Search result for

turbine

(50 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbine-, *turbine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbine[N] กังหัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbine(เทอ'บิน,-ไบนฺ) n. กังหัน,กังหันน้ำ,ระหัดน้ำ,เครื่องกังหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
turbineเครื่องกังหัน, กลจักรชนิดใบพัดหมุนใช้ผลิตกำลังโดยอาศัยพลังงานจากกระแสน้ำไอน้ำ และแก๊ส เช่น เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Turbinellidaeหอยสังข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, the turbine's not responding.กัปตัน ใบพัดไม่ตอบสนองคำสั่ง 2012 (2009)
We just got word from another craft that your port side turbine's trailing black.เราเพิ่งได้รับข้อความ ใบพัดด้านข้างของคุณมีปัญหา VS. (2009)
Uh, Kurt put up a solar panel and a wind turbine, and it made everybody mad.อ่าา เคิร์ดสร้างแผง รับแสงอาทิตย์ และกังหันลม ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นบ้า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
When the gay couple's dog peed on the wind turbine,ตอนที่หมาของคู่เกย์นั่น ไปเห่ากังหันลม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's a concrete base on the wind turbine.มันมีแท่นคอนกรีตตรง โครงกังหันลม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Captain Spock, detecting unauthorized access to water turbine control board.กัปตันสป็อค พบการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ฐานควบคุมกังหันน้ำครับ Star Trek (2009)
Security, seal the engineering deck. We have intruders in turbine section 3.ทหารยาม ปิดล้อมชั้นห้องเครื่อง มีผู้บุกรุกที่เขตกังหันน้ำ 3 Star Trek (2009)
They have a bunch of big turbine generatorsพวกเขายกชุดมาเครื่องใหญ่ทีเดียว Johari Window (2010)
Spinning down the turbine.กำลังลดความเร็วใบพัด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
- It's a sub-aquatic inductor for the electromagnetic fields created by the turbines that--มันเป็นอุปกรณ์กำเนิตไฟฟ้าใต้น้ำ สำหรับสนามแม่เหล็ก แหล่งพลังงานจากใบพัด... Sparks and Recreation (2011)
Some fantasize about wind turbines or pig gas.Whаt аrе yоu dоіn'? Cloud Atlas (2012)
I find wind turbines very sexy.ฉันพบว่ากังหันลมช่างดูเซ็กซี่ Let's Kill Bridget (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine   FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหันไอน้ำ[n. exp.] (kanghan ainām) EN: steam turbine   
กังหันไอพ่น[n. exp.] (kanghan aiphon) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet   
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine   FR: éolienne [f]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel   
ทรงกรวย [adj.] (song krūay) EN: conic ; funnelled ; funnel-shaped   FR: en entonnoir ; turbiné ; conique

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBINE    T ER1 B AY0 N
TURBINEN    T ER1 B AH0 N AH0 N
TURBINES    T ER1 B AY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbine    (n) (t @@1 b ai n)
turbines    (n) (t @@1 b ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellschlusseinrichtung {f} [techn.]turbine trip gear [Add to Longdo]
Turbine {f} | Turbinen {pl}turbine | turbines [Add to Longdo]
Turbinenflugzeug {n}turbojet aircraft; jetliner [Add to Longdo]
Turbinengehäuse {n}turbine casing [Add to Longdo]
Turbinentor {n}turbine gate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスタービン[, gasuta-bin] (n) gas turbine; (P) [Add to Longdo]
スチームタービン[, suchi-muta-bin] (n) steam turbine [Add to Longdo]
タービン[, ta-bin] (n) turbine; (P) [Add to Longdo]
タービンエンジン[, ta-bin'enjin] (n) turbine engine [Add to Longdo]
プロペラ水車[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine [Add to Longdo]
ポンプ水車[ポンプすいしゃ, ponpu suisha] (n) reversible pump-turbine [Add to Longdo]
羽根車[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]
衝撃タービン[しょうげきタービン, shougeki ta-bin] (n) (obsc) (See 衝動タービン) impulse turbine [Add to Longdo]
衝動タービン[しょうどうタービン, shoudou ta-bin] (n) impulse turbine [Add to Longdo]
蒸気タービン[じょうきタービン, jouki ta-bin] (n) steam turbine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涡轮[wō lún, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ, / ] turbine, #24,623 [Add to Longdo]
叶轮[yè lún, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] turbine wheel, #58,169 [Add to Longdo]
透平机[tòu píng jī, ㄊㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] turbine, #205,226 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbine \Tur"bine\ (t[^u]r"b[i^]n), n. [L. turbo, -inis, that
   which spins or whirls round, whirl.]
   1. A water wheel, commonly horizontal, variously constructed,
    but usually having a series of curved floats or buckets,
    against which the water acts by its impulse or reaction in
    flowing either outward from a central chamber, inward from
    an external casing, or from above downward, etc.; -- also
    called {turbine wheel}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some turbines, the water is supplied to the wheel
      from below, instead of above. Turbines in which the
      water flows in a direction parallel to the axis are
      called parallel-flow turbines.
      [1913 Webster]
 
   2. A type of rotary engine with a set of rotating vanes,
    diagonally inclined and often curved, attached to a
    central spindle, and obtaining its motive force from the
    passage of a fluid, as water, steam, combusted gases, or
    air, over the vanes. Water turbines are frequently used
    for generating power at hydroelectric power stations, and
    steam turbines are used for generating power from coal- or
    oil-fired electric power stations. Turbines are also found
    in jet engines, and in some automobile engines.
 
   Note: In the 1913 dictionary, the turbine was further
      decribed thus: "There are practically only two distinct
      kinds, and they are typified in the de Laval and the
      Parsons and Curtis turbines. The
 
   {de Laval turbine} is an impulse turbine, in which steam
    impinges upon revolving blades from a flared nozzle. The
    flare of the nozzle causes expansion of the steam, and
    hence changes its pressure energy into kinetic energy. An
    enormous velocity (30,000 revolutions per minute in the 5
    H. P. size) is requisite for high efficiency, and the
    machine has therefore to be geared down to be of practical
    use. Some recent development of this type include turbines
    formed of several de Laval elements compounded as in the
    ordinary expansion engine. The Parsons turbine is an
    impulse-and-reaction turbine, usually of the axial type.
    The steam is constrained to pass successively through
    alternate rows of fixed and moving blades, being expanded
    down to a condenser pressure of about 1 lb. per square
    inch absolute. The Curtis turbine is somewhat simpler than
    the Parsons, and consists of elements each of which has at
    least two rows of moving blades and one row of stationary.
    The bucket velocity is lowered by fractional velocity
    reduction. Both the Parsons and Curtis turbines are
    suitable for driving dynamos and steamships directly. In
    efficiency, lightness, and bulk for a given power, they
    compare favorably with reciprocating engines."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbine
   n 1: rotary engine in which the kinetic energy of a moving fluid
      is converted into mechanical energy by causing a bladed
      rotor to rotate

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Turbine [turbiːnə] (n) , s.(f )
   nozzle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top