Search result for

before

(99 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -before-, *before*
Possible hiragana form: べふぉれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
before[PREP] ก่อน, Syn. previous to, Ant. after
before[CONJ] ก่อนหน้านี้เมื่อ, Syn. sooner than, Ant. after
before[CONJ] เร็วกว่า
before[ADV] ก่อนหน้านี้
before[PREP] อยู่หน้า, See also: หน้า, ตรงหน้า
before[ADV] อยู่ข้างหน้า, See also: อยู่หน้า, Syn. in front of, Ant. behind
beforehand[ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
beforelongadv.,adj. ไม่ช้า
beforetimeadv. เมื่อก่อน
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
before(pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
before maturityก่อนถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
before top dead center (BTDC)ก่อนศูนย์ตายบน (บีทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But not before I give you something.แต่ก่อนอื่น ผมมีอะไรจะให้คุณอย่างนึง The Serena Also Rises (2008)
Oh, and beer before liquor.โอ้ เบียร์ตบด้วยเหล้า The Serena Also Rises (2008)
Fix this thing before I faint.แก้มันซะก่อนที่ฉันจะเป็นลม The Serena Also Rises (2008)
Get in before I change my mind.เข้าไปซะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ The Serena Also Rises (2008)
Apologize before it's too late.ขอโทษก่อนที่จะสายไป The Ex-Files (2008)
- That's before kickoff, but yep.- ก่อนที่จะโดนไล่ออกมา ใช่ The Ex-Files (2008)
Lunch, as in the meal before dating.กินข้าวก่อนไปเดตกัน The Ex-Files (2008)
It's only a matter of time before it's off with his head... or hers.มันเป็นเรื่องของเวลา ก่อนที่มันจะถึงจุด ที่เกินควบคุมของเขา... หรือของเธอ The Ex-Files (2008)
Daring to date before Serena?กล้าไหม? ที่จะเดทก่อนเซรีน่า The Ex-Files (2008)
Forget about what I said before.ลืมที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ให้หมด The Dark Night (2008)
Before the surgeries start.วาระสุดท้ายในห้องศัลยกรรม The Dark Night (2008)
Now, before the party.-ตอนนี้ ก่อนงานปาร์ตี้ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
before4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
beforeAbout ten minutes before.
beforeA brilliant future lay before him.
beforeAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
before'A' comes before 'B' in the alphabet.
beforeA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
beforeA fire broke out the day before yesterday.
beforeA girl appeared before me.
beforeA great future lies before her.
beforeAirplanes are audible long before they are visible.
beforeAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
beforeAlbumin was found in my urine before.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีซี[N] BC, See also: before Christ, Syn. ก่อนคริสต์ศักราช
อีกไม่ช้า[ADV] soon, See also: before long, Example: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด
อีกไม่นาน[ADV] soon, See also: before long, Ant. อีกนาน, Example: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้
คาตา[ADV] with one's own eyes, See also: before one's eyes, Syn. ตำตา, Example: เขาเห็นภาพคนกระโดดตึกคาตา แต่แล้วก็รีบตั้งสติสัมปชัญญะโดยเร็ว, Thai definition: เห็นด้วยตาในขณะนั้น, อย่างเห็นกับตาในเวลานั้นทันที
เมื่อก่อน[ADV] before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ต่อหน้า[ADV] before, See also: in front of, to somebody's face, in the presence of, Syn. ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับหลัง, Example: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา
ต่อหน้าธารกำนัล[ADV] in public, See also: before a big crowd, in front of other people, Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน, Ant. ลับหลัง, Example: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
ต่อหน้าต่อตา[ADV] before, See also: in front of, in the presence of, before one's very eyes, in public eye, under the watchful, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, Ant. ลับหลัง, Example: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ดังเดิม[adv.] (dang doēm) EN: as before   FR: comme avant
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long   FR: bientôt
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFORE    B AH0 F AO1 R
BEFORE    B IY2 F AO1 R
BEFOREHAND    B AH0 F AO1 R HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
before    (a) (b i1 f oo1 r)
beforehand    (j) (b i1 f oo1 h a n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
davorbefore it [Add to Longdo]
ehe man sich versiehtbefore you can say knife [Add to Longdo]
in kurzembefore long [Add to Longdo]
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses [Add to Longdo]
Erst gehen, dann laufen.Before you run you must learn to walk. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before; prior to; ago [Add to Longdo]
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago [Add to Longdo]
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, ] before; previously [Add to Longdo]
公元前[gōng yuán qián, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, ] before the common era (BC); before Christ [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front [Add to Longdo]
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before that; beforehand; previously [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] before day break [Add to Longdo]
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously [Add to Longdo]
纪元前[jì yuán qián, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] before the common era (BC) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Before \Be*fore"\, prep. [OE. beforen, biforen, before, AS.
   beforan; pref. be- + foran, fore, before. See {Be-}, and
   {Fore}.]
   1. In front of; preceding in space; ahead of; as, to stand
    before the fire; before the house.
    [1913 Webster]
 
       His angel, who shall go
       Before them in a cloud and pillar of fire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Preceding in time; earlier than; previously to; anterior
    to the time when; -- sometimes with the additional idea of
    purpose; in order that.
    [1913 Webster]
 
       Before Abraham was, I am.       --John viii.
                          58.
    [1913 Webster]
 
       Before this treatise can become of use, two points
       are necessary.            --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly before, in this sense, was followed by that.
      "Before that Philip called thee . . . I saw thee."
      --John i. 48.
      [1913 Webster]
 
   3. An advance of; farther onward, in place or time.
    [1913 Webster]
 
       The golden age . . . is before us.  --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Prior or preceding in dignity, order, rank, right, or
    worth; rather than.
    [1913 Webster]
 
       He that cometh after me is preferred before me.
                          --John i. 15.
    [1913 Webster]
 
       The eldest son is before the younger in succession.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. In presence or sight of; face to face with; facing.
    [1913 Webster]
 
       Abraham bowed down himself before the people. --Gen.
                          xxiii. 12.
    [1913 Webster]
 
       Wherewith shall I come before the Lord? --Micah vi.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   6. Under the cognizance or jurisdiction of.
    [1913 Webster]
 
       If a suit be begun before an archdeacon. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   7. Open for; free of access to; in the power of.
    [1913 Webster]
 
       The world was all before them where to choose.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Before the mast} (Naut.), as a common sailor, -- because the
    sailors live in the forecastle, forward of the foremast.
    
 
   {Before the wind} (Naut.), in the direction of the wind and
    by its impulse; having the wind aft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Before \Be*fore"\, adv.
   1. On the fore part; in front, or in the direction of the
    front; -- opposed to {in the rear}.
    [1913 Webster]
 
       The battle was before and behind.   --2 Chron.
                          xiii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. In advance. "I come before to tell you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In time past; previously; already.
    [1913 Webster]
 
       You tell me, mother, what I knew before. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Earlier; sooner than; until then.
    [1913 Webster]
 
       When the butt is out, we will drink water; not a
       drop before.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before is often used in self-explaining compounds; as,
      before-cited, before-mentioned; beforesaid.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 before
   adv 1: earlier in time; previously; "I had known her before";
       "as I said before"; "he called me the day before but your
       call had come even earlier"; "her parents had died four
       years earlier"; "I mentioned that problem earlier" [syn:
       {earlier}, {before}]
   2: at or in the front; "I see the lights of a town ahead"; "the
     road ahead is foggy"; "staring straight ahead"; "we couldn't
     see over the heads of the people in front"; "with the cross
     of Jesus marching on before" [syn: {ahead}, {in front},
     {before}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top