Search result for

สัมพันธมิตร

(18 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมพันธมิตร-, *สัมพันธมิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธมิตร[N] ally, Syn. แนวร่วม, พันธมิตร
สัมพันธมิตร[N] ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมพันธมิตรน. เรียกกลุ่มประเทศอันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ที่รวมเป็นแกนร่วมรบกับกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ว่า ฝ่ายสัมพันธมิตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
"In order to ensure the continued strength and vitality,ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายสัมพันธมิตรสำเร็จ Malèna (2000)
...as Allied bombings continue.สัมพันธมิตรยังคงทิ้งระเบิดต่อไป Malèna (2000)
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน Malèna (2000)
Just a few years ago, II Duce promised that the Nazis would never occupy Sicily.เมื่อสองสามปีที่แล้วอิลดูซสัญญาว่า... สัมพันธมิตรจะไม่มีทางคุกคามซิซิลี Malèna (2000)
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
I suppose that was partly the reason, but, you know, his family's been through a lot, and I thought he could use some human companionship.แม่แค่ชวน นั้นเป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่ง แต่ลูกก็รู้ว่าครอบครัวเค้าผ่านอะไรมามาก และแม่ก็คิดว่า เราควรสัมพันธมิตรกับเขา Surface Tension (2011)
There were so many bodies when the Allies arrived... thousands... buried in mass graves...ที่นั่นมีศพมากมายตอนสัมพันธมิตรมาถึง ศพนับพัน... ถูกฝังในหลุมศพจำนวนมาก แต่ฉันไม่ใช่หนึ่งในนั้น I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
It's how they were easily identified by the Allied Forces after the liberation.นี่เป็นวิธีระบุเอกลักษณ์ของพวกนั้นอย่างง่ายๆ โดยกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร\หลังจากการปลดปล่อย I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Allied forces in Anzio...ฝ่ายสัมพันธมิตร อันซิโอ้ Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมพันธมิตร[n.] (samphanthamit) EN: ally ; alliance   FR: allié [m] ; alliance [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance

English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top