to Longdo]
山々(P);山山[やまやま, yamayama] (adv,n) (1) very much; great deal; (2) many mountains; (P) [Add to Longdo]
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P) [Add to Longdo]
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.) [Add to Longdo]
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
頗る[すこぶる;そこぶる, sukoburu ; sokoburu] (adv) extremely; very much [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万分[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ, / ] very much; extremely; one ten thousandth part, #8,383 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 very much
   adv 1: to a very great degree or extent; "I feel a lot better";
       "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much
       interested"; "this would help a great deal" [syn: {a
       lot}, {lots}, {a good deal}, {a great deal}, {much},
       {very much}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top