ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-former-

F AO1 R M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: former, *former*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
former(adj) ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formerAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formerAll political dissidents were purged under the former regime.
formerA shadow of your former self.
formerDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
formerEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
formerFish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than former.
formerFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
formerFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
formerFormerly this building was a hospital.
formerFormerly this harbor was prosperous.
formerFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
formerHealth is above wealth, for the former is more important than the latter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดีต(adj) former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai Definition: ล่วงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอร์ม[føm] (v) EN: form  FR: former

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMER F AO1 R M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
former (j) fˈɔːmər (f oo1 m @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Former {m}molder [Add to Longdo]
Former {m} | Former {pl}shaper | shapers [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \For"mer\, a. [A compar. due to OE. formest. See
   {Foremost}.]
   1. Preceding in order of time; antecedent; previous; prior;
    earlier; hence, ancient; long past.
    [1913 Webster]
 
       For inquire, I pray thee, of the former age. --Job.
                          viii. 8.
    [1913 Webster]
 
       The latter and former rain.      --Hosea vi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the beginning; preceeding; as, the former part of a
    discourse or argument.
    [1913 Webster]
 
   3. Earlier, as between two things mentioned together; first
    mentioned.
    [1913 Webster]
 
       A bad author deserves better usage than a bad
       critic; a man may be the former merely through the
       misfortune of an ill judgment; but he can not be
       latter without both that and an ill temper. --Pope.
 
   Syn: Prior; previous; anterior; antecedent; preceding;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \Form"er\, n.
   1. One who forms; a maker; a creator.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) A shape around which an article is to be shaped,
      molded, woven wrapped, pasted, or otherwise
      constructed.
    (b) A templet, pattern, or gauge by which an article is
      shaped.
    (c) A cutting die.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 former
   adj 1: referring to the first of two things or persons mentioned
       (or the earlier one or ones of several); "the novel was
       made into a film in 1943 and again in 1967; I prefer the
       former version to the latter one" [ant: {latter(a)}]
   2: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former
     glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
     [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old}, {onetime(a)}, {one-
     time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]
   3: (used especially of persons) of the immediate past; "the
     former president"; "our late President is still very active";
     "the previous occupant of the White House" [syn: {former(a)},
     {late(a)}, {previous(a)}]
   4: belonging to the distant past; "the early inhabitants of
     Europe"; "former generations"; "in other times" [syn:
     {early(a)}, {former(a)}, {other(a)}]
   n 1: the first of two or the first mentioned of two; "Tom and
      Dick were both heroes but only the former is remembered
      today" [ant: {latter}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 former /fɔʀme/ 
  form; shape

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Former /fɔrmr/ 
  molder; shaper; shapers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top