Search result for

birth

(134 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birth-, *birth*.
English-Thai: Longdo Dictionary
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birth    [N] การเกิด, Syn. delivery
birth    [N] ต้นกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, origin, start, Ant. conclusion, end, finish
birthday    [N] วันเกิด, See also: วันคล้ายวันเกิด
birthing    [N] การให้กำเนิด
birthmark    [N] ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
birthplace    [N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
birthright    [N] สิทธิที่ได้รับตั้งแต่เกิด
birth control    [N] การคุมกำเนิด, See also: การวางแผนครอบครัว, Syn. contraception
birth certificate    [N] สูติบัตร, See also: ใบแจ้งเกิด, Ant. death certificate
birth-control pill    [N] ยาคุม, See also: ยาคุมกำเนิด, Syn. oral contraceptive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birthการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth at termการคลอดเมื่อครบกำหนด [ดู full-term birth และ full term delivery] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth avertedการเกิดที่เลี่ยงได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth certificateสูติบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [มีความหมายเหมือนกับ contraception] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth controlการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth control methodวิธีคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth expectationจำนวนบุตรที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth grantเงินช่วยเหลือเมื่อคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthการเกิด,การเกิด [การแพทย์]
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]
Birth Averted จำนวนเกิดที่ป้องกันได้หากได้กำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Birth Canalทางผ่านของทารก,หนทางคลอด [การแพทย์]
Birth certificatesสูติบัตร [TU Subject Heading]
Birth Certificatesสูติบัตร [การแพทย์]
Birth Cohortเกิดเวลาใกล้เคียงกัน [การแพทย์]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Birth Controlการคุมกำเนิด,การควบคุมการเกิด,การคุมกำเนิด,การควบคุมการเกิด [การแพทย์]
birth controlการคุมกำเนิด, การควบคุมอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์หรือสัตว์บางชนิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birthA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
birthThe birthstone of April is diamond.
birthThe day after tomorrow is Tom's birthday.
birthTomorrow is my birthday.
birthWhen is your birthday?
birthI bought a pen for your birthday present.
birthWrite the date of your birth.
birthDo you know his birthplace?
birthDo you remember your father's birthday?
birthYou will get a CD set on your birthday.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
birth certificaten. สูติบัตร
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth rateอัตราการเกิด
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
birthrightn. สิทธิที่มีมาแต่กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
birthmark(n) ไฝ,ปาน
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
afterbirth(n) รก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเกิด    [N] birthday, Example: วันเกิดคุณแม่วันนี้ บีจะมาร่วมฉลองด้วย, Thai definition: วันแรกที่มีสภาพของการมีชีวิตหรือวันแรกที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
แหล่งกำเนิด [N] birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน
ปาน    [N] birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
ปีเกิด    [N] birth year, See also: year of birth, Example: รีเลชันนักศึกษาประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด, Thai definition: ปีที่ถือกำเนิดขึ้น
เวลาตกฟาก [N] time of delivery, See also: birth time, time of birth, Syn. เวลาเกิด, Example: หมอดูต้องการเวลาตกฟากที่ถูกต้องของเจ้าของดวงที่ให้ทำนาย
สมภพ    [N] birth, See also: nativity, Syn. การเกิด, Ant. การตาย, Example: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, Thai definition: ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระราชสมภพ และ พระบรมราชสมภพ, Notes: (บาลี)
อุบาท    [N] birth, See also: occurrence, happening, Syn. อุบัติ, การบังเกิด, กำเนิด
อาชาน    [N] birth, See also: family, Syn. กำเนิด, ตระกูล, Notes: (สันสกฤต)
สูติบัตร    [N] birth certificate, Syn. ใบเกิด, Example: เขาเก็บสูติบัตรของลูกๆ ทุกคนไว้เป็นอย่างดี แม้จะล่วงเลยมา 40 กว่าปีแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนเกิดแก่ผู้แจ้ง
ตำหนิ    [N] flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
โดยกำเนิด[adv.] (dōi kamnoēt) EN: by birth   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTH    B ER1 TH
BIRTHS    B ER1 TH S
BIRTHING    B ER1 TH IH0 NG
BIRTHDAY    B ER1 TH D EY2
BIRTHDAYS    B ER1 TH D EY2 Z
BIRTHMARK    B ER1 TH M AA2 R K
BIRTHRATE    B ER1 TH R EY2 T
BIRTHPLACE    B ER1 TH P L EY2 S
BIRTHRATES    B ER1 TH R EY2 T S
BIRTHRIGHT    B ER1 TH R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birth    (n) (b @@1 th)
births    (n) (b @@1 th s)
birthday    (n) (b @@1 th d ei)
birthdays    (n) (b @@1 th d ei z)
birthmark    (n) (b @@1 th m aa k)
birthrate    (n) (b @@1 th r ei t)
birthmarks    (n) (b @@1 th m aa k s)
birthplace    (n) (b @@1 th p l ei s)
birthrates    (n) (b @@1 th r ei t s)
birthright    (n) (b @@1 th r ai t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出生[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born [Add to Longdo]
Geburtsschein {m}birth certificate [Add to Longdo]
Geburtenziffer {f}birth rate [Add to Longdo]
Geburtsurkunde {f}birth certificate [Add to Longdo]
Geburtenbeschränkung {f}birth control [Add to Longdo]
Geburt {f} | Geburten {pl}birth | births [Add to Longdo]
Antibabypille {f}; Pille {f}birth control pill; the pill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[, happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday [Add to Longdo]
ハピバー;ハッピバー[, hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先天性缺陷[xiān tiān xìng quē xiàn, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, ] birth defect [Add to Longdo]
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, ] birthplace [Add to Longdo]
出生率[chū shēng lǜ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄌㄩˋ, ] birthrate [Add to Longdo]
出生缺陷[chū shēng quē xiàn, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, ] birth defect [Add to Longdo]
出生证[chū shēng zhèng, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ, / ] birth certificate; CL:張|张[zhang1] [Add to Longdo]
出生证明书[chū shēng zhèng míng shū, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] birth certificate; CL:張|张[zhang1] [Add to Longdo]
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿 / ] birthday present (for an old person) [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person) [Add to Longdo]
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿 / ] birthday noodles (for longevity) [Add to Longdo]
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berth \Berth\ (b[~e]rth), n. [From the root of bear to produce,
   like birth nativity. See {Birth}.] [Also written {birth}.]
   [1913 Webster]
   1. (Naut.)
    (a) Convenient sea room.
    (b) A room in which a number of the officers or ship's
      company mess and reside.
    (c) The place where a ship lies when she is at anchor, or
      at a wharf.
      [1913 Webster]
 
   2. An allotted place; an appointment; situation or
    employment. "He has a good berth." --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. A place in a ship to sleep in; a long box or shelf on the
    side of a cabin or stateroom, or of a railway car, for
    sleeping in.
    [1913 Webster]
 
   {Berth deck}, the deck next below the lower gun deck. --Ham.
    Nav. Encyc.
 
   {To give} (the land or any object) {a wide berth}, to keep at
    a distance from it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birth \Birth\ (b[~e]rth), n. [OE. burth, birth, AS. beor[eth],
   gebyrd, fr. beran to bear, bring forth; akin to D. geboorte,
   OHG. burt, giburt, G. geburt, Icel. bur[eth]r, Skr. bhrti
   bearing, supporting; cf. Ir. & Gael. beirthe born, brought
   forth. [root]92. See 1st {Bear}, and cf. {Berth}.]
   1. The act or fact of coming into life, or of being born; --
    generally applied to human beings; as, the birth of a son.
    [1913 Webster]
 
   2. Lineage; extraction; descent; sometimes, high birth; noble
    extraction.
    [1913 Webster]
 
       Elected without reference to birth, but solely for
       qualifications.            --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. The condition to which a person is born; natural state or
    position; inherited disposition or tendency.
    [1913 Webster]
 
       A foe by birth to Troy's unhappy name. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of bringing forth; as, she had two children at a
    birth. "At her next birth." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is born; that which is produced, whether animal
    or vegetable.
    [1913 Webster]
 
       Poets are far rarer births than kings. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Others hatch their eggs and tend the birth till it
       is able to shift for itself.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Origin; beginning; as, the birth of an empire.
    [1913 Webster]
 
   {New birth} (Theol.), regeneration, or the commencement of a
    religious life.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Parentage; extraction; lineage; race; family.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birth \Birth\, n.
   See {Berth}. [Obs.] --De Foe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birth
   n 1: the time when something begins (especially life); "they
      divorced after the birth of the child"; "his election
      signaled the birth of a new age" [ant: {death}, {demise},
      {dying}]
   2: the event of being born; "they celebrated the birth of their
     first child" [syn: {birth}, {nativity}, {nascency},
     {nascence}] [ant: {death}, {decease}, {expiry}]
   3: the process of giving birth [syn: {parturition}, {birth},
     {giving birth}, {birthing}]
   4: the kinship relation of an offspring to the parents [syn:
     {parentage}, {birth}]
   5: a baby born; an offspring; "the overall rate of incidence of
     Down's syndrome is one in every 800 births"
   v 1: cause to be born; "My wife had twins yesterday!" [syn:
      {give birth}, {deliver}, {bear}, {birth}, {have}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top