Search result for

tür

(172 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tür-, *tür*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor

English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi slang) เข้านอน
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., S. full-length movie, a full-length motion picture,
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turf[N] สนามหญ้า
turf[N] หญ้าเทียม
turf[N] พื้นที่, Syn. territory
turf[VT] คลุมด้วยหญ้า
turf[VT] บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf[VT] ฆ่า (คำสแลง), Syn. kill
Turk[N] ชาวตุรกี
Turk[N] ภาษาตุรกี
turn[VI] เปลี่ยน, See also: แปลง
turn[VT] เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turban(เทอ'เบิน) n. หมวโพกศรีษะของชาวมุสลิมในตอนใต้ของเอเซีย,หมวกที่คล้ายหมวกดังกล่าว,หมวกสตรีที่โพกคล้ายหมวกแขก, See also: turbaned adj.
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
turbine(เทอ'บิน,-ไบนฺ) n. กังหัน,กังหันน้ำ,ระหัดน้ำ,เครื่องกังหัน
turbo(เทอ'โบ) n. =turbine (ดู) ,=turbo-supercharger (ดู)
turbo cเทอร์โบซี <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาซี (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตดู C ประกอบ
turbo pascalเทอร์โบ ปาสกาล <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาปาสกาล (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นในราว ค.ศ.1984 ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันดู Pascal ประกอบ
turbo prologเทอร์โบ โปรลอก <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาโปรลอก (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
turbot(เทอ'เบิท) n. ปลาแบนจำพวก Psetta maxima ที่มีรูปร่างเป็นรูปข้าวหลามตัด,ปลาแบนอื่น
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
turban(n) ผ้าโพกศีรษะ,หมวก
turbid(adj) เป็นโคลนตม,ขุ่น,มืดมน,ยุ่งเหยิง,สับสน
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม
Turk(n) แขกเติร์ก,แขกตุรกี
turkey(n) ไก่งวง
Turkish(adj) เกี่ยวกับตุรกี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbidขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimeterมาตรความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimetric-การวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimetryการวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
turbidity currentกระแสความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
turbinate๑. -ม้วน, -รูปลูกข่าง๒. กระดูกม้วน [มีความหมายเหมือนกับ bone, turbinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbinate boneกระดูกม้วน [มีความหมายเหมือนกับ turbinate ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbinate; top-shaped-รูปลูกข่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbidimeter มาตรวัดความขุ่น
เครื่องมือวัดความขุ่นซึ่งใช้ของเหลวมาตรฐาน เป็นเครื่องเปรียบเทียบ [สิ่งแวดล้อม]
Turbidimetry การวัดความขุ่น
การวัดความขุ่นโดยใช้สัดส่วนของความเข้มของแสง ที่ส่องผ่านของเหลว ต่อแสงที่ส่องผ่านของเหลวไร้ความขุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Turbidity ความขุ่น
สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
turbidityturbidity, ความขุ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
turbineเครื่องกังหัน, กลจักรชนิดใบพัดหมุนใช้ผลิตกำลังโดยอาศัยพลังงานจากกระแสน้ำไอน้ำ และแก๊ส เช่น เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Turbinellidaeหอยสังข์ [TU Subject Heading]
Turbo BASIC (Computer file)เทอร์โบ เบสิก (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Turbo C++เทอร์โบ ซี++ [TU Subject Heading]
Turbo C++ for Windowsเทอร์โบ ซี++ สำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turbulentความระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน
turbulent (adj ) 1.ชุลมุนวุ่นวาย บางครั้งมีการใช้ความรุนแรง 2.(ใช้เกี่ยวกับกระแสน้ำและอากาศ) พัดอย่างแรง
turd[เทิร์ด] (n) มูล
turn down (vi ) ปฏิเสธ
turn in[เทิร์น อิน] (phrase ) เข้านอน,มอบตัว(turn [N.] in)
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์
turning effect of a force (n ) ผลของแรงรอบจุดหมุน
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project (n ) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
ปิดสวิตช์[V] turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
เปิดสวิตช์[V] turn on, See also: switch on, Ant. ปิดสวิตช์, Example: เมื่อฉันเปิดสวิตช์ก็พบว่าเครื่องไม่ทำงานเสียแล้ว, Thai definition: เปิดสวิตช์ที่ดับอยู่ให้วงจรทำงาน
หัวต่อ[N] jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURE    T UH1 R
TURO    T UH1 R OW0
TURK    T ER1 K
TURF    T ER1 F
TURI    T UH1 R IY0
TURN    T ER1 N
TURVY    T ER1 V IY0
TUREK    T Y UW1 R IH0 K
TURKO    T ER1 K OW0
TURBO    T ER1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turk    (n) (t @@1 k)
turd    (n) (t @@1 d)
turf    (v) (t @@1 f)
turn    (v) (t @@1 n)
Turin    (n) (t y u1 r i1 n)
Turks    (n) (t @@1 k s)
Turku    (n) (t @@1 k uu)
turds    (n) (t @@1 d z)
turfs    (v) (t @@1 f s)
turns    (v) (t @@1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bo, ㄅㄛ˙, ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
[bo, ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
萝卜[luó bo, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,851 [Add to Longdo]
土耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, ] turn over; free oneself; stand up, #10,329 [Add to Longdo]
回首[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] turn around; look back; recollect, #10,882 [Add to Longdo]
属实[shǔ shí, ㄕㄨˇ ㄕˊ, / ] turn out to be true; verified; true, #14,038 [Add to Longdo]
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
转弯[zhuǎn wān, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ, / ] turn (around), #14,613 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tür(n) |die, pl. Türen| ประตู
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
Sturm(n) |der, pl. Stürme| ลมพายุ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Türklingel {f}doorbell [Add to Longdo]
Türklopfer {m}door knocker [Add to Longdo]
Tür {f}; Tor {n} | Türen {pl}; Tore {pl} | an die Tür klopfen | mit der Tür ins Haus fallen | offene Türen einrennen | die Tür fest schließendoor | doors | to knock at the door | to go like a bull at a gate | to preach to the converted; to kick at an open door | to shut the door tight [Add to Longdo]
Tür {f}; Eingang {m}doorway [Add to Longdo]
Türangel {f}door hinge [Add to Longdo]
Türblatt {n}door leaf; door panel [Add to Longdo]
Türblech {n}door panel [Add to Longdo]
Türdichtung {f}door seal [Add to Longdo]
Türdrücker {m}door handle [Add to Longdo]
Türfüllung {f}door panel [Add to Longdo]
Türgriff {m}; Türklinke {f}doorhandle [Add to Longdo]
Türke {m}Turk [Add to Longdo]
Türkis {m} [min.]turquoise [Add to Longdo]
Türkis {n}turquoise [Add to Longdo]
Türknauf {m}; Türgriff {m}doorknob [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
saturé(adj) อิ่มตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] TURM [Add to Longdo]
[ろう, rou] TURM, HOHES GEBAEUDE [Add to Longdo]
[かく, kaku] TURM, PALAST, REGIERUNGSKABINETT, KABINETT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top