ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confederate

K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confederate-, *confederate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederate(vi) รวมกลุ่มกัน
confederate(vt) รวมกลุ่มกัน, Syn. ally, unite
confederate with(phrv) รวมกันเป็นสมาพันธ์ (กับชาติอื่น), See also: รวมตัวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร, ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt., vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
confederate(adj) ร่วมมือกัน, ร่วมใจกัน, ช่วยกัน, รวมกลุ่มกัน
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, สัมพันธมิตร, พันธมิตร
confederate(vi) ร่วมมือกัน, ร่วมใจกัน, ช่วยกัน, รวมกลุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But while the Confederates are there we can't get across.แต่ตอนที่เขากำลังสู้รบกันอยู่นั้น เราข้ามไปไม่ได้นี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You have a confederate who signals you.มีคนส่งสัญญาณบอกคุณล่ะสิ The Illusionist (2006)
Confederate General Albert Pike. He was a remarkable man.อัลเบิตท์ ไพค์ นายพลแห่งสหพันธ์ เขาเป็นคนที่โดดเด่นมาก. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Ben, can you imagine if the Confederates got their hands on the City of Gold...เบ็น, ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้านครฝ่ายใต้พบนครแห่งทองคำ... National Treasure: Book of Secrets (2007)
A letter from Queen Victoria to the Confederate General Albert Pike?จดหมายจากราชินีวิตอเรีย ถึงนายพลฝ่ายใต้อัลเบิร์ด ไพค์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Seems the dear old queen was partial to the Confederate cause.ดูเหมือนพระนางจะสนับสนุน อุดมการณ์ฝ่ายใต้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์ The Price (2008)
Confederate soldiers, they fired on the church, ทหารที่รวมกลุ่มกัน พวกเขาระเบิดโบสถ์ Pilot (2009)
Confederate soldiers fired on a church with civilians inside.คือพลเรือนที่ถูกฆ่านั้น Family Ties (2009)
All the training the Confederate Army gave me was useless against the newborns.ที่ถูกฝึกมาในกองทัพสหพันธรัฐ\ นใช้ปราบพวกเกิดใหม่ไม่ไ้ด้เลย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
I am Major General Jedediah Garrett of the Confederate Army, and we are...ผมนายพลใหญ่เจดีเดีย กาเร็ท แห่งกองพลสันนิบาต และพวกเรา... Searching (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confederateThe troops fought with Grant against the Confederates.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุดตาน[phut tān] (n) EN: Rose of Sharon ; Cotton rose hibiscus ; Changeable rose mallow ; Confederate rose mallow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFEDERATE K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 T
CONFEDERATE K AH0 N F EH1 D ER0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confederate (n) kˈənfˈɛdərət (k @1 n f e1 d @ r @ t)
confederate (v) kˈənfˈɛdərɛɪt (k @1 n f e1 d @ r ei t)
confederated (v) kˈənfˈɛdərɛɪtɪd (k @1 n f e1 d @ r ei t i d)
confederates (n) kˈənfˈɛdərəts (k @1 n f e1 d @ r @ t s)
confederates (v) kˈənfˈɛdərɛɪts (k @1 n f e1 d @ r ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesgenosse { n } | Bundesgenossen { pl }confederate | confederates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
南部連合国[なんぶれんごうこく, nanburengoukoku] (n) Confederate States of America; CSA [Add to Longdo]
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederate \Con*fed"er*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Confederated}; p. pr. & vb. n. {Confederating}.]
   To unite in a league or confederacy; to ally.
   [1913 Webster]
 
      With these the Piercies them confederate. --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederate \Con*fed"er*ate\, v. i.
   To unite in a league; to join in a mutual contract or
   covenant; to band together.
   [1913 Webster]
 
      By words men . . . covenant and confederate. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederate \Con*fed"er*ate\, a. [L. confoederatus, p. p. of
   confoederare to join by a league; con- + foederare to
   establish by treaty or league, fr. foedus league, compact.
   See {Federal}.]
   1. United in a league; allied by treaty; engaged in a
    confederacy; banded together; allied.
    [1913 Webster]
 
       All the swords
       In Italy, and her confederate arms,
       Could not have made this peace.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Amer. Hist.) Of or pertaining to the government of the
    eleven Southern States of the United States which
    (1860-1865) attempted to establish an independent nation
    styled the Confederate States of America; as, the
    Confederate congress; Confederate money.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederate \Con*fed"er*ate\, n.
   1. One who is united with others in a league; a person or a
    nation engaged in a confederacy; an ally; also, an
    accomplice in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       He found some of his confederates in gaol.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Amer. Hist.) A name designating an adherent to the cause
    of the States which attempted to withdraw from the Union
    (1860-1865).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Confederate
   adj 1: of or having to do with the southern Confederacy during
       the American Civil War; "Confederate soldiers"
   2: united in a confederacy or league [syn: {allied},
     {confederate}, {confederative}]
   n 1: a supporter of the Confederate States of America
   2: someone who assists in a plot [syn: {confederate},
     {collaborator}, {henchman}, {partner in crime}]
   3: a person who joins with another in carrying out some plan
     (especially an unethical or illegal plan) [syn: {accomplice},
     {confederate}]
   v 1: form a group or unite; "The groups banded together" [syn:
      {band together}, {confederate}]
   2: form a confederation with; of nations

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top