ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saturé

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saturé-, *saturé*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
โครงสร้างทำจากวัสดุไม้[n. exp.] (khrōngsāng tham jāk watsadu māi) FR: structure en bois [f] ; ossature en bois [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
saturé(adj) อิ่มตัว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top