ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftiness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftiness-, *craftiness*, craftines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception, dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ความเหลี่ยมจัด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face #14,920 [Add to Longdo]
姦智[かんち, kanchi] (n) craftiness [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
佞智[ねいち, neichi] (n) craftiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftiness \Craft"i*ness\ (kr?ft"?-n?s), n.
   Dexterity in devising and effecting a purpose; cunning;
   artifice; stratagem.
   [1913 Webster]
 
      He taketh the wise in their own craftiness. --Job. v.
                          13.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftiness
   n 1: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
      [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness},
      {guile}, {slyness}, {wiliness}]
   2: the quality of being crafty [syn: {craftiness},
     {deceitfulness}, {guile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top