ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraception

K AA2 N T R AH0 S EH1 P SH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraception-, *contraception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraception[N] การคุมกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
contraception(n) การคุมกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์, การคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptionการคุมกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraception by steroidsการคุมกำเนิดโดยใช้สเตรอยด์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contraceptionคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptionคุมกำเนิด,การกีดกั้นผสมเชื้อ,การป้องกันการปฏิสนธิ,การคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Hormonalการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน [การแพทย์]
Contraception, Idealการปฏิสนธิแบบที่ถือเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Contraception, Injectableยาฉีดคุมกำเนิดชั่วคราว,ยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Injectableการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฉีด [การแพทย์]
Contraception, Injectedยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Oralการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด,ยากินคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Permanentการคุมกำเนิดแบบถาวร,คุมกำเนิดแบบถาวร,การป้องกันการตั้งครรภ์ชนิดถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We recently learned that Amanda Armstrong our nurse, has been distributing contraception to Wellesley girls.เรารู้มาว่าอแมนด้า อาร์มสตรอง... อาจารย์พยาบาล ได้แจกห่วงคุมกำเนิดให้นักศึกษา Mona Lisa Smile (2003)
"By providing contraception on demand, our school nurse is little more than a cheerleader for promiscuity." Wow.การแจกห่วงคุมกำเนิดของอ.พยาบาล ก็ไม่ต่างจากการเห็นควรให้มั่วเซ็กซ์ Mona Lisa Smile (2003)
That's what contraception is for.- และนั่นคือการคุมกำเนิด Showmance (2009)
Used contraception in the fireplace.ใช้เตาผิงห่วยๆ The Devil You Know (2010)
If the theory's right, he's acting out a fantasy in which contraception plays a key role.ถ้าหลักการนี้ถูก เขาไม่ได้แสดงอาการเพ้อฝัน ในการคุมกำเนิด แสดงละคร Compromising Positions (2010)
The submissive agrees to procure oral contraception from a physician of the dominant's choosing.บ่าวจะต้องรับยาคุมกำเนิดแบบกินจากแพทย์ Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contraceptionJust because it's a "safe day" I'm not going to make out like monkeys without protection. Isn't it the duty of loving sex to take proper care of contraception?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุมกำเนิด[n.] (kān khum kamnoēt) EN: birth control ; contraception   FR: contraception [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACEPTION K AA2 N T R AH0 S EH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraception (n) kˌɒntrəsˈɛpʃən (k o2 n t r @ s e1 p sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避孕[bì yùn, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ, ] contraception, #18,501 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
緊急避妊[きんきゅうひにん, kinkyuuhinin] (n) emergency contraception [Add to Longdo]
人工避妊法[じんこうひにんほう, jinkouhininhou] (n) contraception [Add to Longdo]
避妊[ひにん, hinin] (n,vs,adj-no) contraception; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contraception \contraception\ n.
   the intentional prevention of conception or impregnation,
   especially when accomplished by the use of contraceptive
   medications or devices; a form of birth control.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraception
   n 1: birth control by the use of devices (diaphragm or
      intrauterine device or condom) or drugs or surgery [syn:
      {contraception}, {contraceptive method}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top