ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turbulence

T ER1 B Y AH0 L AH0 N S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulence-, *turbulence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulence[N] ความวุ่นวาย, See also: ความปั่นป่วน
turbulence[N] การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ
turbulence[N] การไหลทะลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbulenceความปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
turbulenceอาการปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Turbulence การปั่นป่วนของอากาศ
การเคลื่อนที่ของอากาศที่ซับซ้อน หรืออากาศปั่นป่วนอันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศซึ่งมีทิศทางไม่แน่ นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา [สิ่งแวดล้อม]
Turbulenceการปั่นป่วนของอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Turbulence cloudเมฆที่เกิดเนื่องจาก อากาศปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately, the order came too late for two planes brought down by severe turbulence in the Midwest.แต่คำสั่งช้าไป เครื่องบินออกไป 2 ลำแล้ว... ...เจอกับอากาศแปลปรวน ตกลงในเขตมิดเวส The Day After Tomorrow (2004)
The turbulence was...สภาพอากาศมันแย่... . Pilot: Part 1 (2004)
The turbulence hit.แล้วเครื่องก็มีปัญหา Tabula Rasa (2004)
There's a lot of turbulence on the plane.มีปัญหานิดหน่อยบนเครื่องบิน Red Eye (2005)
The turbulence could break your back.ความปั่นป่วนของบรรยากาศจะดึงคุณกลับ Darkness (2009)
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์ Light (2009)
What about the turbulence and the heat and the death?ความวุ่นวาย ความร้อน ความตาย คุณหมายถึงอะไร ? Light (2009)
The turbulence over Ohio was like being in the belly of a seizing whale.ไหลทะลักไปทั่ว เหนือรัฐโอไฮโอ มันเหมือนกับอยู่ ในท้องวาฬตัวเขื่อง Dream Logic (2009)
Turbulence on the plane?ความวุ่นวายบนเครื่องบินหรือไม่ Inception (2010)
Turbulence has never brought down a plane!หลุมอากาศไม่เคยทำให้เครื่องบินตก The A-Team (2010)
You know, turbulence very rarely causes planes to crash.คุณรู้ไหม อากาศที่ย่ำแย่ มีผลน้อยมากที่จะทำให้เครื่องบินตก There's No Place Like Home (2011)
It's just turbulence Maria. Please Turn Off Electronic Devices.กรุณาปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ The Impossible (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turbulenceWe are experiencing some turbulence.
turbulenceWe had a rough flight because of turbulence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความระส่ำระสาย[N] disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBULENCE T ER1 B Y AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbulence (n) tˈɜːʳbjuləns (t @@1 b y u l @ n s)
turbulences (n) tˈɜːʳbjulənsɪz (t @@1 b y u l @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湍流[tuān liú, ㄊㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ, ] turbulence, #58,163 [Add to Longdo]
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulence (in fluid mechanics) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴天乱気流[せいてんらんきりゅう, seitenrankiryuu] (n) clear-air turbulence [Add to Longdo]
大揺れ[おおゆれ, ooyure] (n) turbulence; severe quake [Add to Longdo]
不穏[ふおん, fuon] (adj-na,n) unrest; turbulence; impropriety; (P) [Add to Longdo]
乱気流[らんきりゅう, rankiryuu] (n) (air) turbulence; turbulent air [Add to Longdo]
乱流[らんりゅう, ranryuu] (n,vs) (air) turbulence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbulence \Tur"bu*lence\, n. [L. turbulentia: cf. F.
   turbulence.]
   The quality or state of being turbulent; a disturbed state;
   tumult; disorder; agitation. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The years of . . . warfare and turbulence which ensued.
                          --Southey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Agitation; commotion; tumult; tumultuousness;
     termagance; unruliness; insubordination; rioting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbulence
   n 1: unstable flow of a liquid or gas [syn: {turbulence},
      {turbulency}]
   2: instability in the atmosphere
   3: a state of violent disturbance and disorder (as in politics
     or social conditions generally); "the industrial revolution
     was a period of great turbulence" [syn: {turbulence},
     {upheaval}, {Sturm und Drang}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top