ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extensively

IH0 K S T EH1 N S IH0 V L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extensively-, *extensively*, extensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extensively[ADV] อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างครอบคลุม, Syn. vastly, widely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's do it extensively and hard!มาอึ๊บกันกลางแจ้งเหอะ ! Visitor Q (2001)
He interviewed foyet Extensively for his book. They kept in touch.เขาสัมภาษณ์โฟเยต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเขียนหนังสือ พวกเขายังติดต่อกัน Omnivore (2009)
It sometimes amazes me that the only language which has been extensively taught to dolphins is a version of American Sign Language, which, of course, you use your hands, so you have all these wonderful signals,ดูเหมือนเขาเพิ่งจะดำลงไป นั่นเป็นเรื่องหรือเปล่า? รอก่อน เดี๋ยว นั่นมันอะไรน่ะ? ผมเห็นร่าง 2 ร่าง บนจอ The Cove (2009)
Our plan is to document the site extensively for your review.นายจำเป็นต้องให้ผม เข้าไปในพื้นที่ พวกคุณ เอาภาพหอคอยให้ผมดู เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร Blowback (2010)
I'll be talking about it extensively in the days ahead.ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับมันอย่างกว้างขวาง ในวันข้างหน้า Contagion (2011)
Soft tissue was extensively mangled.เนื้อเยื่ออ่อนเสียหายเป็นวงกว้าง The Gunk in the Garage (2012)
And since I have written extensively on ancient remains and was recognized by the Cambridge Archaeological Society for my work on the Lagar Velho finds,และตั้งแต่ที่ฉันได้เขียน เรื่องซากโบราณ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสมาคมโบราณคดีเคมบริดจ์ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
The earlier patches are extensively sun bleached, so he's worn it abroad, in Peru.รอยปะล่าสุดถูกปะเต็มไปหมด โดนแดดเลียด้วย เขาใส่มันไปต่างประเทศ เปรู The Empty Hearse (2014)
Your report quotes extensively from firsthand testimony of a man called Tauber.รายงานของคุณพูดอย่าง กว้างขวาง จากพยานหลักฐานโดยตรง ของชายคนหนึ่งที่เรียกว่าโตเบอร์ Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย[ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
เอิกเกริก[ADV] extensively, Syn. แพร่หลาย, Example: ใครเคยเดินผ่านตามย่านการค้าจุดใหญ่ๆ ก็จะเห็นใบปิดหนังถูกนำมาวางขายกันอย่างเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
กว้างๆ[ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   
นาน[adv.] (Nān) EN: long ; for a long time ; extensively   FR: longtemps ; un long moment
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through   
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENSIVELY IH0 K S T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extensively (a) ˈɪkstˈɛnsɪvliː (i1 k s t e1 n s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally [Add to Longdo]
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extensively \Ex*ten"sive*ly\, adv.
   To a great extent; widely; largely; as, a story is
   extensively circulated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extensively
   adv 1: in a widespread way; "oxidation ponds are extensively
       used for sewage treatment in the Midwest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top