Search result for

automatically

(43 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automatically-, *automatically*, automatical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automatically[ADV] โดยอัตโนมัติ, See also: โดยอัตโนมัติ, Syn. mechanically, unconsciously

English-Thai: Nontri Dictionary
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
You realize that if RIPLEY's destroyed, it automatically triggers a response.คุณมั่นใจได้เลยว่า ถ้าริปลี่ถูกทำลาย อาวุธจะถูกยิงโดยอัตโนมัติ WarGames: The Dead Code (2008)
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน.. Invictus (2009)
When I run my card, the system automatically prompts the desk clerk to greet me with this exact statement:เมื่อผมรูดการ์ด ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลของผมไปที่พนักงาน เพื่อให้กล่าวทักทายผมด้วยประโยคที่ว่า: Up in the Air (2009)
If he finds out that Gonzo is dead and not a police informant, who does he automatically blame? Us.คุณมีระเบิดอะตอมไง พวก ตกลงไหม Grilled (2009)
I'M AUTOMATICALLY A STUCKUP GOODY TWOSHOES?มันไม่ได้สร้างสีสัน ของปาร์ตี้ให้เธอซะหน่อย Valley Girls (2009)
They're the kind of cameras that automatically rewrite the video every 5 days?นี่เราต้องมาคอยไล่ดูวิดีโอที่บันทึกไว้ ทั้ง 5 วันเลยเหรอนี่... Episode #1.7 (2009)
The mind automatically fills it with information it's trying to protect.ใจโดยอัตโนมัติเติมกับข้อมูลที่มันพยายามที่จะปกป้อง Inception (2010)
Muhammad will automatically win clear?ทวิสเตอร์ จะเป็นฝ่ายชนะ เข้าใจแล้วนะ Ip Man 2 (2010)
Automatically shut down.ได้ปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติ Lost (2010)
The number you requested, 2-6-9-1-4-8-1-9-9-8 can automatically be dialed...เบอร์ที่คุณต้องการคือ 2 - 6 - 9 Buried (2010)
Why would they automatically be cleared?ทำไมคิดว่าพวกนี้บริสุทธิ์ล่ะ What Happens at Home... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automaticallyI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
automaticallyIf you touch this switch it will open the curtains automatically.
automaticallyI replied automatically when I heard my name.
automaticallyMost elevators operate automatically.
automaticallyThe computer system shuts down automatically at 8pm.
automaticallyThe door locks automatically.
automaticallyThe door will lock automatically when you go out.
automaticallyThe lock itself is a normal cylinder lock so it doesn't automatically lock when you shut the door.
automaticallyWomen automatically lose interest in him after exchanging a couple of words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตโนมัติ[ADV] automatically, Example: ถ้านอนหลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรติดสวิตช์ตั้งเวลา เพื่อช่วยให้ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ, Thai definition: เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
โดยอัตโนมัติ[ADV] automatically, Syn. อัตโนมัติ, Example: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ, Thai definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōmat) EN: automatically   FR: automatiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOMATICALLY    AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0
AUTOMATICALLY    AO2 T OW0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automatically    (a) (oo2 t @ m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P) [Add to Longdo]
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account) [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] (n) {comp} APT; Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time) [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) [Add to Longdo]
独りでに(P);一人でに(iK)[ひとりでに, hitorideni] (adv) by itself; automatically; naturally; (P) [Add to Longdo]
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time) [Add to Longdo]
入切タイマー[いりきりタイマー;いれきりタイマー, irikiri taima-; irekiri taima-] (n) on-off timer (i.e. to automatically turn an electrical device on and off at specified times) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automatically \Au`to*mat"ic*al*ly\, adv.
   In an automatic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automatically
   adv 1: in a reflex manner; "he answered automatically"
   2: in a mechanical manner; by a mechanism; "this door opens
     mechanically" [syn: {mechanically}, {automatically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top