ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characteristically

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characteristically-, *characteristically*, characteristical
English-Thai: Nontri Dictionary
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The child's large, pronounced brow ridge is characteristically Neanderthal while the radius and ulna appear to be Homo sapien.สันคิ้วของเด็ก มีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นลักษณะของ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล The Archaeologist in the Cocoon (2013)
We are here to celebrate a characteristically abysmal performance this quarter.พวกเรามาที่นี่เพื่อฉลอง ให้กับผลงานยอดเยี่ยมในไตรมาสนี้ Fire: Part 2 (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characteristically \Char`ac*ter*is"tic*al*ly\, adv.
   In a characteristic manner; in a way that characterizes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characteristically
   adv 1: in characteristic manner; "he arrived characteristically
       late" [ant: {uncharacteristically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top