Search result for

เจ้ามารยา

(9 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้ามารยา-, *เจ้ามารยา*
English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
roguish(adj) ขี้โกง,พาล,เจ้าเล่ห์,เกเร,เจ้ามารยา
wily(adj) เจ้ามารยา,เจ้าเล่ห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top