ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birthmark

B ER1 TH M AA2 R K   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birthmark-, *birthmark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthmark[N] ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthmarkปาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ah! I have a birthmark behind my left knee.แล้วฉันก็กลัวมาก ฉันต้องการ ให้นายช่วย นายเป็นเพี่อนรักของฉัน Big (1988)
Dr. Hopkins was the one with the Rorschach birthmark on his forehead.ด๊อกเตอร์ ฮอปกินส์ คือคนที่มี แผนที่รูปปานบนหัวล้านตะหาก The Story of Us (1999)
Something he knows is identifiable-- a birthmark or a scar maybe.บางอย่างที่เขารู้ว่าใช้ชี้ตัวได้.. อาจเป็นปานหรือแผลเป็น 52 Pickup (2008)
He may have a scar or a birthmark on his left eye.เขาอาจมีรอยแผลเป็น หรือรอยปาน เหนือตาข้างซ้าย 52 Pickup (2008)
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
I love this heart-shaped birthmark she has on her neck.รักปานรูปหัวใจ บนช่วงคอของเธอ 500 Days of Summer (2009)
You see the birthmark right there?คุณเห็นตำหนิตรงนั้นมั๊ย Bone Voyage (2009)
Your wife told us about your, uh, birthmark there.ภรรยาคุณบอกเราเรื่องปานตรงนั้น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
It has a birthmark on it's behind.มีรอยเปื้อนที่ก้นมัน Episode #1.5 (2010)
I knew someone who had a birthmark that was - similar to that.Соm'оn, Luіѕа, wе'rе mаdе tо bе tоgеthеr! Cloud Atlas (2012)
Birthmark loser.ไอ้คนขี้แพ้ตั้งแต่เกิด Of Mouse and Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birthmarkThe tiny birthmark took nothing from her loveliness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาน[N] birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
ตำหนิ[N] flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาน[n.] (pān) EN: birthmark   FR: angiome plan [m] ; tache de vin [f]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark   FR: tache [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTHMARK B ER1 TH M AA2 R K
BIRTHMARKS B ER1 TH M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birthmark (n) bˈɜːʳθmaːk (b @@1 th m aa k)
birthmarks (n) bˈɜːʳθmaːks (b @@1 th m aa k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] birthmark; mole, #19,217 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
母斑[ぼはん, bohan] (n,adj-no) mole; birthmark [Add to Longdo]
痣(P);黶[あざ, aza] (n) (1) birthmark; nevus; (2) bruise; (3) tache de vin; envie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birthmark \Birth"mark`\, n.
   Some peculiar mark or blemish on the body at birth.
   [1913 Webster]
 
      Most part of this noble lineage carried upon their body
      for a natural birthmark, . . . a snake. --Sir T.
                          North.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birthmark
   n 1: a blemish on the skin that is formed before birth [syn:
      {birthmark}, {nevus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top