หรือคุณหมายถึง slyneß?
Search result for

slyness

(5 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slyness-, *slyness*, slynes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's being right out and honest with her slyness.เธอแสดงเล่ห์เหลี่ยมของเธอออกมาอย่างชัดเจน Episode #1.15 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLYNESS    S L AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slyness    (n) (s l ai1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slyness \Sly"ness\, n.
   The quality or state of being sly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slyness
   n 1: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
      [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness},
      {guile}, {slyness}, {wiliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top