Search result for

antiquity

(39 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiquity-, *antiquity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiquity[N] ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, Syn. remote times, ancient times, old days

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted needed to match his accomplishments so I resolved to apply antiquity's teachings to our world today.ผมเลยอยาก... ...ดิ้นรนเดินตามรอยของพระองค์ ...โดยนำแนวคิดจากสมัยนั้น มาประยุกต์กับโลกวันนี้ Watchmen (2009)
It's a treasure of a moment in human history that we suddenly have at our fingertips the telescopes, the computers, the light detectors, and the knowledge to answer a philosophical question that humans have been asking since antiquity.มองหาดาวคล้ายกับ ดวงอาทิตย์ของเรา และเพลิดเพลินไปกับผลไม้ของ เทคโนโลยีตลอดการพัฒนาของเรา ที่นี่เรามี Are We Alone? (2010)
This is a figure known since antiquity.นี่คือรูปที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ Is There an Edge to the Universe? (2011)
The swastika dates all the way back to antiquity.สัญลักษณ์กากบาทปรากฏทั่วไป\ในยุคโบราณ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
We know the Dodger has a taste for a very specific type of antiquity.คุณกำลังคิดอะไรอยู่ / เรารู้ว่าดอจเจอร์มีรสนิยม เฉพาะวัตถุโบราณบางชนิด Dodger (2013)
Where are we going to get our hands on a rare Spanish antiquity?เราจะ ไปเอาของโบราณที่หายาก ของสเปน มาจากไหน ? Dodger (2013)
I beg you, reject antiquity, tradition, faith, and authority.ผมขอให้คุณปฏิเสธโบราณ ประเพณีความเชื่อและอำนาจ Standing Up in the Milky Way (2014)
A community of minds reaching back to antiquity and forward to the stars.ชุมชนของจิตใจกลับไปถึงสมัยโบราณ และส่งต่อไปยังดาว Standing Up in the Milky Way (2014)
People have been wondering about this since antiquity.คนได้รับการสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ The Clean Room (2014)
The sorcerers of antiquity, called the use of this language spells.จอมเวทย์ในยุคโบราณ เรียกคำร่ายเหล่านี้ว่าคาถา Doctor Strange (2016)
- I'm thinking this amulet dates back to late antiquity and is judeo-Christian in origin.ผมคิดว่าเครื่องรางนี้อยู่มาก่อนยุคกลาง และเกิดจากความเชื่อแบบจูเดโอ-คริสเตียน Outlaw Country (2016)
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต No Such Thing as Vampires (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเก่า[N] antiquity, See also: oldness, Syn. ความเก่าแก่, ความมีอายุ, Ant. ความใหม่, ความทันสมัย, Example: ความเก่าของเครื่องปั้นดินเผาชุดนี้ย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
โบราณ[N] ancient, See also: antiquity, antiqueness, artifact, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān) EN: ancient times ; former times ; antiquity   
ความเก่าแก่[n.] (khwām kaokaē) EN: antiquity   FR: ancienneté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIQUITY    AE0 N T IH1 K W AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antiquity    (n) (a1 n t i1 k w i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altertum {n}; Vorzeit {f} | im Altertum | die Menschen des Altertumsantiquity | in ancient times | the Ancients [Add to Longdo]
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world [Add to Longdo]
Antiquität {f} | Antiquitäten {pl}antiquity | antiquities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧懐[きゅうかい, kyuukai] (n) love of antiquity [Add to Longdo]
旧故[きゅうこ, kyuuko] (n) antiquity; old acquaintance [Add to Longdo]
古(P);古え[いにしえ, inishie] (n) antiquity; ancient times; (P) [Add to Longdo]
古往今来[こおうこんらい, kooukonrai] (adv,n) in all ages; since antiquity [Add to Longdo]
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) [Add to Longdo]
上世[かみつよ;じょうせい, kamitsuyo ; jousei] (n) antiquity; ancient times [Add to Longdo]
昔年[せきねん, sekinen] (n) old times; antiquity; former years [Add to Longdo]
千古[せんこ, senko] (n-adv,n-t) all ages; great antiquity; eternity [Add to Longdo]
千古万古[せんこばんこ, senkobanko] (n) remote antiquity; ancient times; the remote past [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远古[yuǎn gǔ, ㄩㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] antiquity; ancient times, #22,131 [Add to Longdo]
古风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, / ] antiquity, #22,681 [Add to Longdo]
古时[gǔ shí, ㄍㄨˇ ㄕˊ, / ] antiquity, #32,358 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antiquity \An*tiq"ui*ty\, n.; pl. {Antiquities}. [L. antiquitas,
   fr. antiquus: cf. F. antiquit['e]. See {Antique}.]
   1. The quality of being ancient; ancientness; great age; as,
    a statue of remarkable antiquity; a family of great
    antiquity.
    [1913 Webster]
 
   2. Old age. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It not your voice broken? . . . and every part about
       you blasted with antiquity?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Ancient times; former ages; times long since past; as,
    Cicero was an eloquent orator of antiquity.
    [1913 Webster]
 
   4. The ancients; the people of ancient times.
    [1913 Webster]
 
       That such pillars were raised by Seth all antiquity
       has ?vowed.              --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   5. An old gentleman. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You are a shrewd antiquity, neighbor Clench. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   6. A relic or monument of ancient times; as, a coin, a
    statue, etc.; an ancient institution.
 
   Note: [In this sense, usually in the plural.] "Heathen
      antiquities." --Bacon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiquity
   n 1: the historic period preceding the Middle Ages in Europe
   2: extreme oldness [syn: {ancientness}, {antiquity}]
   3: an artifact surviving from the past

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top