ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballyhoo

B AE1 L IY0 HH UW0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballyhoo-, *ballyhoo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballyhoo[N] การทำเสียงเอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การส่งเสียงอึกทึก, Syn. advertise, advertisement, propaganda
ballyhoo[SL] ตีพิมพ์, See also: ลงข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No more tomfoolery. No more ballyhoo.เลิกทำอะไรโง่ๆ เลิกนิสัยอันธพาล Good Will Hunting (1997)
ERIKA BALLYHOO!(เอริก้า บัลลี่ฮู)  ()

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLYHOO    B AE1 L IY0 HH UW0
BALLYHOOED    B AE1 L IY0 HH UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ballyhoo    (n) bˌælɪhˈuː (b a2 l i h uu1)
ballyhooed    (n) bælɪhˈuːd (b a l i h uu1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reklamerummel {m} [ugs.]ballyhoo [coll.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballyhoo \bal"ly*hoo\ v. t. [imp. & p. p. {ballyhooed}; p. pr. &
   vb. n. {ballyhooing}.]
   to advertize or publicize noisily or blatantly.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballyhoo \bal"ly*hoo\ n.
   noisy or blatant advertizing or publicity.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballyhoo
   n 1: blatant or sensational promotion [syn: {ballyhoo},
      {hoopla}, {hype}, {plug}]
   v 1: advertize noisily or blatantly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top