ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匠-, *匠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匠, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] artisan, craftsman, workman
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,110

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman, #16,291 [Add to Longdo]
[gōng jiàng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] artisan; smith, #24,095 [Add to Longdo]
[tiě jiang, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄤ˙, / ] blacksmith, #28,267 [Add to Longdo]
[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, ] carpenter, #29,930 [Add to Longdo]
[jù jiàng, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄤˋ, ] master craftsman, #43,526 [Add to Longdo]
[xié jiang, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤ˙, ] shoemaker; cobbler, #58,498 [Add to Longdo]
[pí jiang, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, ] cobbler, #70,983 [Add to Longdo]
泥水[ní shuǐ jiàng, ㄋㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄤˋ, ] mason, #98,746 [Add to Longdo]
[yín jiàng, ㄧㄣˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] silversmith, #108,067 [Add to Longdo]
[tóng jiang, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ˙, / ] coppersmith, #143,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);工[たくみ(P);しょう(), takumi (P); shou ( takumi )] (n,adj-na) (1) workman; artisan; mechanic; carpenter; (2) craft; skill; (3) means; idea; (P) [Add to Longdo]
[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This art collection is rich in paintings by Dutch masters.この美術館はオランダの巨が描いた作品がたくさんある。
The painting is the work of a Dutch master.その絵画はオランダ人の巨の作品である。
This carving knife ... it's one made by a famous swordsmith.この包丁・・・有名な刀が作ったものなんです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clearly, it functions as an aid in his craft, like a blacksmith's apron.[CN] 是工作中用的辅助工具就像铁的围裙 The Smurfs (2011)
Master, she says you're stupid. She knows you too well.[JA] 師 バカ坊主だそうだ よくご存知だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
To make a monster like this, it must have taken a dozen blacksmiths.[CN] 要打出这样的怪物 铁的胳膊都不知道 要打断了多少只呢 Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The simple fact is, because I am much smarter than you, and able to anticipate your actions, it is highly unlikely that you two rubes could ever surprise me.[CN] 而事实是 The simple fact is, 在能未卜先知的我面前 because I am much smarter than you, 你们两个臭皮的烂招 只是笑话 and able to anticipate your actions, The Good Guy Fluctuation (2011)
Any locksmith you know? .[CN] 你有认识的开锁吗? Don't Go Breaking My Heart (2011)
{\cHFFFFFF}{\cH00FF00} Tell 'em you're {\cHFFFFFF}{\cH00FF00} a plumber or carpenter.[CN] 告诉女孩们你是水管木 United (2011)
I specialise in striptease. Master isn't as good as I am.[JA] 俺ならアレは得意だが 師にゃ無理だろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The same dollmaker makes all of Princess Myrcella's toys.[CN] 出自弥赛菈公主的玩具工之手 Lord Snow (2011)
Minister that stupid monkey is no match for us.[JA] 九官真人... あのバカ猿は問題外だ 師まで貪り食った 西方で仏陀が怒っておるぞ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I am the locksmith! Let's go.[CN] 我就是开锁,走吧 Don't Go Breaking My Heart (2011)
Taller by a foot than any man I've ever met, saw him cut the blacksmith in two, saw him take the head off a horse with a single swing of his sword.[CN] 比我见过最高的人还要高一尺 我看到他一下就把铁砍成了两半 只一剑就把马头给砍了下来了 A Golden Crown (2011)
Please don't strike your master.[JA] どうか師を打たないで Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] HANDWERKER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top