ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsman

K R AE1 F T S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsman-, *craftsman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman(n) ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ, ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้, ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง? Episode #1.1 (2009)
This was hand-sewn by a master craftsman in Italy, who's only made tracksuits for the last 40 years!นี่มันงานฝีมือจากช่างชั้นสูงเชียวนะ ใครจะทำแทรคสูทได้ในรอบ40ปีมาเนี่ย One (2010)
An Italian master craftsman placed each jewel...ว่านั่นสั่งทำจากอิตาลี Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanA good craftsman takes pride in his work.
craftsmanThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftsmanThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
ศิลปกร[sinlapakøn] (n) EN: craftsman  FR: homme de l'art [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAFTSMAN K R AE1 F T S M AH0 N
CRAFTSMAN K R AE1 F S M AH0 N
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsman (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmanship (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman, #16,291 [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker { m } | Handwerker { pl }craftsman | craftsmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフトマン[kurafutoman] (n) craftsman [Add to Longdo]
技工[ぎこう, gikou] (n, adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] (n, vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) [Add to Longdo]
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
職人[しょくにん, shokunin] (n, adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) [Add to Longdo]
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
職人根性[しょくにんこんじょう, shokuninkonjou] (n) spirit of true craftsman; (craftsman's) pride in his work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsman \Crafts"man\ (kr?fts"man), n.; pl. {Craftsmen} (-men).
   One skilled in some trade or manual occupation; an artificer;
   a mechanic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsman
   n 1: a professional whose work is consistently of high quality;
      "as an actor he was a consummate craftsman"
   2: a creator of great skill in the manual arts; "the jewelry was
     made by internationally famous craftsmen" [syn: {craftsman},
     {crafter}]
   3: a skilled worker who practices some trade or handicraft [syn:
     {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top