ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bally

B AE1 L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bally-, *bally*, bal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bally[ADV] อย่างเสียงดัง (พูดคุย)
ballyhoo[N] การทำเสียงเอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การส่งเสียงอึกทึก, Syn. advertise, advertisement, propaganda
ballyhoo[SL] ตีพิมพ์, See also: ลงข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No more tomfoolery. No more ballyhoo.เลิกทำอะไรโง่ๆ เลิกนิสัยอันธพาล Good Will Hunting (1997)
Ballycarbery. Mmm.บัลลี่คาร์เบอร์รี่ Leap Year (2010)
There. Ballycarbery Castle.นั่นน่ะ มันคือปราสาทบัลลี่คาร์เบอร์รี่ Leap Year (2010)
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ The Hangover Part II (2011)
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
♪ I thought I was the Bally table king ♪# ชั้นคิดว่าชั้นเป็นราชาแล้ว # Nationals (2012)
ERIKA BALLYHOO!(เอริก้า บัลลี่ฮู)  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLY    B AE1 L IY0
BALLY    B EY1 L IY0
BALLY'S    B AE1 L IY0 Z
BALLY'S    B EY1 L IY0 Z
BALLYHOO    B AE1 L IY0 HH UW0
BALLYHOOED    B AE1 L IY0 HH UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bally    (j) bˈæliː (b a1 l ii)
ballyhoo    (n) bˌælɪhˈuː (b a2 l i h uu1)
ballyhooed    (n) bælɪhˈuːd (b a l i h uu1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, / ] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bally \bally\ adj. prenom.
   an informal intensifier.
 
   Syn: blinking(prenominal), bloody(prenominal),
     crashing(prenominal), flaming(prenominal),
     fucking(prenominal)[vulgar].
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bally
   adj 1: informal intensifiers; "what a bally (or blinking)
       nuisance"; "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you
       flaming idiot" [syn: {bally(a)}, {blinking(a)},
       {bloody(a)}, {blooming(a)}, {crashing(a)}, {flaming(a)},
       {fucking(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top