ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadway

B R AO1 D W EY2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadway-, *broadway*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Till it's over over there ¶¶ ¶ How ya gonna keep 'em away from Broadway"ลูกหลานเราเข้าสมรภูมิ" The Legend of Bagger Vance (2000)
I mean. She should be on Broadway or something. 'Cause she was awesome.จริงๆเธอน่าจะได้ไปแสดงบรอดเวย์อะไรแบบนี้ด้วยซ้ำ Wicker Park (2004)
Later De Heere Street was renamed Broadway after the British got in.ถายหลังถนน De Heere ถูกเปลี่ยนชื่อ เป็นบอร์ดเวย์ หลังจากอังกฤษบุกเข้ามาได้. National Treasure (2004)
[man on radio] I have a pickup at 59th and Broadway to JFK.ฉันมีรถปิกอัพที่ถนนหมายเลข59 ที่ไปยัง สนามบิน JFK Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
We have a reporter... joining us at the scence for the very latest it all began when police received an anonymous phone call... saying that explosives would be detonated... in this parking lot,at second and Broadway at 6 o'clock tonight.เรามีผู้สื่อข่าว อยู่ในที่เกิดเหตุ รายงานด่วน เริ่มมาจาก คำรวจได้รับ โทรศัพท์ จากบุคลคลลึกลับ Next (2007)
Diamond District, Broadway and Sixth.ไม่,ฉันไม่สามารถ บางที, Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
245 in progress, 106 east broadway road.245 ไปยังบ้านเลขที่ 106 ถนนอีสต์ บรอดเวย์ Brothers in Arms (2008)
Officer down, 106 east broadway road.มีเจ้าหน้าที่ถูกยิงที่106 ถนนบรอดเวย์ ตะวันออก Brothers in Arms (2008)
1099, code 2. Repeat, 1099, code 2, 106 east broadway road.1099,รหัส 2 ย้ำ 1099,รหัส 2 106 ถนนบรอดเวย์ ตะวันออก Brothers in Arms (2008)
# When Broadway knows your nameเมื่อบรอดเวย์ รู้ชื่อของเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Take in a Broadway show?ไปดูโชว์บรอดเวย์? Chapter Three 'Building 26' (2009)
My name is Rachel Berry... and I'll be singing "On My Own" from the seminal Broadway classic Les Mis.หวัดดีค่ะ หนูชื่อเรเชล แบร์รี่... หนูจะร้องเพลง "On My Own" จากละครเพลงอมตะ เลส์ เมส Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadwayWe're booked for the whole month on Broadway.
broadwayWhat kind of musicals are on Broadway right now?

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADWAY B R AO1 D W EY2
BROADWAY'S B R AO1 D W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Broadway (n) brˈɔːdwɛɪ (b r oo1 d w ei)
broadways (a) brˈɔːdwɛɪz (b r oo1 d w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百老汇[Bǎi lǎo huì, ㄅㄞˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Broadway (New York City) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフオフブロードウェー[, ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway [Add to Longdo]
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway [Add to Longdo]
ブロードウェー[, buro-doue-] (n) Broadway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadway \Broadway\ n.
   1. a street in Manhattan famous for its restaurants and its
    theaters in the Times Square area. At its intersection
    with Seventh Avenue, it forms Times Square, an area with
    impressive displays of bright lights, particularly
    advertising; it is considered by some to be the cultural
    center of New York City.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. the theater district of Manhattan, located near Times
    Square.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Broadway
   n 1: a street in Manhattan that passes through Times Square;
      famous for its theaters [syn: {Broadway}, {Great White
      Way}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top