ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abroad

AH0 B R AO1 D   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abroad-, *abroad*, abroa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abroad[ADV] ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad[ADV] แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody to go abroad after I take over toilet paperNobody to go abroad after I take over toilet paper Sex Is Zero (2002)
You hate going abroad that much?คุณเกลียดการไปเรียนเมืองนอกมากงั้นเหรอ? My Tutor Friend (2003)
I will be gone for 2 years Going abroad to study because you can't make it here?ไปไกลมาก คงต้องจากที่นี่ไปสัก 2 ปี Spygirl (2004)
Why? Your parents have gone abroad again?พ่อแม่เธอไปต่างประเทศอีกแล้วเหรอ? House of Fury (2005)
Actually, I'm leaving to study abroad next month.ที่จริง ผมกำลังจะไปเรียนต่อ ต่างประเทศเดินหน้า Sad Movie (2005)
I'm going abroad on business; it was short notice.ผมกำลังจะไปทำธุระที่ต่างประเทศ เรื่องด่วนนิดหน่อย Yeolliji (2006)
I was thinking of taking Kyung-ah with me when I go to study abroad this fall.ผมคิดว่าจะพูดกับ คยอง-อา ให้ไปกับผม เมื่อผมกลับไปเรียนตอนฤดูใบไม่ร่วง Sex Is Zero 2 (2007)
I go to my post abroad tomorrow. It's for a year.ผมต้องไปต่างประเทศพรุ่งนี้ ไปเป็นปี A Good Day to Have an Affair (2007)
So where are you from? Abroad i bet?คินุสซี่ ออกเสียงว่า "คิน-นุ-ซี่" Slumdog Millionaire (2008)
I'm a mother with one child ordered to marry a girl he hates another banished abroad in disgrace and a third, whoring in public with an adulterer.ข้าเป็นแม่ของลูกที่โดนบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่เขาเกลียด ..ส่วนอีกคนถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศ อย่างน่าอัปยศ.. ..และคนที่สามก็ต้องคบชู้ กับชายอื่นอย่างเปิดเผย The Other Boleyn Girl (2008)
Well, she's been abroad for a year.ก็แกไปอยู่เมืองนอกมาปีกว่าแล้ว The Reader (2008)
I was traveling abroad when he passed away.ชั้นไปเที่ยวต่างประเทศตอนที่เขาตาย Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abroadA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
abroadA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
abroadA friend of mine is studying abroad.
abroadA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
abroadAirplanes have made it easy to travel abroad.
abroadAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
abroadAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
abroadAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
abroadA number of Japanese people travel abroad every summer.
abroadAnybody and everybody wants to go abroad.
abroadA rumor is abroad about his death.
abroadAs we thought she had gone abroad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
เมืองนอก[X] (meūang nøk) EN: abroad   FR: à l'étranger
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external   FR: étranger
นอกประเทศ[X] (nøk prathēt) EN: abroad   FR: à l'étranger
ส่งออก[v.] (song-øk) EN: export ; send abroad ; send out   FR: exporter ; expédier à l'étranger
ต่างประเทศ[X] (tāngprathēt) EN: abroad ; foreign countries   FR: à l'étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROAD    AH0 B R AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abroad    (a) ˈəbrˈɔːd (@1 b r oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign, #1,574 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad

Japanese-English: EDICT Dictionary
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abroad \A*broad"\, adv. [Pref. a- + broad.]
   1. At large; widely; broadly; over a wide space; as, a tree
    spreads its branches abroad.
    [1913 Webster]
 
       The fox roams far abroad.       --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Without a certain confine; outside the house; away from
    one's abode; as, to walk abroad.
    [1913 Webster]
 
       I went to St. James', where another was preaching in
       the court abroad.           --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond the bounds of a country; in foreign countries; as,
    we have broils at home and enemies abroad. "Another prince
    . . . was living abroad." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Before the public at large; throughout society or the
    world; here and there; widely.
    [1913 Webster]
 
       He went out, and began to publish it much, and to
       blaze abroad the matter.       --Mark i. 45.
    [1913 Webster]
 
   {To be abroad}.
    (a) To be wide of the mark; to be at fault; as, you are
      all abroad in your guess.
    (b) To be at a loss or nonplused.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abroad
   adv 1: to or in a foreign country; "they had never travelled
       abroad"
   2: far away from home or one's usual surroundings; "looking
     afield for new lands to conquer"- R.A.Hall [syn: {afield},
     {abroad}]
   3: in a place across an ocean [syn: {overseas}, {abroad}]
   adj 1: in a foreign country; "markets abroad"; "overseas
       markets" [syn: {abroad}, {overseas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top