ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divestiture

D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divestiture-, *divestiture*
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVESTITURE    D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0
DIVESTITURE    D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0
DIVESTITURES    D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0 Z
DIVESTITURES    D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divestiture \Di*vest"i*ture\ (?; 135), n.
   The act of stripping, or depriving; the state of being
   divested; the deprivation, or surrender, of possession of
   property, rights, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divestiture
   n 1: an order to an offending party to rid itself of property;
      it has the purpose of depriving the defendant of the gains
      of wrongful behavior; "the court found divestiture to be
      necessary in preventing a monopoly"
   2: the sale by a company of a product line or a subsidiary or a
     division

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top