ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

programme

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -programme-, *programme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programme(n) แผนงาน
programme(n) รายการ
programme(n) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme(vt) เขียนโปรแกรม
programmer(n) ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer
programmed learning(n) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

English-Thai: Nontri Dictionary
programme(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme๑. แผนงาน, กำหนดการ๒. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
programme budgetingงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ ดู planning-programming-budgeting system ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme controlการควบคุมด้วยโปรแกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
programme evaluation and review technique (PERT)เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
programmed checkการตรวจสอบด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmed Inquiry Language Or Teachingภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmed instructionแบบเรียนสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
programmerนักเขียนโปรแกรม, ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What programme are you going to do?แล้วเธอล่ะจะเรียนอะไร? Show Me Love (1998)
- But which programme do I follow? .แล้วฉันควรจะเรียนอะไรดีล่ะ? Show Me Love (1998)
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ Fight Club (1999)
Programme here. - Rich, why don't we pat down?- ริช ค้นอาวุธกันดีกว่า Unbreakable (2000)
Under a special programme todayUnder a special programme today Sex Is Zero (2002)
The programme took just 20 people every six months.โปรแกรมนี้รับแค่ 20 คนทุกๆ 6 เดือน The Pursuit of Happyness (2006)
I submitted an application for the intern programme about a month ago and I would just love to sit with you briefly...ผมสมัครฝึกอบรมมาเดือนนึงแล้ว ผมอยากคุยกับคุณสักครู่... The Pursuit of Happyness (2006)
One intern was hired at the end of the programme from a pool of 20.ใน 20 คน จะมีคนเดียวที่ถูกจ้างให้ทำงาน The Pursuit of Happyness (2006)
Well, we've always had a student summer work programme here at Lava Springs.อ้อ ลาวาสปริงคอยรับรายชื่อ เด็กที่อยากทำงาน High School Musical 2 (2007)
You know, we've got a heck of a basketball programme over at U of A, and an excellent scholarship programme as well.รู้ไหม เรามีโปรแกรมบาส ที่ยอดเยี่ยมที่ยูออฟเอรนะ และหลักสูตรนักเรียนทุน ก็ไม่เลวเลย High School Musical 2 (2007)
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
I want you to set up a research programme into magnetite.ฉันต้องการจะวิจัย แผนงานเกี่ยวกับmagnetite. Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmeIsn't she a computer programmer?
programmeIs she a computer programmer?
programmeNew problems are often brought up on that TV programme.
programmeShe engaged him as a programmer.
programmeShe is a computer programmer.
programmeThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมเมอร์(n) programmer, Syn. นักเขียนโปรแกรม, Example: ์เมื่อนักวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงมือพัฒนาโปรแกรม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
นักโปรแกรม(n) programmer, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรีโปรแกรม[frī prōkraēm] (n, exp) EN: freeware  FR: logiciel gratuit [ m ] ; programme gratuit [ m ] ; gratuiciel [ m ] ; freeware [ m ]
จัดรายการ[jat rāikān] (v, exp) EN: make a programme
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [ m ] ; agenda [ m ]
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (v, exp) FR: planifier ; programmer
การติดตั้งโปรแกรม[kān tittang prōkraēm] (n, exp) FR: installation d'un logiciel [ f ] ; installation d'un programme [ f ]
โครงการ[khrōngkān] (n) EN: plan ; project ; program ; scheme  FR: plan [ m ] ; projet [ m ] ; programme [ m ] ; mission [ f ] ; dessein [ m ] ; schéma [ m ] ; résolution [ f ]
โครงการอนุเคราะห์[khrōngkān anukhrǿ] (n, exp) EN: aid programme
โครงการอะพอลโล[Khrōngkān Aphøllō] (n, prop) EN: Apollo Program  FR: programme Apollo [ m ]
โครงการช่วยเหลือ[khrōngkān chūayleūa] (n, exp) EN: aid programme  FR: programme d'aide [ m ]
กิจวัตร[kitjawat] (n) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks  FR: routine [ f ] ; tâches quotidiennes [ fpl ] ; train-train [ m ] (fam.) ; habitude [ f ] ; ronron [ m ] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
programme
programmed
programmer
programmers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programme
programmed
programmer
programmes
programmers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ,    /   ] programmer #25,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programmausarbeitung { f }programme elaboration [Add to Longdo]
Programmeingabe { f } [ comp. ] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input [Add to Longdo]
Programmentwicklungsphase { f }(software) construction phase [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }program development system [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }software tool [Add to Longdo]
Schwerpunktprogramm { n }programme of selective measures [Add to Longdo]
Vorfilm { m }programme picture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) program (e.g. TV); programme; (P) #136 [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n, vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) #627 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
プログラム[puroguramu] (n, vs) { comp } program; programme; (P) #2,213 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv, n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) #4,551 [Add to Longdo]
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) { comp } argument (e.g. function, program, programme) #4,625 [Add to Longdo]
日程[にってい, nittei] (n) schedule; program; programme; agenda; (P) #4,800 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Programme \Pro"gramme\, n. [L. programma a public proclamation,
   manifesto, Gr. pro`gramma, fr. progra`fein to write before or
   in public; pro` before, forth + gra`fein to write; cf. F.
   programme. See {Graphic}.]
   That which is written or printed as a public notice or
   advertisement; a scheme; a prospectus; especially, a brief
   outline or explanation of the order to be pursued, or the
   subjects embraced, in any public exercise, performance, or
   entertainment; a preliminary sketch.
   [1913 Webster]
 
   {Programme music} (Mus.), descriptive instrumental music
    which requires an argument or programme to explain the
    meaning of its several movements.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 programme
   n 1: an announcement of the events that will occur as part of a
      theatrical or sporting event; "you can't tell the players
      without a program" [syn: {program}, {programme}]
   2: an integrated course of academic studies; "he was admitted to
     a new program at the university" [syn: {course of study},
     {program}, {programme}, {curriculum}, {syllabus}]
   3: a radio or television show; "did you see his program last
     night?" [syn: {broadcast}, {program}, {programme}]
   4: (computer science) a sequence of instructions that a computer
     can interpret and execute; "the program required several
     hundred lines of code" [syn: {program}, {programme},
     {computer program}, {computer programme}]
   5: a system of projects or services intended to meet a public
     need; "he proposed an elaborate program of public works";
     "working mothers rely on the day care program" [syn:
     {program}, {programme}]
   6: a series of steps to be carried out or goals to be
     accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed
     plans for a new bond issue" [syn: {plan}, {program},
     {programme}]
   7: a performance (or series of performances) at a public
     presentation; "the program lasted more than two hours" [syn:
     {program}, {programme}]
   v 1: write a computer program [syn: {program}, {programme}]
   2: arrange a program of or for; "program the 80th birthday
     party" [syn: {program}, {programme}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 programme /pʀɔgram/ 
  programme

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Programme /proːgramə/ 
  programs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top