ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foxy

F AA1 K S IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foxy-, *foxy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foxy[ADJ] เหมือนสุนัขจิ้งจอก, See also: คล้ายสุนัขจิ้งจอก, ฉลาดแกมโกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
foxy[ADJ] ซึ่งมีสีเหลืองหรือน้ำตาลแดง
foxy[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
foxy[ADJ] (กระดาษ) มีจุดสีเหลืองหรือน้ำตาลเก่าๆ (เพราะความชื้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foxy(ฟอค'ซี) adj. คล้ายสุนัข,เจ้าเล่ห์, See also: foxily adv. foxiness n., Syn. crafty

English-Thai: Nontri Dictionary
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look foxy!เฮ้ ร็อกซี่! Mannequin (1987)
You're too foxy to be my friend.เธอมันเจ้าเล่ห์เกินไปที่จะมาเป็นเพื่อนฉัน. Cinema Paradiso (1988)
Fox, as in were a bunch of foxy chicks.ฟ็อกซ์ในขณะที่เป็นพวงของลูกไก่สุนัขจิ้งจอก Pulp Fiction (1994)
- I think you look foxy in that skirt. - Will you stop it? Come on.ผมคิดว่าคุณคงเจ้าเล่ห์น่าดูเลย / ไม่เอาน่า, มาเถอะ The Amityville Horror (2005)
No, I'm across the room at my drafting table, showing some foxy young thing all my cool architect stuff.แล้วฉันก็นั่งอยู่ห่างไปฝั่งตรงข้ามห้องที่โต๊ะร่างแบบของฉัน ทำท่าแสดงอุปกรณ์สถาปนิกสุดจ๊าปของฉันให้แม่สาวสุดฮอตดู Purple Giraffe (2005)
That foxy young thing you were chatting up, take her up to the roof and have sex with her.ยัยสาวสุดฮอตที่นายคั่วอยู่หน่ะ พาเธอไปข้างบนแล้วจัดการซะ Purple Giraffe (2005)
You're very foxy!ยัยหมาจิ้งจอก! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Foxy?จิ้งจอกเหรอ? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
while some other guy is out rolling with Foxy.ขณะที่คนอื่นกำลังเอาฟ๊อกซี่ออกไปซิ่ง Mama Spent Money When She Had None (2009)
- Foxy.-ว้าว Everyone (2009)
- Well, that foxy black girl thinks it is. - Hmm? Ow!แต่สาวผิวดำเซ็กซี่คนนั้นคิด Comparative Religion (2009)
Well you're a fox, so I'll call you a foxy girl.ในเมื่อเธอเป็นหมาจิ้งจอก งั้นฉันควรเรียกเธอว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเมียงั้นเหรอ? Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif

CMU English Pronouncing Dictionary
FOXY    F AA1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foxy    (j) fˈɒksiː (f o1 k s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fuchsrot {adj}foxy red [Add to Longdo]
schlau {adj} | schlauer | am schlauesten; am schlaustenfoxy | foxier | foxiest [Add to Longdo]
Fuchscistensänger {m} [ornith.]Foxy Cisticola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foxy \Fox"y\, a.
   1. Like or pertaining to the fox; foxlike in disposition or
    looks; wily; cunning.
    [1913 Webster]
 
       Modred's narrow, foxy face.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of a fox; of a yellowish or reddish brown
    color; -- applied sometimes to paintings when they have
    too much of this color.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the odor of a fox; rank; strong smelling.
    [1913 Webster]
 
   4. Sour; unpleasant in taste; -- said of wine, beer, etc.,
    not properly fermented; -- also of grapes which have the
    coarse flavor of the fox grape.
    [1913 Webster]
 
   5. Attractive in a sexually appealing way; --of women.
    [Slang]
    [PJC]
 
   6. Stylish and sexually attractive; -- of women's clothing;
    as, wearing a foxy new outfit. [Slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foxy
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top