Search result for

turns

(61 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turns-, *turns*, turn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnstile[N] ทางเข้าที่มีแกนหมุนให้ผ่านได้ทีละคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnstile(เทิร์น'สไทลฺ) n. คอกหมุนทางเข้าที่เป็นโครงท่อนเหล็ก4ท่อนที่หมุนได้ตามแนวนอน,คอกหมุน,ประตูหมุน

English-Thai: Nontri Dictionary
turnstile(n) ทางเข้าเป็นเหล็กหมุนได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It turns out he killed a few trust funds around here.ปรากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
But it turns out, of course, it was for publicity.แต่มันกลายเป้นว่า,.. แน่นอน ... มันเป็นงานสังคม Chuck in Real Life (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
Turns out, when Jor-El said there was a way to control me...ถูกเอาออกไป เมื่อ โจเอล พูดว่า มีวิธีที่จะควบคุมผม Odyssey (2008)
If she turns her head,ถ้าเธอหันหน้ามา.. Not Cancer (2008)
Turns out you didn't kill her.กลับได้แล้วคุณต้องไม่ฆ่าเธอ Not Cancer (2008)
Say the van gogh turns out to have neurosyphilis,พูดถึง แวนโก๊ะต่อ \ หรือเขาเป็นneurosyphilis Adverse Events (2008)
And she'll be too weak to try again when a better match turns up.และเธอจะอ่่อนแอเกินกว่า\ ที่จะทำซ้ำได้อีกครั้ง เมื่อมีที่เข้ากันได้ดีกว่ามา กดขึ้น Emancipation (2008)
If a better match turns up.ถ้าที่เข้ากันดีกว่ามา ตาคุณ Emancipation (2008)
I leave you bad boys for two minutes... and it all turns to shit!ฉันทิ้งนายไว้แค่สองนาทีไอ้ตัวแสบ... และทั้งหมดกลับฉิบหาย Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnsEach time you step on the pedal, the wheel turns once.
turnsEverything turns on her answer.
turnsFred and George took turns with the driving.
turnsHeat turns water into steam.
turnsHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
turnsHe never turns his back on a friend in need.
turnsHe never turns up without making a fuss.
turnsHe really turns me off.
turnsHe turns a deaf ear to me.
turnsHe turns everything to good account.
turnsHe turns off the lights so as not to waste electricity.
turnsI am by turns an optimist and a pessimist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
นกพลิกหิน[n. exp.] (nok phlik hin) EN: Ruddy Turnstone   FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; relieve   FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผลัดกัน[X] (phlat kan) EN: alternate ; take turns   FR: tour à tour
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān leūaktang) EN: returns ; outcome ; results of an election   FR: résultat d'une élection [mpl] ; verdict des urnes [m]
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns   
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace   FR: remplacer
รับคืน[v. exp.] (rap kheūn) EN: take back ; accept returns   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNS    T ER1 N Z
TURNSTILE    T ER1 N S T AY2 L
TURNSTILES    T ER1 N S T AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turns    (v) (t @@1 n z)
turnspit    (n) (t @@1 n s p i t)
turnspits    (n) (t @@1 n s p i t s)
turnstile    (n) (t @@1 n s t ai l)
turnstiles    (n) (t @@1 n s t ai l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnschuh {m}gym shoe; sneaker [Am.] [Add to Longdo]
Turnschuh {m}; Sportschuh {m}pump [Add to Longdo]
Turnstunde {f}gym lesson; PE lesson [Add to Longdo]
Wicklungsverhältnis {n}turns rate [Add to Longdo]
überschlägtturns over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
リターンズ[, rita-nzu] (n) returns [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
回り番[まわりばん, mawariban] (n) taking turns; working in shifts [Add to Longdo]
叶わぬ時の神頼み[かなわぬときのかみだのみ, kanawanutokinokamidanomi] (exp) (id) Man turns to God only in his trouble [Add to Longdo]
帰宅時間[きたくじかん, kitakujikan] (n) time one returns home [Add to Longdo]
規模に関する収穫[きぼにかんするしゅうかく, kibonikansurushuukaku] (n) returns to scale [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top