ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

workmanship

W ER1 K M AH0 N SH IH2 P   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -workmanship-, *workmanship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
workmanship[N] ฝีมือของช่างหรือคนงาน, See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน, Syn. craft, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship

English-Thai: Nontri Dictionary
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's lousy workmanship, that's what it is.งานฝีมือห่วยๆ, นั่นอะไร. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Now, this is workmanship.นี่ไง, นี่แหละงานฝีมือ. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ Gomorrah (2008)
His workmanship is remarkable!ฝีมือเขาโดดเด่นมาก Kim Soo Ro (2010)
Swords of the best workmanship.ดาบจากสุดยอดช่างตีเหล็ก Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The only place you'd find workmanship of this quality... is the royal forge of Camelot.ที่เดียวที่จะทำดาบคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ได้ มีแต่เพียง... โรงหล่อแห่งราชวงศ์คาเมลอตเท่านั้น The Sword in the Stone: Part One (2011)
Beautiful workmanship, isn't it?ฉันแค่กำลังมองหา... Dark Shadows (2012)
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ The Story of the 50 (2012)
The workmanship is undeniable.ช่างมีฝีมือดีทีเดียว The Kindness of Strangers (2012)
Well, it's the same material and the same workmanship too.เป็นวัสดุเหมือนๆ กัน ฝีมือเหมือนกันด้วย The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workmanshipToo many irons in the fire result in bad workmanship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การช่าง[N] craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456

CMU English Pronouncing Dictionary
WORKMANSHIP    W ER1 K M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
workmanship    (n) wˈɜːʴkmənʃɪp (w @@1 k m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品级[pǐn jí, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] workmanship, #44,628 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship [Add to Longdo]
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship [Add to Longdo]
巧拙[こうせつ, kousetsu] (n) tact; skill; workmanship; (P) [Add to Longdo]
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something) [Add to Longdo]
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship [Add to Longdo]
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches [Add to Longdo]
出来過ぎ[できすぎ, dekisugi] (adj-na,adj-no) too good (in performance, workmanship, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Workmanship \Work"man*ship\, n.
   1. The art or skill of a workman; the execution or manner of
    making anything.
    [1913 Webster]
 
       Due reward
       For her praiseworthy workmanship to yield.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is nature's brag, and must be shown . . .
       Where most may wonder at the workmanship. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is effected, made, or produced; manufacture,
    something made by manual labor.
    [1913 Webster]
 
       Not any skilled in workmanship embossed. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       By how much Adam exceeded all men in perfection, by
       being the immediate workmanship of God. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 workmanship
   n 1: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
      {craftsmanship}, {workmanship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top