ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-craft-

K R AE1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: craft, *craft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craft(n) การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft(n) งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft(n) ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft(n) ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
craft(vt) ทำด้วยมือ
craft(vt) ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
craft(n) ยานพาหนะ, Syn. vessel

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft unionสหภาพแรงงานช่างฝีมือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help....ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Learned his craft and so forth. Hm?ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ? The Russia House (1990)
The Ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin by any craft that we here possess.แหวนไม่สามารถทำลายได้, กิมลี่ บุตรแห่ง GI? in... ...ต่อให้ใช้เวทมนตร์ไหนๆก็ตาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
and he just doesn't know it yet because the ground is so far away but of course the craft is doomed to crash.เพียงแต่เขายังไม่รู้ตัว เพราะพื้นดินยังอยู่อีกไกล แต่แน่นอน สุดท้ายเครื่องร่อนนี้ก็ต้องโหม่งพื้นจนได้ The Corporation (2003)
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity.พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง The Corporation (2003)
The whole notion of a lighter-than-air craft cannot work, of course, unless you can harness the power of... helium... or hydrogen, which is far better...เรายังทำเรือที่เบากว่าอากาศไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังจากฮีเลียมหรือไฮโดรเจน Around the World in 80 Days (2004)
which would clearly suggest that this craft isn't known to man, so I recommend you and your team start thinking out of the box.นั่นหมายความว่ายานนี้ไม่ใช่ของมนุษย์ ดังนั้นผมแนะนำให้คุณกับทีมของคุณเริ่มคิดนอกกรอบได้แล้ว Hidden (2005)
Okay, what if I buy you anythingyou want from craft service?โอเค คุณจะให้ผมซื้ออะไรไปมั้ย Bad News Blair (2007)
I thought craft service was free.ชั้นว่าไม่ต้องหรอกนะ Bad News Blair (2007)
You know, we weregonna get craft service, and I'd haveyour "full attention"?คุณรู้มั้ย พวกเราเคยจะได้บริการงานฝีมือ และฉันต้องให้ความสนใจคุณทั้งหมดงั้นหรอ Bad News Blair (2007)
Yeah, well, I thought I couldn't leave without bringing yousomething from craft service.ใช่ เอ่อ... ฉันแค่คิดว่าฉันยังไปไม่ได้น่ะ การนำคุณออกจากบางสิ่ง ในบริการงานฝีมือ Bad News Blair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftA good craftsman takes pride in his work.
craftA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
craftCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
craftHe is more crafty than wise.
craftHe teaches arts and crafts in a school.
craftI greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.
craftShe learned the craft of basket weaving from her grandmother.
craftThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftThe company crafted a new product.
craftThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.
craftWe must hand down our craft to posterity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ(n) craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAFT K R AE1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craft (n) krˈaːft (k r aa1 f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] craft #23,244 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeug { n } (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\ (kr[.a]ft), n. [AS. cr[ae]ft strength, skill, art,
   cunning; akin to OS., G., Sw., & Dan. kraft strength, D.
   kracht, Icel. kraptr; perh. originally, a drawing together,
   stretching, from the root of E. cramp.]
   1. Strength; might; secret power. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Art or skill; dexterity in particular manual employment;
    hence, the occupation or employment itself; manual art; a
    trade.
    [1913 Webster]
 
       Ye know that by this craft we have our wealth.
                          --Acts xix.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       A poem is the work of the poet; poesy is his skill
       or craft of making.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of time, throughout all ages and
       nations,
       Has the craft of the smith been held in repute.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Those engaged in any trade, taken collectively; a guild;
    as, the craft of ironmongers.
    [1913 Webster]
 
       The control of trade passed from the merchant guilds
       to the new craft guilds.       --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   4. Cunning, art, or skill, in a bad sense, or applied to bad
    purposes; artifice; guile; skill or dexterity employed to
    effect purposes by deceit or shrewd devices.
    [1913 Webster]
 
       You have that crooked wisdom which is called craft.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       The chief priests and the scribes sought how they
       might take him by craft, and put him to death.
                          --Mark xiv. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A vessel; vessels of any kind; -- generally used
    in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       The evolutions of the numerous tiny craft moving
       over the lake.            --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   {Small crafts}, small vessels, as sloops, schooners, ets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\, v. t.
   To play tricks; to practice artifice. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      You have crafted fair.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craft
   n 1: the skilled practice of a practical occupation; "he learned
      his trade as an apprentice" [syn: {trade}, {craft}]
   2: a vehicle designed for navigation in or on water or air or
     through outer space
   3: people who perform a particular kind of skilled work; "he
     represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
     [syn: {craft}, {trade}]
   4: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
     {craftsmanship}, {workmanship}]
   5: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
     [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness}, {guile},
     {slyness}, {wiliness}]
   v 1: make by hand and with much skill; "The artisan crafted a
      complicated tool"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CRAFT
     Cray Research Adaptive FORTRAN (Cray, MPP, FORTRAN)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top