ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genetically

JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genetically-, *genetically*, genetical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Genetically Modified Organismsสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม, Example: <p>สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม <p> <p>กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 <p>- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 <p>- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544 <p>- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 <p>- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ <p>- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) <p> <p>คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <p>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง <p>- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา <p>- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ <p>- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม <p>- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ <p>- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. <br> <br>Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically-modified organismการตัดแต่งพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the genetically superior, success is easier to attain but it is by no means guaranteed.การมียีนเด่นทำให้เรื่องง่ายขึ้นเยอะ Gattaca (1997)
It's called G-13. It's genetically engineered by the U.S. government.ชื่อ จี 13 ตัดต่อพันธุกรรมโดยรัฐบาลสหรัฐ American Beauty (1999)
People like Shelby and Austin are genetically programmed to find each other.คนแบบเชลบี้ และ ออสติน เหมือนถูกกำหนดไว้ด้วยยีนส์พันธุกรรม เพื่อดึงดูดเข้าหากันและกัน A Cinderella Story (2004)
The 'Ricans, we got genetically higher blood pressure, you know that?Ricans 'เรามีความดันโลหิตทางพันธุกรรมสูงคุณทราบว่า? English, Fitz or Percy (2005)
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้ Golden Door (2006)
International disputes were buffered by a breed of genetically engineered... humans cal/ed bioroids, who were designed never to feel anger or hatred.เหล่านานาชาติโต้เถียงถึงผลกระทบ จากการกำเนิดจากพันธุวิศกรรม... . ...มนุษย์ ซึ่งถูกเรียกว่าไบโอรอยด์ ผู้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความโกรธหรือเกลียดชัง Appleseed Ex Machina (2007)
We continue to create bioroids from the very same DNA as you humans... genetically deleting negative emotions.เรายังดำเนินการสร้างไบโอรอยด์ จากดีเอ็นเอที่เหมือนกันมากกับมนุษย์อย่างคุณ ...โดยตัดอารมณ์ทางลบออกจากพันธุกรรม Appleseed Ex Machina (2007)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
From a genetically compatible donor.จากผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่ตรงกัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geneticallyIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENETICALLY JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetically (a) ʤˈɪnˈɛtɪkliː (jh i1 n e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genfood { n }; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food [Add to Longdo]
gentechnisch manipuliertgenetically manipulated [Add to Longdo]
gentechnisch verändertgenetically changed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n, adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
血縁関係[けつえんかんけい, ketsuenkankei] (n, adj-no) blood relationship; blood relations; being genetically related [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  genetically \ge*net"ic*al*ly\, adv.
     In a genetical manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  genetically
      adv 1: by genetic mechanisms; "genetically passed down talents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top