ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

childbirth

CH AY1 L D B ER2 TH   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childbirth-, *childbirth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childbirth[N] การคลอดบุตร, Syn. childbearing, vaginal birth, parturition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childbirthเด็กเกิด [การแพทย์]
Childbirth ; Birthการเกิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You want natural childbirth?- อยากคลอดแบบธรรมชาติไหม Junior (1994)
Mother, Joanna, died from complications during childbirth.เดอแปร์, วิสคอนซิน แม่เปียโนเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง การคลอดบุตร Contact (1997)
So, you're having a natural childbirth. is that like a pool, or a bathtub...แล้ว เธอจะคลอดเองแบบธรรมชาติ ใช่ไหม? Betty's Baby Bump (2008)
And it was so painful. It was just like childbirth.โอเค ทุกคน ขอบคุณที่มานะ Betty's Baby Bump (2008)
Maximum pile-up. I thought she died in childbirth.นิ่งๆ Slumdog Millionaire (2008)
It's like childbirth.รู้จัก น้องสาวผมเอง Burning House of Love (2008)
she died during childbirth.เธอตายหลังจากคลอดเด็ก The Same Old Story (2008)
Ygraine died in childbirth.อีเกรนสิ้นพระชนม์ครั้งให้ประสูตรพระโอรส Excalibur (2008)
She died in childbirth.เธอตายตอนคลอดลูก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
48 years of age, daughter died in childbirth, lost the baby, too.อายุ 48 ปี,ลูกสาวตายตั้งแต่คลอด และเธอก็ไม่มีลูกอีกเลย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
His wife dies in childbirth.เมียเขาตายตอนคลอดลูก Family Remains (2009)
- Mm-hmm. It's a hormone that's produced during childbirth, lactation, and sex.ก็เป็นฮอร์โมนที่ผลิดในช่วงตอนคลอดลูก ผลิตน้ำนม แล้วก็ ขณะมีเซ็กซ์ค่ะ Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childbirthLast time it was a natural childbirth.
childbirthMany women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Example: ถ้าผู้ป่วยมีแฝดเลือดแล้วให้เรียกแพทย์ทำคลอดได้ทันที, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมาทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
สูติกรรม[N] childbirth, See also: delivery, Syn. การคลอดบุตร, การคลอด, Example: ชั้น 3 ของโรงพยาบาลจัดให้เป็นแผนกงานสูติกรรมและหอผู้ป่วยใน
การคลอดบุตร[N] childbirth, See also: childbearing, Example: การคลอดบุตรในสมัยโบราณต้องพึ่งหมอตำแย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
ประสูติ[n.] (prasūt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
สูติ[n.] (sūti) EN: birth ; childbirth   FR: naissance [f]
สูติกรรม[n.] (sūtikam) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics   FR: naissance [f]
ทำคลอด[v. exp.] (thamkhløt) EN: deliver (a baby) ; assist in childbirth   
อยู่ไฟ[v.] (yūfai) EN: lie by the fire after childbirth ; remain by a fire after parturition   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDBIRTH    CH AY1 L D B ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childbirth    (n) tʃˈaɪldbɜːʴθ (ch ai1 l d b @@ th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
鬼子母神[きしもじん;きしぼじん, kishimojin ; kishibojin] (n) Hariti (goddess of childbirth and children) [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune [Add to Longdo]
産後[さんご, sango] (n-adv,n-t,adj-no) postpartum; after childbirth [Add to Longdo]
産児[さんじ, sanji] (n) newborn baby; childbirth [Add to Longdo]
産前[さんぜん, sanzen] (n) prior to childbirth [Add to Longdo]
産前産後[さんぜんさんご, sanzensango] (n-t,adj-no) before and after childbirth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childbirth \Child"birth\, n.
   The act of bringing forth a child; travail; labor. --Jer.
   Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childbirth
   n 1: the parturition process in human beings; having a baby; the
      process of giving birth to a child [syn: {childbirth},
      {childbearing}, {accouchement}, {vaginal birth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top