ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrench

R EH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrench-, *wrench*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrench(vi) ดึงและบิดอย่างแรง
wrench(vt) ดึงและบิดอย่างแรง, Syn. wrest
wrench(n) ประแจ (เครื่องมือ)
wrench off(phrv) ดึงให้เคลื่อน, See also: บิดจาก, Syn. wrench from, wrest off
wrench from(phrv) บิดจาก, See also: ดึงจาก, ทำให้เคลื่อนออกจาก, Syn. wrench off, wrest off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrench(เรนชฺ) vt., vi. บิด, ขัน, ขันชะเนาะ, ไข, ทำเคลื่อน, ทำเคล็ด n. ประแจ, คีม, การบิด, การขับ, การขันชะเนาะ, การไข, อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด, อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist, jerk, pain
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก, ประแจเลื่อนเป็นเกลียว
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wrench(vt) บิดอย่างแรง, ขันชะเนาะ, ไข, ทำให้เคล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wrenched accentพยางค์เน้นสลับที่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me the wrench and nails, man!ส่งตะปูกับกุญแจเลื่อนมาหน่อย! Night of the Living Dead (1990)
Malena always has someone throwing a wrench in the works!มาเลน่าทำให้คนยอมสละทุกอย่าง Malèna (2000)
-lt's a wrench giving it to you--นี่คือความลับของความสำเร็จของพวกเรา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What the hell you doing? ! Put the wrench down!ทำบ้าอะไรอยู่น่ะ วางคีมลงเดี๋ยวนี้นะ Phantom Traveler (2005)
I've got a hammer and a socket wrench stuffed up my ass.ฉันมีฆ้อนกับกุญแจกระบอกที่ก้น Rescue Dawn (2006)
Yeah, look, he put a wrench in my pocket.ใช่ ดูสิ มีประแจในกระเป๋าเสื้อผมด้วย Back in Business (2008)
That's why the wrench worked.มิน่า ประแจถึงใช้ได้ผล It's a Terrible Life (2009)
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที Everyone (2009)
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา Shake and Fingerpop (2009)
Is that the wrench you use to break windows?ประแจนั่นใช่มั้ยที่นายใช้ ตีกระจกรถ Blinded by the Light (2009)
I-I-I got nothing left. I hit my hand with a wrench today, ผมไม่เหลือแรงแล้ว วันนี้ทำประแจหล่นใส่มือด้วย The Coffee Cup (2009)
But you have a long history of throwing a wrench in everything, so let's just stick to the rules.แต่นายมีประวัติเป็นหางว่าว เกี่ยวกับการทำพังไปทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น... Appointment in Samarra (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrenchFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
wrenchHand me the wrench.
wrenchHe wrenched the letter from my hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง(v) turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
บิด(v) twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai Definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
กระบิด(v) twist, See also: wrench, wrest, yank, Syn. บิด, Example: กระบิดผ้าให้หมาดแล้วนำไปตาก, Thai Definition: บิดให้เขม็งจนขอดเป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิด[bit] (v) EN: twist ; distort ; wring ; wrench  FR: tordre ; torsader
ขัน[khan] (v) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist  FR: resserrer ; visser
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [ f ]
แพลง[phlaēng] (v) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained  FR: se disloquer ; se tordre
ประแจ[prajaē] (n) EN: key ; wrench ; spanner  FR: clé plate [ f ]
ประแจเลื่อน[prajaē leūoen] (n, exp) EN: adjustable wrench ; monkey wrench  FR: clé à molette [ f ] ; clé anglaise [ f ]
ประแจปากตาย[prajaē pāk tāi] (n, exp) EN: open end wrench  FR: clé plate double embout [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRENCH R EH1 N CH
WRENCHED R EH1 N CH T
WRENCHES R EH1 N CH IH0 Z
WRENCHING R EH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrench (v) rˈɛntʃ (r e1 n ch)
wrenched (v) rˈɛntʃt (r e1 n ch t)
wrenches (v) rˈɛntʃɪz (r e1 n ch i z)
wrenching (v) rˈɛntʃɪŋ (r e1 n ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1, vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
オープンエンドスパナ[o-pun'endosupana] (n) { comp } open-end wrench [Add to Longdo]
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
パイプレンチ[paipurenchi] (n) pipe wrench [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp, v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\ (r[e^]nch), n. [OE. wrench deceit, AS. wrenc
   deceit, a twisting; akin to G. rank intrigue, crookedness,
   renken to bend, twist, and E. wring. [root]144. See {Wring},
   and cf. {Ranch}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Trick; deceit; fraud; stratagem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His wily wrenches thou ne mayst not flee. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent twist, or a pull with twisting.
    [1913 Webster]
 
       He wringeth them such a wrench.    --Skelton.
    [1913 Webster]
 
       The injurious effect upon biographic literature of
       all such wrenches to the truth, is diffused
       everywhere.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A sprain; an injury by twisting, as in a joint.
    [1913 Webster]
 
   4. Means; contrivance. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. An instrument, often a simple bar or lever with jaws or an
    angular orifice either at the end or between the ends, for
    exerting a twisting strain, as in turning bolts, nuts,
    screw taps, etc.; a screw key. Many wrenches have
    adjustable jaws for grasping nuts, etc., of different
    sizes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The system made up of a force and a couple of
    forces in a plane perpendicular to that force. Any number
    of forces acting at any points upon a rigid body may be
    compounded so as to be equivalent to a wrench.
    [1913 Webster]
 
   {Carriage wrench}, a wrench adapted for removing or
    tightening the nuts that confine the wheels on the axles,
    or for turning the other nuts or bolts of a carriage or
    wagon.
 
   {Monkey wrench}. See under {Monkey}.
 
   {Wrench hammer}, a wrench with the end shaped so as to admit
    of being used as a hammer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\, v. t. [imp. & p. p. {Wrenched}; p. pr. & vb. n.
   {Wrenching}.] [OE. wrenchen, AS. wrencan to deceive,
   properly, to twist, from wrenc guile, deceit, a twisting.
   ????. See {Wrench}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To pull with a twist; to wrest, twist, or force by
    violence.
    [1913 Webster]
 
       Wrench his sword from him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Forthwith this frame of mine was wrenched
       With a woeful agony.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To strain; to sprain; hence, to distort; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       You wrenched your foot against a stone. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrench
   n 1: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his
      knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a
      hamstring pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}]
   2: a jerky pulling movement [syn: {twist}, {wrench}]
   3: a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt [syn:
     {wrench}, {spanner}]
   v 1: twist or pull violently or suddenly, especially so as to
      remove (something) from that to which it is attached or
      from where it originates; "wrench a window off its hinges";
      "wrench oneself free from somebody's grip"; "a deep sigh
      was wrenched from his chest" [syn: {wrench}, {twist}]
   2: make a sudden twisting motion
   3: twist and compress, as if in pain or anguish; "Wring one's
     hand" [syn: {wring}, {wrench}]
   4: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top