ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

originally

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -originally-, *originally*, original
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
originally(adv) อย่างเป็นอันแรก, See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, Syn. initially, first, primarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม, ครั้งแรก, เป็นลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
originally(adv) แต่แรกเริ่ม, แต่เดิม, อย่างไม่ซ้ำแบบใคร

WordNet (3.0)
originally(adv) in an original manner
primitively(adv) with reference to the origin or beginning, Syn. in the beginning, originally

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Originally

adv. 1. In the original time, or in an original manner; primarily; from the beginning or origin; not by derivation, or imitation. [ 1913 Webster ]

God is originally holy in himself. Bp. Pearson. [ 1913 Webster ]

2. At first; at the origin; at the time of formation or costruction; as, a book originally written by another hand. “Originally a half length [ portrait ].” Walpole. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้ The Lawnmower Man (1992)
The Shop requested that we resume... the original Batch 5 with Jobe.องค์กรได้สั่งให้เรา ใช้สารทดลองที่ห้ากับโจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Here's the original cauldron.นี่เป็นหม้อต้มแบบตั้งเดิมเลย. Hocus Pocus (1993)
- We should run a test on it. - We lost the original sample in the fire.นี่เป็นเศษดินที่เหมือน กับที่ฉันกำเก็บมาจากในป่าไง Deep Throat (1993)
"Originally, there was an old stone church...ต้นกำเนิดของโบสถ์นี้ In the Mouth of Madness (1994)
Where's your family from originally?ครอบครัวคุณเชื้อชาติอะไรนะ Heat (1995)
Oh. Then it wasn't Mr. De Winter's room originally?งั้นก็ไม่ใช่ห้องเดิมของคุณเดอ วินเทอร์ใช่มั้ยคะ Rebecca (1940)
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน How I Won the War (1967)
- You could pass for the originals.คุณสามารถผ่านสำหรับต้นฉบับ Yellow Submarine (1968)
- We are the originals.เราคือต้นฉบับ Yellow Submarine (1968)
Let's see. "What's the true origin of the universe?ดูสิ จุดัด้งเดิมของจักรวาลคืออะไร Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originallyDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
originallyFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
originallyI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
originallyMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.
originallyOriginally they were farmers.
originallyThis poem was originally written in French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
จำเดิม(adv) originally, See also: at first, from the beginning, Syn. แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก, Ant. สุดท้าย, ท้ายสุด, Example: ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début
ตอนแรก[tønraēk] (adv) EN: at first ; originally ; first ; firstly  FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
originally
originally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
originally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ,  ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本 #2,742 [Add to Longdo]
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ,  ] originally #4,136 [Add to Longdo]
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ,  ] originally planned; originally determined #9,512 [Add to Longdo]
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ,  ] originally; at first; at the outset #10,900 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) #1,738 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
パン[pan] (n) (1) (originally written 麺麭 or 麪包) bread (por #2,613 [Add to Longdo]
元々(P);本々(P);元元;本本[もともと, motomoto] (adv, adj-no) originally; by nature; from the start; (P) #3,082 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
山門[さんもん, sanmon] (n) (1) (originally temples were in the mountains) (main) temple gate; (2) Buddhist temple #15,449 [Add to Longdo]
総体[そうたい, soutai] (adv, n, adj-no) the whole; originally; (P) #18,744 [Add to Longdo]
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi [Add to Longdo]
テックス[tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
ポケットモンスター[pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top