ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turbulent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulent-, *turbulent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, xiōng, ㄒㄩㄥ] turbulent, torrential, restless
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2746
[, pài, ㄆㄞˋ] turbulent, surging; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  拜 [bài, ㄅㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3818
[, xiōng, ㄒㄩㄥ] turbulent, torrential, restless
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  匈 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.) #45,636 [Add to Longdo]
紊流[wěn liú, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄡˊ, ] turbulent flow #89,930 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] turbulent #259,404 [Add to Longdo]
不稳定气流[bù wěn dìng qì liú, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]
骚然[sāo rán, ㄙㄠ ㄖㄢˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
男出入り[おとこでいり, otokodeiri] (n) woman with a turbulent love life; woman always having man trouble [Add to Longdo]
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent [Add to Longdo]
乱気流[らんきりゅう, rankiryuu] (n) (air) turbulence; turbulent air [Add to Longdo]
乱世[らんせい, ransei] (n) troubled times; turbulent times [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then, you take the cars all around you, the turbulent air.แล้วพอคุณจะแซงรถ ที่อยู่รอบๆคุณ ก็จะเกิดลมหวน Episode #18.2 (2012)
And you're a sea captain... taming a turbulent ocean!และนายเป็นกัปตันเรือ กำลังควบคุมทะเลคลั่ง The Boss Baby (2017)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbulent \Tur"bu*lent\, a. [L. turbulentus, fr. turba disorder,
   tumult: cf. F. turbulent. See {Turbid}.]
   1. Disturbed; agitated; tumultuous; roused to violent
    commotion; as, the turbulent ocean.
    [1913 Webster]
 
       Calm region once,
       And full of peace, now tossed and turbulent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposed to insubordination and disorder; restless;
    unquiet; refractory; as, turbulent spirits.
    [1913 Webster]
 
       Sagacious, bold, and turbulent of wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing commotion; disturbing; exciting.
    [1913 Webster]
 
       Whose heads that turbulent liquor fills with fumes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disturbed; agitated; tumultuous; riotous; seditious;
     insubordinate; refractory; unquiet.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbulent
   adj 1: characterized by unrest or disorder or insubordination;
       "effects of the struggle will be violent and disruptive";
       "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
       years of his administration"; "a turbulent and unruly
       childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
       {tumultuous}, {turbulent}]
   2: (of a liquid) agitated vigorously; in a state of turbulence;
     "the river's roiling current"; "turbulent rapids" [syn:
     {churning}, {roiling}, {roiled}, {roily}, {turbulent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top