Search result for

turbulence

(38 entries)
(0.0989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulence-, *turbulence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulence[N] ความวุ่นวาย, See also: ความปั่นป่วน
turbulence[N] การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ
turbulence[N] การไหลทะลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbulenceความปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
turbulenceอาการปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Turbulence การปั่นป่วนของอากาศ
การเคลื่อนที่ของอากาศที่ซับซ้อน หรืออากาศปั่นป่วนอันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศซึ่งมีทิศทางไม่แน่ นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา [สิ่งแวดล้อม]
Turbulenceการปั่นป่วนของอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Turbulence cloudเมฆที่เกิดเนื่องจาก อากาศปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's going to be some severe turbulenceนั่นกำลังเกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงของบรรยากาศบางส่วน Darkness (2009)
We are expecting some atmospheric turbulenceเราคาดการณ์โดยคร่าวๆว่า จะเกิดอาการผิดปกติของชั้นบรรยากาศ Darkness (2009)
The turbulence could break your back.ความปั่นป่วนของบรรยากาศจะดึงคุณกลับ Darkness (2009)
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์ Light (2009)
What about the turbulence and the heat and the death?ความวุ่นวาย ความร้อน ความตาย คุณหมายถึงอะไร ? Light (2009)
The turbulence over Ohio was like being in the belly of a seizing whale.ไหลทะลักไปทั่ว เหนือรัฐโอไฮโอ มันเหมือนกับอยู่ ในท้องวาฬตัวเขื่อง Dream Logic (2009)
It looks like there's a spot of bad weather up ahead, so we may experience just a little bit of turbulence.ดูเหมือนว่าจะมีหลุมอากาศ เล็กน้อย เราอาจจะต้องเจอ กับสิ่งที่ไม่สะดวกเล็กน้อย Leap Year (2010)
(Computer Voice) Turbulence. Turbulence. Turbulence.แรงกดอากาศ แรงกดอากาศ Resident Evil: Afterlife (2010)
(Computer Voice) Turbulence. Turbulence.แรงกดอากาศ แรงกดอากาศ Resident Evil: Afterlife (2010)
(Computer Voice) Turbulence. Turb...แรงกดอากาศปั่นป่วน Resident Evil: Afterlife (2010)
Turbulence on the plane?ความวุ่นวายบนเครื่องบินหรือไม่ Inception (2010)
We've run into a patch of turbulence.เรากำลังบินเข้าสู่เขตอากาศแปรปรวน Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turbulenceWe are experiencing some turbulence.
turbulenceWe had a rough flight because of turbulence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความระส่ำระสาย[N] disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBULENCE    T ER1 B Y AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbulence    (n) (t @@1 b y u l @ n s)
turbulences    (n) (t @@1 b y u l @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴天乱気流[せいてんらんきりゅう, seitenrankiryuu] (n) clear-air turbulence [Add to Longdo]
大揺れ[おおゆれ, ooyure] (n) turbulence; severe quake [Add to Longdo]
不穏[ふおん, fuon] (adj-na,n) unrest; turbulence; impropriety; (P) [Add to Longdo]
乱気流[らんきりゅう, rankiryuu] (n) (air) turbulence; turbulent air [Add to Longdo]
乱流[らんりゅう, ranryuu] (n,vs) (air) turbulence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湍流[tuān liú, ㄊㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ, ] turbulence, #58,163 [Add to Longdo]
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulence (in fluid mechanics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbulence \Tur"bu*lence\, n. [L. turbulentia: cf. F.
   turbulence.]
   The quality or state of being turbulent; a disturbed state;
   tumult; disorder; agitation. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The years of . . . warfare and turbulence which ensued.
                          --Southey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Agitation; commotion; tumult; tumultuousness;
     termagance; unruliness; insubordination; rioting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbulence
   n 1: unstable flow of a liquid or gas [syn: {turbulence},
      {turbulency}]
   2: instability in the atmosphere
   3: a state of violent disturbance and disorder (as in politics
     or social conditions generally); "the industrial revolution
     was a period of great turbulence" [syn: {turbulence},
     {upheaval}, {Sturm und Drang}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top