ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birthing

B ER1 TH IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birthing-, *birthing*, birth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthing[N] การให้กำเนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe every birthing is different and only Granpa could see it.บางทีการเกิดทุกครังต่างออกไป และปูสามารถเห็นได้คนเดียว The Education of Little Tree (1997)
it shows our respect for lamaze, and, you know, the whole birthing process.มันแสดงว่าเราให้เกียรติชั้นเรียนคุณแม่ และกระบวนการให้กำเนิดทั้งหมด Opening Doors (2008)
Not a hospital! No, I'm going to a birthing center. I have a midwife.เธอทำได้ เธอทำได้ Betty's Baby Bump (2008)
Okay. Well, then let's get you to the birthing center.เพราะฉันไม่อยากให้เขามาได้ยินนี่ Betty's Baby Bump (2008)
The birthing blues got hold of Miss Leefolt pretty hard.ความเศร้าหลังคลอดยังเกาะกินใจเธออยู่ The Help (2011)
And I have birthing suite at Lenox Hill.และฉันก็มีห้องคลอดที่เลอน็อกซ์ฮิล Beauty and the Feast (2011)
Reserve the Grimaldi birthing suite.จองห้องแรกคลอดของพวกGrimaldi ไว้ด้วย The Fasting and the Furious (2011)
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย? Dark Shadows (2012)
You obviously mean Vicky. She has the most fertile birthing hips I have ever laid eyes upon.เธอเป็นหญิงสาวที่มีสะโพกเหมาะกับ การสืบพันธุ์เป็นที่สุดที่ข้าเคยเห็นมา Dark Shadows (2012)
You've only spoken of my birthing hips.เออ... ก็นะ... . Dark Shadows (2012)
My own mother died on the birthing bed when I was very young.แม่ของข้าเองก็ตาย ในขณะให้กำเนิดน้องข้า ตอนที่ข้ายังเด็ก The Ghost of Harrenhal (2012)
When they told Jaime he wasn't allowed in the birthing room, he smiled and asked which one of them proposed to keep him out.ตอนที่พวกเขาบอกเจมี่ว่า เขาห้ามเข้าไปในห้องคลอดเด็ก เขายิ้มแล้วถามว่าพวกนางคนไหน เสนอที่จะกันเขาออก A Man Without Honor (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTHING    B ER1 TH IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birthing \Birth"ing\, n.
   1. (Naut.) Anything added to raise the sides of a ship.
    --Bailey.
    [1913 Webster]
 
   2. the act or process of giving birth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birthing
   n 1: the process of giving birth [syn: {parturition}, {birth},
      {giving birth}, {birthing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top