ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันธมิตร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธมิตร-, *พันธมิตร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันธมิตรน. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้ เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allyพันธมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Major Non-NATO Allyพันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the Allies open the doors...เมื่อฝ่ายพันธมิตรเปิดรั้วเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่? How I Won the War (1967)
Gear is our ally...the gasoline will be ours.ความกลัวคือพันธมิตรของเรา น้ำมันจะเป็นของเรา The Road Warrior (1981)
they're our allies. oh! we're Americans!เป็นพันธมิตรของเรา เราเป็นชาวอเมริกัน! ดร.ฮัดลีย์ Spies Like Us (1985)
Even those who would be our allies would not understand.แม้ผู้ที่จะเป็นพันธมิตรของเราจะไม่เข้าใจ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He made them partners.เขาสร้างพันธมิตร Goodfellas (1990)
This guy will do anything for her. But they're allies.ผู้ชายคนนี้จะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอ แต่พวกเขาเป็นพันธมิตรกัน The Joy Luck Club (1993)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
We're associates of your business partner, Marsellus Wallace.เราร่วมงานของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ Marsellus วอลเลซ Pulp Fiction (1994)
You do remember your business partner, don't you?คุณไม่จำเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณทำไม่ได้คุณ? Pulp Fiction (1994)
I thought so.ดังนั้นผมคิดว่า คุณจำได้พันธมิตรทางธุรกิจของคุณ Marsellus วอลเลซ Pulp Fiction (1994)
- I'm calling my partner in Toluca Lake.- ฉันโทรพันธมิตรของฉันในโตลูกาทะเลสาบ Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธมิตร[phanthamit] (n) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition  FR: alliance [ f ] ; partenariat [ m ] ; coalition [ f ]
พันธมิตร[phanthamit] (n) EN: ally  FR: allié [ m[
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai] (org) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)  FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[Phanthamit Fāi Neūa] (org) EN: Northern Alliance
พันธมิตร[Phanthamit] (org) EN: the Alliance (PAD)  FR: l'Alliance (PAD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combination(n) พันธมิตร, See also: กลุ่มคน, Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
partnership(n) พันธมิตร, Syn. association, alliance, participation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร, สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
ally(vt, vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน, เข้าข้าง, เป็นพันธมิตร, พันธมิตร, ประเทศพันธมิตร, พรรคพวก, ผู้ช่วย, สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์, สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ, การเชื่อมติดกัน, ความคิดเห็นร่วมกัน, กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน, เกมฟุตบอล, การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, สัมพันธมิตร, รัฐบาลผสม, การประสานกัน., See also: coalitionist, coalitoiner n., Syn. alliance
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว, การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining, joining, blend
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร, ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt., vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร, การเกี่ยวดอง, การผูกพัน, การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน, เกี่ยวพันกัน, เกี่ยวดองกัน
ally(n) พันธมิตร, พรรคพวก, พวกพ้อง
coalition(n) การประสานกัน, การรวมกัน, การร่วมมือกัน, รัฐบาลผสม, สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน, การจัดกลุ่ม, พันธมิตร
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, สัมพันธมิตร, พันธมิตร
confederation(n) การร่วมมือกัน, สหภาพ, สมาพันธ์, สันนิบาต, พันธมิตร
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์, เกี่ยวกับสันนิบาต, เกี่ยวกับพันธมิตร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์, ซึ่งเป็นพันธมิตร, ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
league(n) สมาคม, สันนิบาต, สหพันธ์, คณะ, พันธมิตร, ความยาวสามไมล์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy, See also: S. PAD
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy), See also: S. PAD
同盟[どうめい, doumei] (n) พันธมิตร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
連立[れんりつ, renritsu] TH: พันธมิตร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top