ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมกร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมกร-, *กรรมกร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมกร(n) unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมกร(กำมะกอน) น. คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, คนงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
day labourerกรรมกรรายวัน, คนงานรายวัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-Farm Laborกรรมกรนอกภาคเกษตร, Example: ผู้ที่ทำงานรับจ้างซึ่งไม่ใช่งานเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ 12 Angry Men (1957)
Just what are you doing in this car, coolie?แกมาทำอะไรในตู้นี้ ไอ้กรรมกร Gandhi (1982)
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง Gandhi (1982)
I've been pounding the pavement since I've been back.ตอนกลับมา ฉันได้งานกรรมกรสร้างถนน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My pupils! To labor!ให้นักเรียนเป็นกรรมกร The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I've been takin' all these jobs interviews and stuff, so I'm not gonna be just a construction worker.ผมจะไปสัมภาษณ์แล้วทำงานเลย จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมกรอยู่อย่างนี้ Good Will Hunting (1997)
But in 20 years if you're still livin' here, comin' over to my house to watch the Patriots games, still workin' construction, I'll fuckin' kill ya.ถ้าอีก 20 ปี เรายังอยู่ที่นี่ นายเข้ามาดูเกมที่บ้านชั้นแล้ว ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิม ชั้นจะฆ่านาย Good Will Hunting (1997)
Say "Mayday."บอกว่า "กรรมกร". Wrong Turn (2003)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
The next thing they show is some stupid redneck in handcuffs who looks absolutely stunned that this is happening to him.ต่อมาเราก็จะเห็น กรรมกรโง่ๆ โดนใส่กุญแจมือ เขาดูตกใจมาก ที่เรื่องนี้เกิดขี้นกับเขา Crash (2004)
Sometimes the redneck is actually watching the Discovery Channel when they break in to arrest him.บางทีพวกกรรมกรกำลังดู ช่อง ดิสโคเวอรี่ อยู่ ตอนที่พวกนั้นบุกเข้ามาจับตัว Crash (2004)
What about that conductor friend of yours?แล้วเพื่อนกรรมกร ของคุณล่ะ Eight Below (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
กรรมกร[kammakøn] (adj) EN: labour  FR: ouvrier ; travailliste
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [ m ] ; travailleur retraité [ m ]
กรรมกรว่างงาน[kammakøn wāng ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [ m ] ; sans emploi [ m ]
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [ m ] ; sans emploi [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic., See also: A. white collar, white-collar, Syn. blue-collar

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellah(n) ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
labor(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, พวกกรรมกร, Syn. working class, proletariat
laborer(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer
labour(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class
labour(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class, proletariat
navvy(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร
roustabout(n) กรรมกรท่าเรือ, Syn. laborer, stevedore, longshoreman
sandhog(n) กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
sawyer(n) ผู้เลื่อย, See also: กรรมกรเลื่อย, Syn. woodsman
stevedore(n) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่, See also: กรรมกรท่าเรือ, Syn. docker, loader

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว, กรรมกรห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น
coolie(คู'ลี) n. กุลี, กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
denimsชุดทำงาน, ชุดกรรมกร (ที่ตัดด้วยผ้าฝ้ายหยาบลายสอง)
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว, กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping, n.
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ลำบาก, งานกรรมกร, งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n., pl. ชุดใช้แรงงาน ของทหาร vt. เหนื่อยกาย, เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
gangern. หัวหน้ากรรมกร, หัวหน้าคนงาน
labor(เล'เบอะ) { labo (u) red, labo (u) ring, labo (u) rs } n. แรงงาน, ใช้แรงงาน, งาน, อาชีพ, ความอุตสาหะ, ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก, ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว, กรรมกร, ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน, พยายาม, กระทำด้วยความลำบาก, คลอดลูก, ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก, พากเพียร. adj. เ
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร, คนงาน, ผู้ทำงานหนัก, ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar, worker

English-Thai: Nontri Dictionary
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก, แรงงานเด็ก
coolie(n) กุลี, กรรมกร, จับกัง, ผู้ใช้แรงงาน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ, จับกัง, กุลี
ganger(n) หัวหน้าคนงาน, หัวหน้ากรรมกร
intransitive(adj) อกรรมกริยา
labor(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
labour(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
labourer(n) กรรมกร, คนงาน, ผู้ใช้แรงงาน, จับกัง, กุลี
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ, เกี่ยวกับไพร่, เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่, กรรมกร, คนธรรมดาสามัญ, ชนชั้นกรรมาชีพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top