ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrench

R EH1 N CH   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrench-, *wrench*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrench[VI] ดึงและบิดอย่างแรง
wrench[VT] ดึงและบิดอย่างแรง, Syn. wrest
wrench[N] ประแจ (เครื่องมือ)
wrench off[PHRV] ดึงให้เคลื่อน, See also: บิดจาก, Syn. wrench from, wrest off
wrench from[PHRV] บิดจาก, See also: ดึงจาก, ทำให้เคลื่อนออกจาก, Syn. wrench off, wrest off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrench(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,การบิด,การขับ,การขันชะเนาะ,การไข,อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด,อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist,jerk,pain
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก,ประแจเลื่อนเป็นเกลียว
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wrench(vt) บิดอย่างแรง,ขันชะเนาะ,ไข,ทำให้เคล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wrenched accentพยางค์เน้นสลับที่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's a wrench.- ที่ประแจ The Ugly American (1963)
We still have these weapons, the gun, the rope, the wrench, the lead pipe.ดู เรายังคงมีอาวุธอยู่ ปืน, เชือก, ประแจ ท่อน้ำ Clue (1985)
Then, having found out the whole story, the murderer went to the cupboard, unlocked it with the key, took out the wrench...จากนั้น หลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ฆาตกรไปที่ตู้ ปลดล็อคด้วยกุญแจเอาประแจออกมา... Clue (1985)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
Give me the wrench and nails, man!ส่งตะปูกับกุญแจเลื่อนมาหน่อย! Night of the Living Dead (1990)
I've got it. Colonel Mustard in the library with a wrench.มันเหมือนแบบเกมนายพลมัสตาร์ดไง Jumanji (1995)
I need a wrench, an axe, anything.ฉันต้องการคีม ขวาน อะไรก็ได้ Anastasia (1997)
He used to just put a wrench, a stick and a belt on the table. - Just say, "Choose."บางทีเขาก็เอา กุญแจปากตาย ไม้ เข็มขัด วางไว้ที่โต๊ะ แล้วให้เลือก Good Will Hunting (1997)
I used to go with the wrench.แต่ผมเลือกกุญแจปากตาย Good Will Hunting (1997)
Why the wrench?ทำไมล่ะ Good Will Hunting (1997)
Malena always has someone throwing a wrench in the works!มาเลน่าทำให้คนยอมสละทุกอย่าง Malèna (2000)
-lt's a wrench giving it to you--นี่คือความลับของความสำเร็จของพวกเรา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrenchFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
wrenchHand me the wrench.
wrenchHe wrenched the letter from my hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
บิด[V] twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
กระบิด[V] twist, See also: wrench, wrest, yank, Syn. บิด, Example: กระบิดผ้าให้หมาดแล้วนำไปตาก, Thai definition: บิดให้เขม็งจนขอดเป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained   FR: se disloquer ; se tordre
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūoen) EN: adjustable wrench ; monkey wrench   FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk tāi) EN: open end wrench   FR: clé plate double embout [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRENCH    R EH1 N CH
WRENCHED    R EH1 N CH T
WRENCHES    R EH1 N CH IH0 Z
WRENCHING    R EH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrench    (v) rˈɛntʃ (r e1 n ch)
wrenched    (v) rˈɛntʃt (r e1 n ch t)
wrenches    (v) rˈɛntʃɪz (r e1 n ch i z)
wrenching    (v) rˈɛntʃɪŋ (r e1 n ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
オープンエンドスパナ[, o-pun'endosupana] (n) {comp} open-end wrench [Add to Longdo]
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp,v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\ (r[e^]nch), n. [OE. wrench deceit, AS. wrenc
   deceit, a twisting; akin to G. rank intrigue, crookedness,
   renken to bend, twist, and E. wring. [root]144. See {Wring},
   and cf. {Ranch}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Trick; deceit; fraud; stratagem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His wily wrenches thou ne mayst not flee. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent twist, or a pull with twisting.
    [1913 Webster]
 
       He wringeth them such a wrench.    --Skelton.
    [1913 Webster]
 
       The injurious effect upon biographic literature of
       all such wrenches to the truth, is diffused
       everywhere.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A sprain; an injury by twisting, as in a joint.
    [1913 Webster]
 
   4. Means; contrivance. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. An instrument, often a simple bar or lever with jaws or an
    angular orifice either at the end or between the ends, for
    exerting a twisting strain, as in turning bolts, nuts,
    screw taps, etc.; a screw key. Many wrenches have
    adjustable jaws for grasping nuts, etc., of different
    sizes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The system made up of a force and a couple of
    forces in a plane perpendicular to that force. Any number
    of forces acting at any points upon a rigid body may be
    compounded so as to be equivalent to a wrench.
    [1913 Webster]
 
   {Carriage wrench}, a wrench adapted for removing or
    tightening the nuts that confine the wheels on the axles,
    or for turning the other nuts or bolts of a carriage or
    wagon.
 
   {Monkey wrench}. See under {Monkey}.
 
   {Wrench hammer}, a wrench with the end shaped so as to admit
    of being used as a hammer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\, v. t. [imp. & p. p. {Wrenched}; p. pr. & vb. n.
   {Wrenching}.] [OE. wrenchen, AS. wrencan to deceive,
   properly, to twist, from wrenc guile, deceit, a twisting.
   ????. See {Wrench}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To pull with a twist; to wrest, twist, or force by
    violence.
    [1913 Webster]
 
       Wrench his sword from him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Forthwith this frame of mine was wrenched
       With a woeful agony.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To strain; to sprain; hence, to distort; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       You wrenched your foot against a stone. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrench
   n 1: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his
      knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a
      hamstring pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}]
   2: a jerky pulling movement [syn: {twist}, {wrench}]
   3: a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt [syn:
     {wrench}, {spanner}]
   v 1: twist or pull violently or suddenly, especially so as to
      remove (something) from that to which it is attached or
      from where it originates; "wrench a window off its hinges";
      "wrench oneself free from somebody's grip"; "a deep sigh
      was wrenched from his chest" [syn: {wrench}, {twist}]
   2: make a sudden twisting motion
   3: twist and compress, as if in pain or anguish; "Wring one's
     hand" [syn: {wring}, {wrench}]
   4: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top