Search result for

originally

(47 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -originally-, *originally*, original
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
originally[ADV] อย่างเป็นอันแรก, See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, Syn. initially, first, primarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Munich, originally.มิวนิค.. แท้ๆเลยครับ The Ruins (2008)
Nanomites, perfect little soldiers originally developed to isolate and kill cancer cells.นาโนไมต์ ทหารจิ๋วแต่แจ๋ว เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคัดแยกฆ่าเซลล์มะเร็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
She's originally from Russia, but it's amazing how strong her English is.จริงๆแล้วเธอมาจากรัซเซีย แต่น่าแปลกใจที่เธอเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้ Orphan (2009)
Originally, we were going to go with the name Jester, but we didn't want peopleตอนแรก เรากะว่าจะใช้ ชื่อว่าเจสเตอร์ แต่เราไม่อยากให้คน Chuck Versus the Best Friend (2009)
I don't know what originally sparked the backpack.ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเริ่มคิดเรื่องกระเป๋านั่นได้ยังไง Up in the Air (2009)
I HAD CHECKED HER OUT ORIGINALLY AS ONE OF THE FIRST RESPONDERS, BUT HER WORK RECORDS LOOKED SQUEAKY CLEAN,ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณบอกให้ฉันทำตั้งแต่แรก House on Fire (2009)
Ravel's Bolero. Originally written as a ballet.โบเลโร่ของราเวล เดิมทีเขียนไว้เพื่อการเต้นบัลเลต์ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I knew it was a tuna because he told me. I originally thought it was a whale!ฉันรู้น่าว่าเป็นทูน่าเพราะเค้าบอก ฉันคิดว่าจริงๆ แล้วมันเป็นวาฬล่่ะ Episode #1.8 (2009)
It was originally built millennia agoมันคือ ของจริงที่สร้าง เมื่อหลายปีมาแล้ว Air: Part 1 (2009)
That's where the ship originally embarked from.นั่น เป็นสถานที่ ที่ ยานอวกาศ เดินทางมา Air: Part 1 (2009)
It was thousands of years ago, when the Ancients originally intended to come here.มันเคยเกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้ว ตอนที่คนโบราณดั้งเดิมได้ทำ เพื่อกลับมาที่นี้ Water (2009)
I know these were Jan Di's originally.ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของจันดี Episode #1.22 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originallyDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
originallyFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
originallyI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
originallyMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.
originallyOriginally they were farmers.
originallyThis poem was originally written in French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
จำเดิม[ADV] originally, See also: at first, from the beginning, Syn. แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก, Ant. สุดท้าย, ท้ายสุด, Example: ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally   FR: à l'origine ; au début
ตอนแรก[adv.] (tønraēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly   FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIGINALLY    ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0
ORIGINALLY    ER0 IH1 JH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
originally    (a) (@1 r i1 jh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi [Add to Longdo]
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
パン[, pan] (n) (1) (originally written 麺麭 or 麪包) bread (por [Add to Longdo]
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]
ミルキーハット[, miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] originally planned; originally determined [Add to Longdo]
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, ] originally [Add to Longdo]
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本 [Add to Longdo]
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, ] originally; at first; at the outset [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Originally \O*rig"i*nal*ly\, adv.
   1. In the original time, or in an original manner; primarily;
    from the beginning or origin; not by derivation, or
    imitation.
    [1913 Webster]
 
       God is originally holy in himself.  --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. At first; at the origin; at the time of formation or
    costruction; as, a book originally written by another
    hand. "Originally a half length [portrait]." --Walpole.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 originally
   adv 1: in an original manner
   2: with reference to the origin or beginning [syn:
     {primitively}, {originally}, {in the beginning}]
   3: before now; "why didn't you tell me in the first place?"
     [syn: {in the first place}, {earlier}, {in the beginning},
     {to begin with}, {originally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top