ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breadth

B R EH1 D TH   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breadth-, *breadth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breadth[N] ความกว้าง, Syn. width
breadth[N] ความกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadth(เบรดธฺ) n. ความกว้าง -Id. (by a hair 'sbreadth แค่เส้นยาแดงผ่าแปด) -Conf.breath
breadthwaysadv. ตามกว้าง
breadthwiseadj. ตามกว้าง
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
hairbreadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
handbreadthn. ความยาวหนึ่งฝ่ามือ, Syn. hand's--breadth

English-Thai: Nontri Dictionary
breadth(n) ความกว้าง
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breadth-first searchการค้นหาในแนวกว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is the length and breadth of the window.นั้นเป็นความกว้างยาวของหน้าต่าง The Matrix Reloaded (2003)
Well,I do respond to the breadth of his shoulders and his strong jaw line.กับความกว้างของไหล่ และกรามแข็งแรงนั่นนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป The Greater Good (2010)
I want you to live the breadth of it as well.ฉันอยากให้คุณสนุกไปกับมันด้วย Truth and Consequences (2012)
You're just shoved out kicking and screaming into this human life, without any idea why any of it feels the way it feels, or why this confusion, which feels like it's a hair's breadth from terror or pain.หนูได้แต่รับสภาพ เตะไปมาและก็ร้องไห้ ในชีวิตมนุษย์ โดยไม่รู้เลยทำไมถึงมีความรู้สึกแบบนี้ Heaven Can't Wait (2013)
the breadth of my peculiarity is purely limited by my imagination ..ความหลากหลาย ของพรสวรรค์ฉัน ถูกจำกัดด้วย จินตนาการของฉันเท่านั้น Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breadthDivide its length and breadth by ten.
breadthHe escaped being run over by a hair's breadth.
breadthHe is looked up to for his breadth of mind.
breadthThe river is 50 meters in breadth.
breadthThe village lay in a valley about half a mile in breadth.
breadthWe escaped death by a hair's breadth.
breadthWhat is the breadth of this road?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนกว้าง[n.] (suankwāng) EN: width ; breadth   FR: largeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREADTH    B R EH1 D TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breadth    (n) brˈɛdθ (b r e1 d th)
breadths    (n) brˈɛdθs (b r e1 d th s)
breadthways    (a) brˈɛdθwɛɪz (b r e1 d th w ei z)
breadthwise    (a) brˈɛdθwaɪz (b r e1 d th w ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心胸[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, ] breadth of mind, #16,566 [Add to Longdo]
广度[guǎng dù, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广 / ] breadth, #19,911 [Add to Longdo]
阔度[kuò dù, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] breadth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breite {f} | Breiten {pl}breadth | breadths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一髪[いっぱつ, ippatsu] (n) hair; hair's breadth [Add to Longdo]
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm) [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
横幅[よこはば, yokohaba] (n) breadth; width; (P) [Add to Longdo]
間一髪[かんいっぱつ, kan'ippatsu] (n) (See 間一髪のところ) hair's breadth; (P) [Add to Longdo]
間数[まかず, makazu] (n) one ken in length or breadth (1.818m) [Add to Longdo]
気宇[きう, kiu] (n) breadth of mind [Add to Longdo]
胸幅[むねはば, munehaba] (n) breadth of the chest [Add to Longdo]
肩幅[かたはば, katahaba] (n,adj-no) shoulder width (breadth) [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breadth \Breadth\ (br[e^]dth), n. [OE. brede, breede, whence
   later bredette, AS. br[=ae]du, fr. br[=a]d broad. See
   {Broad}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Distance from side to side of any surface or thing;
    measure across, or at right angles to the length; width.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) The quality of having the colors and shadows
    broad and massive, and the arrangement of objects such as
    to avoid to great multiplicity of details, producing an
    impression of largeness and simple grandeur; -- called
    also {breadth of effect}.
 
       Breadth of coloring is a prominent character in the
       painting of all great masters.    --Weale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breadth
   n 1: the capacity to understand a broad range of topics; "a
      teacher must have a breadth of knowledge of the subject";
      "a man distinguished by the largeness and scope of his
      views" [syn: {breadth}, {comprehensiveness}, {largeness}]
   2: the extent of something from side to side [syn: {width},
     {breadth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top