ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amethyst

AE1 M AH0 TH AH0 S T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amethyst-, *amethyst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amethyst[N] แร่ควอตซ์สีม่วง (ใช้เป็นเครื่องประดับ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amethyst(แอม' มิธิสท) n. แร่ quartz สีม่วงใช้เป็นเครื่องประดับ, สีย้อมสีม่วง adj. ประกอบด้วย amethyst, -amethystine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amethystแอเมทิสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amethyst!อมีทิส! Heavenly Forest (2006)
Do you have an Amethyst yourself?เธอมี อมีทิส รึเปล่า? Heavenly Forest (2006)
-No. Do you have an Amethyst yourself?-เปล่า Heavenly Forest (2006)
She probably never saw him coming. It says in here they recovered her necklace, amethyst, broken chain?ในนี้บอกว่าพวกเค้าเก็บสร้อยของเธอได้แถวนี้ Cold Comfort (2009)
And that's amethyst for Maxine.และนั่นหินเขี้ยวหนุมาน หินประจำวันเกิดแม็กซีน Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพลิน[n.] (phailin) EN: amethyst   FR: améthyste [f]
พลอยสีม่วง[n. exp.] (phløi sī muang) EN: amethyst   FR: améthyste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMETHYST    AE1 M AH0 TH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amethyst    (n) ˈæmɪθɪst (a1 m i th i s t)
amethysts    (n) ˈæmɪθɪsts (a1 m i th i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫水晶[zǐ shuǐ jīng, ㄗˇ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] amethyst, #60,954 [Add to Longdo]
紫石英[zǐ shí yīng, ㄗˇ ㄕˊ , ] amethyst, #149,132 [Add to Longdo]
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, ] amethyst (purple crystalline silicon dioxide) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amethyst {m} [min.]amethyst [Add to Longdo]
amethystfarben {adj}amethyst; amethyst-coloured [Add to Longdo]
Amethystrennvogel {m} [ornith.]Bronze-winged Courser [Add to Longdo]
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove [Add to Longdo]
Amethystkuckuck {m} [ornith.]Violet Cuckoo [Add to Longdo]
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar [Add to Longdo]
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear [Add to Longdo]
Amethystsonnennymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Sunangel [Add to Longdo]
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird [Add to Longdo]
Amethystglanzköpfchen {n} [ornith.]Amethyst Sunbird [Add to Longdo]
Amethystglanzstar {m} [ornith.]Violet Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメシスト;アメジスト[, ameshisuto ; amejisuto] (n) amethyst [Add to Longdo]
紫水晶[むらさきずいしょう;むらさきすいしょう, murasakizuishou ; murasakisuishou] (n) amethyst [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紫水晶[むらさきすいしょう, murasakisuishou] Amethyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amethyst \Am"e*thyst\, [F. ametiste, amatiste, F. am['e]thyste,
   L. amethystus, fr. Gr. ? without drunkenness; as a noun, a
   remedy for drunkenness, the amethyst, supposed to have this
   power; 'a priv. + ? to be drunken, ? strong drink, wine. See
   {Mead}.]
   [1913 Webster]
   1. (Min.) A variety of crystallized quartz, of a purple or
    bluish violet color, of different shades. It is much used
    as a jeweler's stone.
    [1913 Webster]
 
   {Oriental amethyst}, the violet-blue variety of transparent
    crystallized corundum or sapphire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A purple color in a nobleman's escutcheon, or coat
    of arms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amethyst
   adj 1: of a moderate purple color
   n 1: a transparent purple variety of quartz; used as a gemstone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top