Search result for

การเกิด

(76 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเกิด-, *การเกิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกิดใหม่[N] reincarnation, Example: ปีนี้อัตราการเกิดใหม่ของทารก เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าของปีก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิกิริยาการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birthการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
natalityการเกิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature birthการเกิดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pedicellationการเกิดก้าน [มีความหมายเหมือนกับ pediculation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychogenesisการเกิดขึ้นภายในจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carboniseการเกิดคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbonizeการเกิดคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbonationการเกิดคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cutinisation; cutinizationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinization; cutinisationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vulcanizationการเกิดยางสุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Childbirth ; Birthการเกิด [TU Subject Heading]
Farm manure in methane productionการเกิดมีเทนจากปุ๋ยที่ใช้ในไร่นา [TU Subject Heading]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
Foulingการเกิดตะกรัน [TU Subject Heading]
Multiple birth offspringการเกิดลูกแฝด [TU Subject Heading]
Poisoningการเกิดพิษ [TU Subject Heading]
Polymerizationการเกิดโพลิเมอร์ [TU Subject Heading]
Reincarnationการเกิดใหม่ [TU Subject Heading]
Second harmonic generationการเกิดฮาร์โมนิคที่สอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way i react to the medicine?โดยการเกิดการแพ้ยา Not Cancer (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
and it means you're the only person left who knows the truth about Arthur's birth.? ใครบ้างที่รู้ความลับเรื่องการเกิดของอาเธอร์ Excalibur (2008)
It's about being born black in America.มันเกี่ยวกับการเกิดเป็นคนดำในอเมริกา The Bank Job (2008)
Can any of you imagine what it is like to be born a black man in this world?พวกคุณนึกถึงอะไรที่เหมือนกับ การเกิดเป็นคนดำในโลกนี้ได้มั้ย The Bank Job (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
10 years ago, the planet's self-recuperative power would have been effective.สิบปีก่อนการอนุรักษ์พลังงาน ยังคงมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาการเกิดภาวะวิกฤต Death Note: L Change the World (2008)
Authorities are now feeling, by the sheer number of incidents being reported, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.ตอนนี้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่า จากการที่มีเหตุการณ์จำนวนมากถูกรายงานเข้ามา ความเป็นไปได้ที่การเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายลดลง The Happening (2008)
Elements. They combine and change into compounds.ธาตุ พวกมันรวมตัวกัน แล้วกลายเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี Pilot (2008)
I hereby declare the creation of a task force... to investigate the blackouts.ด้วยเหตุนี้ ผมขอประกาศ การเกิดขึ้นของการเร่งรัดงาน เพื่อสอบสวนเรื่องไฟดับ City of Ember (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
But I guess you already knew that, huh?ท่านครับ เราได้บันทึกการเกิด แผ่นดินไหวใต้น้ำสองจุึด 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth   FR: naissance [f] ; formation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angulation[N] การเกิดมุม
annual ring[N] การเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้ของแต่ละปี, See also: วงปี (ในเนื้อไม้)
birth[N] การเกิด, Syn. delivery
bitmap[N] การเกิดภาพจากจุดเล็กๆ
coincidence[N] การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
collocation[N] การเกิดร่วมกัน
concurrence[N] การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrency[N] การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrence
conjunction[N] การเกิดขึ้นร่วมกัน
continuance[N] การเกิดขึ้นต่อเนื่อง, Syn. continuation, prolongation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
angulation(แองกิวเล' เชิน) n. การเกิดมุม, การวัดมุมอย่างละเอียด (angular formation)
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
apogamy(อะพอก'กะมี) n. การเกิด sporophyte จากเซลล์หรือ gametophyte (แทนที่จะเป็นไข่) -apogamic, apogamous adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
azoic(อะโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับยุค Precambrian, ไม่มีการเกิด (Archean)
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity

English-Thai: Nontri Dictionary
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
natal(adj) เกี่ยวกับการเกิด
nativity(n) การเกิด,การประสูติ,การกำเนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発生[はっせい, hassei] การเกิดขึ้น
再発生[さいはっせい, saihassei] (n ) การเกิดซ้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出生[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth

German-Thai: Longdo Dictionary
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top