ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divert

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divert-, *divert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divert(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertain, beguile, tickle
divert(vt) เบี่ยงเบน, See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ, Syn. diverge, deviate, distract, shift
divert to(phrv) เปลี่ยนไปยัง
diverting(adj) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertaining, amusing;enjoyable
diverting(adj) ที่ทำให้หันเห, See also: ที่ชักจูงใจ
divert from(phrv) เปลี่ยนเส้นทางจาก, Syn. deflect from, distract from, divert onto
divert onto(phrv) เปลี่ยนเส้นทางจราจรไปยัง, Syn. divert from, divert to
divert with(phrv) ทำให้ขบขันกับ
divertingly(adv) อย่างเพลิดเพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divert(ไดเวิร์ท') { diverted, diverting, diverts } vt. เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เพลิดเพลิน, หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
diverticulum(ไดเวิทิค'คิวลัม) n. ถุงที่ผนังอวัยวะ., See also: diverticular adj. -pl. diverticula
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห, การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
divert(vt) ทำให้เขว, ทำให้เหไป, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เบี่ยงเบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diverter valveลิ้นเปลี่ยนทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diverticulaไดเวอร์ติคูล่า [การแพทย์]
Diverticular Diseaseโรคติ่งในลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Diverticulitisถุงลำไส้อักเสบ, ไดเวอร์ติคูไลติส, โรค, สำไส้หย่อน, โรคกระเปาะของลำไส้ใหญ่อักเสบ, ไดเวอร์ติคุไลติส [การแพทย์]
Diverticulitis, Colonicไดเวอร์ติคุไลติสของลำไส้ใหญ่โคลอม, ไดเวอร์ติคูไลติสของลำไส้ใหญ่, โรค [การแพทย์]
Diverticulosisไดเวอร์ติคุโลซิส, ไดเวอร์ติคูโลซิส, โรค, โรคกระเปาะของลำไส้ใหญ่, ลำไส้หย่อน [การแพทย์]
Diverticulosis, Colonicไดเวอร์ติคุโลซิสของลำไส้ใหญ่โคลอม, ไดเวอร์ติคูโลซิสของลำไส้ใหญ่, โรค [การแพทย์]
Diverticulumถุงงอกจากอวัยวะที่เป็นโพรงหรือท่อ, ไดเวอร์ติคูลัม, ส่วนยื่นเป็นกระพุ้ง, กระพุ้ง, ไดเวอร์ติคูลัม [การแพทย์]
Diverticulum, False, Multipleไดเวอร์ติคูลัมชนิดเทียม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
diverticulosis(n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ, See also: A. -, diverticulum, Syn. -

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่ Spies Like Us (1985)
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน The Corporation (2003)
It's quite simple. You're never to divert one iota from my plans.ห้ามทำผิดเพี้ยนจากแผนที่วางไว้ Around the World in 80 Days (2004)
- Nine o'clock, I'll divert them.-Nine o'clock, I'll divert them. Firewall (2006)
But when we divert rivers without considering the consequences, then sometimes rivers no Ionger reach the sea.แต่เมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำ โดยปราศจากคำนึงถึงผลสืบเนื่อง บางครั้ง แม่น้ำไหลไปไม่ถึงทะเลอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
Because its the divert name of happiness to me shanti.เพราะว่าชานติ เป็นชื่อของความสุข ของผม Om Shanti Om (2007)
To divert the king.ให้เบี่ยงเบนความสนใจของพระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him?เบี่ยงเบนความสนใจ? The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
All units divert down onto Lower Fifth. I repeat, exit down.ทุกหน่วยลงอุโมงค์ ใช้ทางอุโมงค์ ย้ำ ลงอุโมงค์ The Dark Knight (2008)
All right, divert right. 87 on one.เอาล่ะ ขึ้นทางขวา 87 นับหนึ่ง Preggers (2009)
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divertHe diverted himself by listening to music.
divertShe could divert herself from the anxieties.
divertThe audience was diverted with funny stories.
divertThe course of the river has been diverted by the flood.
divertThe flood diverted the course of the river.
divertThe king was greatly diverted by the music.
divertThe scenery diverted the driver's attention from the road.
divertThey diverted the river to supply water somewhere else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้าย(v) shift, See also: divert, transfer, change, Syn. ยัก, ย้าย, ยักย้ายถ่ายเท, Thai Definition: เปลี่ยนที่ หรือนำไปไว้เสียที่อื่น
หันเห(v) divert, See also: veer, swerve, deviate, be deflected, Syn. เหหัน, เบน, Example: แนวโน้มตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ในบ้านเรา หันเหไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เบนจากที่ตั้งเดิม
เกียดกัน(v) prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai Definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
ออกนอกเรื่อง(adv) divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai Definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ออกนอกเรื่อง(v) diverge, See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject, Example: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน, Thai Definition: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
หันเห[hanhē] (v) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected  FR: dévier ; détourner
ขำ[kham] (adj) EN: amusing ; humorous ; funny  FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ความเพลิดเพลิน[khwām phloētphloēn] (n) FR: distraction [ f ] ; divertissement [ m ]
แหล่งเริงรมย์[laeng roēng-rom] (n, exp) EN: entertainment centre ; amusement centre  FR: lieu de divertissement [ m ]
มหรสพ[mahørasop] (n) EN: entertainment ; amusement ; recreation  FR: divertissement [ m ] ; amusement [ m ] ; animation [ f ]
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (adj) FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
divert
divert
diverts
diverts
diverted
diverted
diverting
diverting
diverticula
diverticulum

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divert
diverts
diverted
diverting
divertingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套曲[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ,  ] divertimento (music) #89,875 [Add to Longdo]
使转向[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使   / 使  ] divert [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divertikulitis { f } [ med. ]diverticulitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転換[てんかん, tenkan] (n, vs, adj-no) convert; divert; (P) #4,004 [Add to Longdo]
ディベルティメント;ディヴェルティメント[deiberuteimento ; deiveruteimento] (n) (See 嬉遊曲) divertimento (ita [Add to Longdo]
ディヴェルティスマン[deiveruteisuman] (n) divertissement (dance) (fre [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m, vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
嬉遊曲[きゆうきょく, kiyuukyoku] (n) divertimento; divertissement; cassation [Add to Longdo]
気が紛れる[きがまぎれる, kigamagireru] (exp, v1) to be diverted (distracted) from [Add to Longdo]
憩室[けいしつ, keishitsu] (n, adj-no) diverticulum [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s, vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf, v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
悲しみを紛らす[かなしみをまぎらす, kanashimiwomagirasu] (exp, v5s) to divert one's mind from sorrow [Add to Longdo]
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s, vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divert \Di*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Diverted}; p. pr. & vb.
   n. {Diverting}.] [F. divertir, fr. L. divertere, diversum, to
   go different ways, turn aside; di- = dis- + vertere to turn.
   See {Verse}, and cf. {Divorce}.]
   1. To turn aside; to turn off from any course or intended
    application; to deflect; as, to divert a river from its
    channel; to divert commerce from its usual course.
    [1913 Webster]
 
       That crude apple that diverted Eve.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn away from any occupation, business, or study; to
    cause to have lively and agreeable sensations; to amuse;
    to entertain; as, children are diverted with sports; men
    are diverted with works of wit and humor.
    [1913 Webster]
 
       We are amused by a tale, diverted by a comedy. --C.
                          J. Smith.
 
   Syn: To please; gratify; amuse; entertain; exhilarate;
     delight; recreate. See {Amuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divert \Di*vert"\, v. i.
   To turn aside; to digress. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I diverted to see one of the prince's palaces.
                          --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divert
   v 1: turn aside; turn away from [syn: {deviate}, {divert}]
   2: send on a course or in a direction different from the planned
     or intended one
   3: occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion;
     "The play amused the ladies" [syn: {amuse}, {divert},
     {disport}]
   4: withdraw (money) and move into a different location, often
     secretly and with dishonest intentions [syn: {divert}, {hive
     off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top