ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automatically

AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automatically-, *automatically*, automatical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automatically(adv) โดยอัตโนมัติ, See also: โดยอัตโนมัติ, Syn. mechanically, unconsciously

English-Thai: Nontri Dictionary
automatically(adv) ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your case was automatically dismissed yesterdayYour case was automatically dismissed yesterday Oldboy (2003)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)
If I die, the tapes will automatically go public.ถ้าชั้นตายมันจะถูกแพร่ไปยังสาธารณชนโดยอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
I couldn't save your life If my heart stops... this sensor will automatically alert Mr. Yagami.ผมไม่สามารถช่วยชีวิตคุณไว้ได้... ถ้าหัวใจผมหยุดเต้น เซ็นเซอร์นี้จะส่งสัญญาณไปยังคุณยากามิอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
I WAS NAIVE TO THINK THAT THE PRESS WOULD AUTOMATICALLY CARE.ฉันดันคิดไปว่า พวกนักข่าวคงจะสนใจอัตโนมัติ Betty's Wait Problem (2007)
The moment the networks were hit all the financial data... it automatically began downloading to those servers.เมื่อไหร่ที่ระบบถูกโจมตี / ข้อมูลด้านการเงินทั้งหมด จะถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัต Live Free or Die Hard (2007)
Oh, so fish people, by dint of being fish people, automatically aren't as disciplined as nonfish people?ต้องป็นพวกปลาหมึกแน่ๆ automatically they are less disciplined of the one that the ones that are not man-fish. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Ηappy? Your hand automatically reaches out for brighter colours.เมื่อคิดถึงความสุข มือเราย่อมจะหยิบไปที่สีสว่างๆ Like Stars on Earth (2007)
I don't automatically trust people either, but at least I can tell when they have good intentions.ฉันก็ไม่ไว้ใจคนง่ายเหมือนกันนะ แต่อย่างน้อยฉันบอกได้/Nว่าพวกมันมีเซนต์ดี Interference (2007)
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
You realize that if RIPLEY's destroyed, it automatically triggers a response.คุณมั่นใจได้เลยว่า ถ้าริปลี่ถูกทำลาย อาวุธจะถูกยิงโดยอัตโนมัติ WarGames: The Dead Code (2008)
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automaticallyI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
automaticallyIf you touch this switch it will open the curtains automatically.
automaticallyI replied automatically when I heard my name.
automaticallyMost elevators operate automatically.
automaticallyThe computer system shuts down automatically at 8pm.
automaticallyThe door locks automatically.
automaticallyThe door will lock automatically when you go out.
automaticallyThe lock itself is a normal cylinder lock so it doesn't automatically lock when you shut the door.
automaticallyWomen automatically lose interest in him after exchanging a couple of words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตโนมัติ(adv) automatically, Example: ถ้านอนหลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรติดสวิตช์ตั้งเวลา เพื่อช่วยให้ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ, Thai Definition: เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
โดยอัตโนมัติ(adv) automatically, Syn. อัตโนมัติ, Example: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ, Thai Definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอัตโนมัติ[dōi attanōmat] (adv) EN: automatically  FR: automatiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOMATICALLY AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0
AUTOMATICALLY AO2 T OW0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automatically (a) ˌɔːtəmˈætɪkliː (oo2 t @ m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktwahl-Gespräch { n }automatically dialed call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) #9,320 [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) { comp } (See カウ, モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) #9,622 [Add to Longdo]
カウ[kau] (n) (abbr) { comp } (See カウンター・2, モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) #17,609 [Add to Longdo]
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P) [Add to Longdo]
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s, vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account) [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] (n) { comp } APT; Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time) [Add to Longdo]
独りでに(P);一人でに(iK)[ひとりでに, hitorideni] (adv) by itself; automatically; naturally; (P) [Add to Longdo]
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time) [Add to Longdo]
入切タイマー[いりきりタイマー;いれきりタイマー, irikiri taima-; irekiri taima-] (n) on-off timer (i.e. to automatically turn an electrical device on and off at specified times) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automatically \Au`to*mat"ic*al*ly\, adv.
   In an automatic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automatically
   adv 1: in a reflex manner; "he answered automatically"
   2: in a mechanical manner; by a mechanism; "this door opens
     mechanically" [syn: {mechanically}, {automatically}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top