Search result for

annually

(34 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annually-, *annually*, annual
English-Thai: Nontri Dictionary
annually(adv) ทุกๆปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lau's company has grown by 8 percent annually like clockwork.บริษัท เหลาเติบโต 8%ทุกปี เดินตรงเหมือนนาฬิกา The Dark Knight (2008)
Nearly ten billion chickens are hatched in the U.S. annually.ทุกปี ไก่เกือบหมื่นล้านตัวถูกฟักในอเมริกา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
But it does appear our victim was in the habit of injuring hielf annually a variety of risky behaviors.แต่มันดูเหมือนว่าเหยื่อของเราอยู่ในกิจวัตร ของการบาดเจ็บเองทุกๆปีด้วยพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่างกัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Burns 3 people annually.เผาเหยื่อสามคนทุกปี Devil's Night (2010)
Isn't this place only for VIP customers who spend more than 100 million won annually?สถานที่นี้สำหรับลูกค้าวีไอพีที่มียอดซื้อมากกว่าร้อยล้านวอนต่อปีไม่ใช่เหรอ? One (2010)
Pentagon contracts worth over $2 billion annually.กับเพนตากอน ต้องจ่ายมากกว่าสองล้านดอลล่าำทุกปี Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
There are a quarter of a billion 911 calls annually.มันมีฐานข้อมูลกว่าล้านแห่งของสาย 911 ในแต่ละปี From Childhood's Hour (2011)
Annually.ต่อทุกๆปีค่ะ Victory (2013)
A merit-based scholarship awarded annually to one student who's most deserving.ทุนการศึกษา เป็นรางวัลประจำปี ให้กับนักเรียน ที่สมควรจะได้มากที่สุด Demolition (2015)
Adult super...? Chuck, I'm almost at the age where I should get my prostate checked annually.ผู้ใหญ่เฝ้านี่ฉันแก่จะตายอยู่แล้วนะ Chuck Versus the Marlin (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annuallyAbout two million pounds of flour are exported annually.
annuallyAbout two million pounds of wheat were exported annually.
annuallyDo you know how many people starve to death in the world annually?
annuallyThe conference takes place annually.
annuallyThe Japanese economy continued to grow by more than 5% annually.
annuallyThe meeting is held annually.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาปี[ADV] annually, See also: yearly, year round, whole year, throughout the year, Syn. ตลอดปี, ทั้งปี, ชั่วนาตาปี, Example: พ่อพาลูกน้อยหลบลี้หนีภัยอยู่ตลอดทั้งตาปีไม่มีโอกาสจะได้ต่อสู้ป้องกันตัวกับสัตว์ร้ายอะไรๆ เลยสักครั้ง, Thai definition: ระยะเวลาตลอดทั้งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำปี[adj.] (prajampī) EN: annual ; annually ; yarly   FR: annuel ; annuellement ; chaque année
ทุกปี[adv.] (thūk pī) EN: annual ; annually ; every year   FR: annuel ; annuellement ; chaque année

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNUALLY    AE1 N Y UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annually    (a) (a1 n y u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔年[かくねん, kakunen] (n-adv,n-t) biannually; every second year; every other year [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]
歳々年々;歳歳年年[さいさいねんねん, saisainennen] (adv,n) annually; every year; year in and year out; from year to year [Add to Longdo]
新年宴会[しんねんえんかい, shinnen'enkai] (n) (1) New Year's banquet (held annually by the emperor on Jan. 5, prior to WWII); (2) (See 新年会) New Year's party [Add to Longdo]
神武天皇祭[じんむてんのうさい, jinmutennousai] (n) Festival of Emperor Jimmu (formerly held annually on April 3rd, the supposed day of his death) [Add to Longdo]
逐年[ちくねん, chikunen] (adv) annually; year by year [Add to Longdo]
賭弓;賭射[のりゆみ, noriyumi] (n) (1) prize archery; (2) imperial archery event held annually on the 18th day of the first lunar month (Heian period) [Add to Longdo]
年々(P);年年[ねんねん(P);としどし, nennen (P); toshidoshi] (n-adv,n-t) years; year by year; annually; considering his age; (P) [Add to Longdo]
年年歳歳;年々歳々[ねんねんさいさい, nennensaisai] (adv,n) annually; every year; year in year out; from year to year [Add to Longdo]
年毎に;年ごとに[としごとに, toshigotoni] (adv) annually; every year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annually \An"nu*al*ly\, adv.
   Yearly; year by year.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annually
   adv 1: without missing a year; "they travel to China annually"
       [syn: {annually}, {yearly}, {every year}, {each year}]
   2: by the year; every year (usually with reference to a sum of
     money paid or received); "he earned $100,000 per annum"; "we
     issue six volumes per annum" [syn: {per annum}, {p.a.}, {per
     year}, {each year}, {annually}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top