ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工作

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工作-, *工作*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò zǔ, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ, / ] a work team; a working group; a task force, #10,074 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, ] workload; volume of work, #13,067 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò zhàn, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, ] (computer) workstation, #17,343 [Add to Longdo]
日常工作[rì cháng gōng zuò, ㄖˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] routine, #20,242 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò fú, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] work clothes, #24,805 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò miàn, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ, ] workface; a working surface, #25,680 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò duì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] a working group; a task force, #26,209 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工作[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering

Japanese-English: EDICT Dictionary
工作[こうさく, kousaku] (n,vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) [Add to Longdo]
工作[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P) [Add to Longdo]
工作機械[こうさくきかい, kousakukikai] (n) machine tools; (P) [Add to Longdo]
工作[こうさくしつ, kousakushitsu] (n) workshop [Add to Longdo]
工作[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship [Add to Longdo]
工作[こうさくひん, kousakuhin] (n) manufactured article [Add to Longdo]
工作[こうさくぶつ, kousakubutsu] (n) manufactured articles; workpiece [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.会計係が逮捕されたが、原因は彼の裏帳簿工作だという噂があった。
The Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.首相がスキャンダルの隠蔽工作を図った結果、新聞が事件をつきとめたときには、事態をますます悪化させてしまった。
He has skill in handwork.彼は工作がうまい。
He has skill in handwork.彼は工作に熟練している。
There was some monkey business going on when they were negotiating that last contract; money passed under the table.彼らが最終契約について協議している際、ある裏工作が進んでいた。賄賂が渡されたのだ。
They are maneuvering behind the scene.彼らは裏面工作をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they won't make any moves until they confirm Grimes has the list of sleepers.[JA] しかし奴らには何の動きも無い 彼らを発見するには グライムスの工作員のリストがいる 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
No, no.[CN] 你有工作吗? Dirty Pretty Things (2002)
Save that for the office.[CN] 那事工作時候再說吧. Grand Hotel (1932)
Activation codes. These are sleeper cells.[JA] パスワード 潜伏工作員のだ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
The machines will do all the work.[CN] 更多的工作讓機器去做 À Nous la Liberté (1931)
Help me get the list and launch the sleeper cells.[JA] リストを取得して 潜伏工作員を起動する 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
- My job.[CN] -工作 I've Got a Crush on You (1993)
so, these sock puppets[JA] それでこの偽装工作 The Flag House (2017)
22,000 sock puppets gone, just when we've got a big I/O push coming.[JA] 22,000の偽装工作がなくなっちまった でかいパケットを通信させたらだ Sock Puppets (2017)
There was a flash drive containing a list of sleeper cells, along with all the codes to trigger their attacks.[JA] フラッシュドライブがあった 工作員のリストを含むもの すべてのコードと共に 彼らの攻撃を引き起こす 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
He has a list of sleeper cells that are waiting to be activated.[JA] 彼は工作員のリストを持っている 待っている 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Inside there was a flash drive containing a list of sleeper cells that Bin-Khalid set up here along with all the codes to trigger their attacks.[JA] USBメモリがあって ビンカリードが国内に潜伏させた 潜伏工作員のリストが入ってた 攻撃を開始する 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top