ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut off-, *cut off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut off(phrv) ขัดจังหวะ, See also: พูดแทรก, ทำให้หยุดพูด, Syn. interrupt, intrude
cut off(phrv) ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก, ตัด
cut off(phrv) ทำให้ถูกตัดขาด, See also: ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ
cut off(phrv) ปิดการทำงาน, See also: ดับเครื่อง
cut off(phrv) ตัดออก, Syn. slice off, snip off, strike off, swish off
cut off(phrv) ขัดจังหวะ, Syn. cut short
cut off(phrv) ป้องกัน, See also: ระงับ, ยับยั้ง
cut off(phrv) ยกเลิก, See also: ยุติ
cut off(phrv) แยกจาก, See also: แบ่งแยกมาจาก
cut off(phrv) แยกตัวจาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร Jaws (1975)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)
They had him cut off from the press.คานธีถูกตัดออกจากสื่อ Gandhi (1982)
Well, maybe I should cut off his extracurricular activities.งั้นผมควร ตัดงานพิเศษของเขาใช่ไหม Day of the Dead (1985)
The tin woodsman used to be made of flesh, like everybody else, but then he cut off his leg.คนตัดไม้สังกระสี เคยมีเลือดเนื้อเหมือนคนทั่วๆ ไป แต่เขาตัดขาเขาทิ้ง Return to Oz (1985)
every minute you don't tell us why you're here, I cut off a finger.ถ้าแกยังไม่บอกเป้าหมายมา ฉันจะตัดทีละนิ้ว Spies Like Us (1985)
Fine. Cut off my allowance, because you see, Father, a man has got to do what a man has got to do.ก็ได้ ตัดเงินผมเลย เพราะอะไรรู้มั้ย พ่อ Cool Runnings (1993)
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน Contact (1997)
These troops will be cut off here, so shift them here and here.ต้องรีบตัดกำลังส์วนนี้ ต้อนไปนี่ The Man in the Iron Mask (1998)
A woman could cut off your penis while you sleep and toss it out of a car.โรเกน, ไวอากร้า, โอเลสตร้า Fight Club (1999)
I'd like to cut off that hair.ฉันอยากตัดผมเธอนัก Malèna (2000)
Cut off its retreat. And when you three have it trapped, ตัดทางหนี และเมื่อแก3คนต้อนมันจนมุมแล้ว, Ice Age (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut offAll communication with that airplane was suddenly cut off.
cut offAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
cut offAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
cut offBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
cut offCharles I had his head cut off.
cut offChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
cut offCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
cut offDon't cut off your nose to spite your face.
cut offFallen rocks cut off the only access to the village.
cut offHe cut off a branch from the tree.
cut offHe cut off a slice of meat.
cut offHe cut off two meters of the rope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัดกั้น(v) intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง
ด้วน(v) be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน
ตัดความสัมพันธ์(v) cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดไมตรี(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai Definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดสายป่าน(v) cut off, See also: sever, break up, separate, Syn. ตัดขาด, ตัดเยื่อใย, Example: คุณจะตัดสายป่านลูกเพราะความผิดแค่นี้ไม่ได้, Thai Definition: ตัดขาดเยื่อใยที่มี, ตัดความสัมพันธ์หรือเลิกเกี่ยวข้องกัน
กุด(v) cut off, See also: behead, shorten, decapitate, stub, short, Syn. ตัด, Example: เพชฆาตร่ายรำดาบตามโบราณราชประเพณีก่อนลงมือกุดหัวนักโทษประหาร, Thai Definition: ตัดหัว
ลิดรอน(v) deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่
ตัด(v) cut off, See also: break of, sever, get rid off, Syn. ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ตัดทิ้ง, ละ, Example: เขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกมหาเศรษฐี ดังนั้น จึงถูกตัดออกจากกองมรดก
กล้อน(v) shave, See also: cut off, Example: แต่ก่อนทาสถูกทำโทษโดยการกล้อนศีรษะ, Thai Definition: โกนผมหรือตัดผมจนสั้นติดหนังศีรษะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
เด็ดหัว[det hūa] (v, exp) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off
เจริญงาช้าง[jaroēn ngā chāng] (x) EN: cut off an elephant's tusk
ขาด[khāt] (v) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed
สกัดกั้น[sakatkan] (v) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart  FR: intercepter ; arrêter
ตัด[tat] (v) EN: cut ; cut off ; sever ; dock  FR: couper ; trancher ; découper ; sectionner ; inciser ; tronquer
ตัดไฟ[tat fai] (v, exp) EN: cut off electric supply ; cut off power supply  FR: couper le courant ; couper l'électricité
ตัดขาด[tatkhāt] (v) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown  FR: rompre ; interrompre
ตัดน้ำ[tat nām] (v, exp) EN: cut off water supply  FR: couper l'eau
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] cut off; hinder, #6,340 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] cut off, #6,773 [Add to Longdo]
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, / ] cut off the flesh as punishment, #28,834 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] cut off the feet as punishment, #44,764 [Add to Longdo]
掐断[qiā duàn, ㄑㄧㄚ ㄉㄨㄢˋ, / ] cut off; disconnect, #58,774 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] cut off the nose, #148,730 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] cut off the left ear of the slain, #168,129 [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] cut off the ears as punishment [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] cut off [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] cut off the left ear of the slain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n, adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]
刈除[がいじょ;かいじょ, gaijo ; kaijo] (n, vs) removal; cut off; mowing [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1, vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1, vt, vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1, vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1, vt, vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1, vt) (5) to work out (details); (v1, vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1, vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf, v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r, vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P) [Add to Longdo]
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance [Add to Longdo]
指を詰める[ゆびをつめる, yubiwotsumeru] (exp, v1) (1) (See 指詰め・2) to cut off a finger (as an act of apology); (2) (ksb [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n, vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
手を切る[てをきる, tewokiru] (exp, v5r) to cut off (a relationship) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut off
   adj 1: detached by cutting; "cut flowers"; "a severed head"; "an
       old tale of Anne Bolyn walking the castle walls with her
       poor cut-off head under her arm" [syn: {severed}, {cut
       off}]
   v 1: make a break in; "We interrupt the program for the
      following messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break
      up}, {cut off}]
   2: cease, stop; "cut the noise"; "We had to cut short the
     conversation" [syn: {cut}, {cut off}]
   3: remove by or as if by cutting; "cut off the ear"; "lop off
     the dead branch" [syn: {cut off}, {chop off}, {lop off}]
   4: cut off and stop; "The bicyclist was cut out by the van"
     [syn: {cut off}, {cut out}]
   5: break a small piece off from; "chip the glass"; "chip a
     tooth" [syn: {chip}, {knap}, {cut off}, {break off}]
   6: remove surgically; "amputate limbs" [syn: {amputate}, {cut
     off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top