ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

originally

ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -originally-, *originally*, original
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
originally[ADV] อย่างเป็นอันแรก, See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, Syn. initially, first, primarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. Then it wasn't Mr. De Winter's room originally?งั้นก็ไม่ใช่ห้องเดิมของคุณเดอ วินเทอร์ใช่มั้ยคะ Rebecca (1940)
"Subway originally was tunnels filled with water."รู้มั้ยว่าทำไมเรียกรถใต้ดิน มันเคยเป็นอุโมงค์ที่มีน้ำ Punchline (1988)
Where's your family from originally?ครอบครัวคุณเชื้อชาติอะไรนะ Heat (1995)
Originally, the purpose of this project was to ...แต่เดิม จุดประสงค์ของโปรเจคต์นี้ก็เพื่อ Ghost in the Shell (1995)
He's originally from America, so the U.S. cooperated with us in capturing him.เขาเกิดที่อเมริกา, เพราะงั้นอเมริกาถึงร่วมกับเราตามจับเขา Ghost in the Shell (1995)
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง Dark Harbor (1998)
We originally were raising these mutant creatures for their nervous systems for game-pods.เราเพาะเลี้ยงต้นแบบ สัตว์กลายพันธ์ สำหรับระบบ ประสาทสำหรับเกม-พอด eXistenZ (1999)
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล Never Been Kissed (1999)
Our style was originally used for killing.เดินทีวิชาการต่อสู้ของพวกเรามีไว้เพื่อสังหาร Street Fighter Alpha (1999)
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน GTO (1999)
Okay. Where are you from originally?โอเค คุณเป็นคนที่ไหน? Punch-Drunk Love (2002)
I was originally designed for assassination missions.เดิมผมถูกออกแบบมา เพื่อภารกิจลอบสังหาร Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originallyDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
originallyFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
originallyI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
originallyMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.
originallyOriginally they were farmers.
originallyThis poem was originally written in French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
จำเดิม[ADV] originally, See also: at first, from the beginning, Syn. แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก, Ant. สุดท้าย, ท้ายสุด, Example: ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally   FR: à l'origine ; au début
ตอนแรก[adv.] (tønraēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly   FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIGINALLY    ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0
ORIGINALLY    ER0 IH1 JH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
originally    (a) ˈərˈɪʤənəliː (@1 r i1 jh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本, #2,742 [Add to Longdo]
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, ] originally, #4,136 [Add to Longdo]
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] originally planned; originally determined, #9,512 [Add to Longdo]
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, ] originally; at first; at the outset, #10,900 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi [Add to Longdo]
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
パン[, pan] (n) (1) (originally written 麺麭 or 麪包) bread (por [Add to Longdo]
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]
ミルキーハット[, miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Originally \O*rig"i*nal*ly\, adv.
   1. In the original time, or in an original manner; primarily;
    from the beginning or origin; not by derivation, or
    imitation.
    [1913 Webster]
 
       God is originally holy in himself.  --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. At first; at the origin; at the time of formation or
    costruction; as, a book originally written by another
    hand. "Originally a half length [portrait]." --Walpole.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 originally
   adv 1: in an original manner
   2: with reference to the origin or beginning [syn:
     {primitively}, {originally}, {in the beginning}]
   3: before now; "why didn't you tell me in the first place?"
     [syn: {in the first place}, {earlier}, {in the beginning},
     {to begin with}, {originally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top