Search result for

birthday

(69 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birthday-, *birthday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthday[N] วันเกิด, See also: วันคล้ายวันเกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด

English-Thai: Nontri Dictionary
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthdaysวันเกิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A birthday or christmas?ในวันเกิดหรือคริสต์มาส? Chuck in Real Life (2008)
Lagerfeld's birthday party. Oh, it--it was fun- โอ้ มันสนุกมากเลยค่ะ There Might be Blood (2008)
She regularly forgets my birthday,เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ There Might be Blood (2008)
It's your birthday, do what you want. Thank you. Bye.ก็มันวันเกิดคุณ อยากทำอะไรก็ทำ ขอบคุณจ๊ะ.. Joy (2008)
The day you crashed in your entryway... was your girlfriend's birthday.วันที่คุณล้มลงที่โถงเข้าบ้านคุณ เป็นวันเกิดแฟนคุณ The Itch (2008)
Looks like the boy might actually see his first birthday.ดูเหมือนว่าเจ้าหนู จะได้เห็นวันเกิดแรกของเขา Pilot (2008)
I just got this suit for my birthday.ฉันได้ชุดนี้ในงานวันเกิด Heartbreak Library (2008)
You know, when I was little, I wanted a bicycle for my birthday but my parents got me a baseball glove.เธอรู้มะ? ตอนที่ฉันยังเด็กๆ \ ฉันน่ะ อยากได้จักรยานเป็นของขวัญวันเกิดมากๆ แต่พ่อแม่ฉัน กลับซื้อถุงมือเบสบอลมาให้ฉัน .. Bolt (2008)
My birthday's in two days. You're dead if you forget. Got it?ถ้านายลืม นายตายแน่ เข้าใจมั้ย? My Sassy Girl (2008)
I got it. Her birthday.เข้าใจแล้ว วันเกิดของเธอ My Sassy Girl (2008)
I raise my arms up there, and her birthday song starts.พอผมยกมือขึ้น เพลงวันเกิดของเธอจะดังขึ้น My Sassy Girl (2008)
It's my birthday, not yours.แต่นี่มันวันเกิดชั้นต่างหากนะ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birthdayA birthday cake with twelve candles on top.
birthdayA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
birthdayAll his children want presents on their birthdays.
birthdayAll my friends came to my birthday party.
birthdayA lot of birthday cards will arrive soon.
birthdayBill never fails to send a birthday present to his mother.
birthdayBlow out all the candles on the birthday cake at once.
birthdayBy the way, today is the 8th of June - My wife's birthday.
birthdayDo you remember your father's birthday?
birthdayGeorge sent me a birthday card.
birthdayHappy Birthday, Miss Aiba.
birthdayHappy birthday to you!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเกิด[N] birthday, Example: วันเกิดคุณแม่วันนี้ บีจะมาร่วมฉลองด้วย, Thai definition: วันแรกที่มีสภาพของการมีชีวิตหรือวันแรกที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khek wankoēt) EN: birthday cake   FR: gâteau d'anniversaire [m]
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wankoēt khøng …) EN: on the occasion of … birthday   FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
งานแซยิด[n. exp.] (ngān saēyit) EN: celebrations on the 60th birthday   
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา[n. exp.] (wan chaloēm Phrachonmaphansā) EN: King's birthday   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[n. exp.] (wan chaloēm Phrachonmaphansā Phrabātsomdetphrajāoyūhūa) EN: H.M. the King's Birthday   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ[n. exp.] (wan chaloēm Phrachonmaphansā Somdet Phranāngjāo Phraboromrāchinīnāt) EN: Her Majesty the Queen's Birthday   
วันคล้ายวันเกิด[n.] (wan khlāi wankoēt) EN: birthday ; anniversary   FR: anniversaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTHDAY    B ER1 TH D EY2
BIRTHDAYS    B ER1 TH D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birthday    (n) (b @@1 th d ei)
birthdays    (n) (b @@1 th d ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtstag {m} | Geburtstage {pl}birthday | birthdays [Add to Longdo]
Geburtstagsfeier {f}birthday party [Add to Longdo]
Geburtstagskarte {f}birthday card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[, happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday [Add to Longdo]
ハピバー;ハッピバー[, hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday [Add to Longdo]
バースデー(P);バースディ;バースデイ[, ba-sude-(P); ba-sudei ; ba-sudei] (n) birthday; (P) [Add to Longdo]
バースデーカード;バースデイカード[, ba-sude-ka-do ; ba-sudeika-do] (n) birthday card [Add to Longdo]
バースデーケーキ[, ba-sude-ke-ki] (n) birthday cake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿 / ] birthday present (for an old person) [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person) [Add to Longdo]
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿 / ] birthday noodles (for longevity) [Add to Longdo]
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday [Add to Longdo]
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] birthday cake [Add to Longdo]
生辰[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, ] birthday [Add to Longdo]
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations [Add to Longdo]
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February [Add to Longdo]
诞辰[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, / ] birthday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birthday \Birth"day`\ (b[~e]rth"d[=a]`), n.
   1. The day in which any person is born; day of origin or
    commencement.
    [1913 Webster]
 
       Those barbarous ages past, succeeded next
       The birthday of invention.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. The day of the month in which a person was born, in
    whatever succeeding year it may recur; the anniversary of
    one's birth.
    [1913 Webster]
 
       This is my birthday; as this very day
       Was Cassius born.           --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birthday \Birth"day`\, a.
   Of or pertaining to the day of birth, or its anniversary; as,
   birthday gifts or festivities.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birthday
   n 1: an anniversary of the day on which a person was born (or
      the celebration of it)
   2: the date on which a person was born [syn: {birthday}, {natal
     day}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top