Search result for

*mies*

(259 entries)
(5.4338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mies, -mies-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armiesกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armiesกองทัพบก [TU Subject Heading]
Economies of scaleการประหยัดต่อขนาด [TU Subject Heading]
Mummiesมัมมี่ [TU Subject Heading]
Enemiesศัตรู [การแพทย์]
Mummiesมัมมี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dirty bitch.Miese Schlampe. Robbery Alla Turca (2005)
Fuck you, sons of bitches!Auf euch alle! Ihr miesen Schweine! The Three Burials of Melquiades Estrada (2005)
- Are you feeling a bit low?- Bist mies drauf. - Ich habe Angst. Adam's Apples (2005)
Oh, it was pretty awful, I'm afraid.- Ach... - Es ist ziemlich mies gelaufen. Match Point (2005)
Both of them bastards.Beides miese Kerle. Must Love Dogs (2005)
All right.Du mieses Arschloch! The Three Burials of Melquiades Estrada (2005)
I run into you and I make you feel like shit... for l-don't-know-what that happened 10 years ago, so...Ich sorge dafür, dass du dich mies fühlst, für etwas, das vor zehn Jahren passiert ist, also... - Niemand hat Schuld. Nine Lives (2005)
Prawns, mussels, cockles and tiny periwinkles.Venusmuscheln und Miesmuscheln. Herzmuscheln und Strandschnecken. Côte d'Azur (2005)
You are nothing but an... an idiot and a rotten traitor.Sie sind doch nur ein... ein Dummkopf und ein mieser Verräter. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Your mother's a dirty whore!Sie mieses Stück Dreck! Ihre Mutter muss eine blöde Hure gewesen sein. The Protector (2005)
German children do not need a father like you.So ein mieses Vorbild brauchen deutsche Kinder nicht. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Go to your happy place, you rotten little dog.Geh in dein Körbchen, du mieses kleines Hündchen, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
What a coward.Mieser Feigling. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
You didn't feel good?Fühlst du dich miesLa moustache (2005)
Motherfucker!Mieses Schwein! Four Brothers (2005)
Piece of shit!Du mieses Stück Scheiße! Four Brothers (2005)
Fucker!Du mieses Schwein! Saw II (2005)
That was a lousy way to get Bo charged with sexual assault.Das war ziemlich mies, Bo wegen Vergewaltigung anzuklagen. Jesse Stone: Stone Cold (2005)
She's fine. Her fundraiser got rained on, so...Der Regen hat ihre Benefizveranstaltung vermiest. Good Night, and Good Luck. (2005)
You know what they were- they were fuckin' Hajjis, terrorists, the bad guys.Das waren "Hadschis", Terroristen, miese Kerle. Harsh Times (2005)
And I'm so horny.Tut mir leid, ich fühl mich nur so miesJust Friends (2005)
He wasn't very nice to him.Anders hat ihn ziemlich mies behandelt. Den utvalde (2005)
Yvonne won't turn into a flower, just a nasty little spy.Yvonne verwandelt sich nicht in eine Blume, sondern in eine miese Spionin. Gabrielle (2005)
oh, Mariah Carey!- Mieses Schwein. Just Friends (2005)
Cost me more than this house, but no matter how bad I feel it always cheers me up.Es war teurer als dieses Haus. Doch egal, wie mies es mir geht, es heitert mich jedes Mal auf. V for Vendetta (2005)
I suck at it. - No! - I do.Ich finde mich zwar mies, aber... Je ne suis pas là pour être aimé (2005)
You don't suck at all.Warum sagen Sie das? Sie sind gar nicht miesJe ne suis pas là pour être aimé (2005)
I'm not good either.Nicht mies, aber nicht toll. Je ne suis pas là pour être aimé (2005)
- Lousy slimebucket.- Mieser Schleimbeutel. Torrente 3: El protector (2005)
Female Pig! FEMALE PIG.Du miese Hure! Tokyo Zombie (2005)
The audience is rowdy as usual.Die Leute sind mies gelaunt wie immer. Tokyo Zombie (2005)
Hey, what kind of lousy bum are you?Hey, was bist du für ein mieser Penner? Escalator Down (2005)
You fucking bitch.Miese Nutte. Hostel (2005)
You fucking pussy!Du mieser Feigling! Scared (2005)
She's ruining the mood.Sie vermiest mir die Stimmung. Izzat (2005)
For a two-bit radio show ?Für so eine miese Radiovorstellung? Salaam Namaste (2005)
Two-bit ?MiesSalaam Namaste (2005)
Now just wait and watch... how this two-bit radio show transforms you from a chef to a waiterJetzt warte nur ab, wie diese miese Radiovorstellung dich von einem Chefkoch zu einem Kellner verwandelt Salaam Namaste (2005)
I'm just trying not to end this in a bad mood.Weißt du, ich will ja nur, dass wir beide das hier nicht in mieser Stimmung beenden. En la cama (2005)
Is your sulking husband here?Ist dein miesepetriger Mann hier? My Father and My Son (2005)
You have no right to speak to me, incompetent fool!Sie sind ein richtig mieses Schwein! The Remaker (2005)
You were just after him yourself!Mir machst du den die ganze Zeit mies, dabei wolltest du den selbst haben. Summer in Berlin (2005)
Must be some dumb character...Die Rolle muss echt mies sein. Takeshis' (2005)
You lousy son!Mieser Sohn! The Class of Chaos 3,5 (2005)
You don't have all-you-can-eat hot dogs after ten or bad disco music pumping through the stereo.Hotdogs satt nach 22 Uhr oder miese Disco-Musik aus der Anlage. Welcome to Liberty Village (2005)
You've had a bad day.Sie hatte einen miesen Tag. Prophet Five (2005)
Being so psychotically perky, while I'm so miserable.So psychotisch gut drauf zu sein, wenn es mir selber so mies geht. Little Box of Horrors (2005)
The bad food, the endless rotations... pretending that a card game is the high point of our day!Das miese Essen, die langen Schichten und so zu tun, als wäre ein Spiel der Höhepunkt des Tages! Flight of the Phoenix (2005)
So weak.Das ist so miesThe Farm (2005)
So, so very weak.So miesThe Farm (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miesNapoleon marched his armies into Russia.
miesThey are not enemies, but friends.
miesPart-time workers play an important role in developing the economies.
miesThe enemies stood face to face.
miesAll his political enemies showed themselves at his funeral.
miesInternational trade is vital for healthy economies.
miesSome early religion's leaders were persecuted by their enemies.
miesYou make up imaginary enemies and are chased by them.
miesThe king crushed his enemies.
miesShe doesn't have any enemies.
miesThey believe their country was secure against foreign enemies.
miesWe overwhelmed the many enemies.
miesAnimals know their enemies by instinct.
miesIt's not as though we were enemies at each other's throats.
miesWe must make economies in buying clothes.
miesAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
miesGood points: The pleasure of disposing of enemies with a variety of combos.
miesThe people saved their country from the enemies.
miesThey exulted over the defeat of their enemies.
miesYou should avail yourself of enemies.
miesThey called down the wrath of God upon the heads of their enemies.
miesThey are bitter enemies.
miesThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
miesHe was badly treated at the hands of his enemies.
mies"My metabolism is such that no matter how much I eat I don't put on weight." "Just now, this second, you've made enemies of people throughout the world."
miesHe was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.
miesThe economies were hit hard by energy price increases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าวราน[V] be disunited, See also: be enemies, Syn. แตกร้าว, แตกสามัคคี
สร้างศัตรู[V] make enemies, Syn. สร้างปรปักษ์, Ant. สร้างมิตร, Example: หากคุณไม่ยอมหยุดสร้างศัตรูวันหน้าคุณจะเดือดร้อนมากกว่านี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้ากรรมนายเวร [n.] (jaokamnāiwēn) EN: enemies from a former life ; it must be sth. I did in a former life   
เงินเก็บ[n. exp.] (ngoen kep) EN: savings   FR: économies [fpl]
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
ออมสิน[n.] (ømsin) EN: saving   FR: économies [fpl] ; épargne [f]
เผ่าปิกมี่[n. exp.] (phao Pikmī) EN: Pygmies   FR: pygmées [mpl]
ประเทศพัฒนาแล้ว[n. exp.] (prathēt phatthanā laēo) EN: developed country ; advanced economies   FR: pays développés [mpl]
โรงเรียนเตรียมทหาร [org] (Rōngrīen Trīem Thahān) EN: Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS)   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIES    M AY1 Z
MIESKE    M AY1 S K IY0
ARMIES    AA1 R M IY0 Z
MIESSE    M IY1 S
HYMIES    HH AY1 M IY0 Z
YUMMIES    Y AH1 M IY0 Z
MOMMIES    M AA1 M IY0 Z
MUMMIES    M AH1 M IY0 Z
MIESNER    M IY1 Z N ER0
ENEMIES    EH1 N AH0 M IY0 Z
TUMMIES    T AH1 M IY0 Z
COMMIES    K AA1 M IY0 Z
STYMIES    S T AY1 M IY0 Z
DUMMIES    D AH1 M IY0 Z
PYGMIES    P IH1 G M IY0 Z
JAMIESON    JH EY1 M AH0 S AH0 N
GRAMMIES    G R AE1 M IY2 Z
ENEMIES'    EH1 N AH0 M IY0 Z
STORMIEST    S T AO1 R M IY0 AH0 S T
ACADEMIES    AH0 K AE1 D AH0 M IY0 Z
CREAMIEST    K R IY1 M IY0 AH0 S T
ECONOMIES    IH0 K AA1 N AH0 M IY0 Z
ECONOMIES    IY0 K AA1 N AH0 M IY0 Z
SCHMIESING    SH M IY1 S IH0 NG
VASECTOMIES    V AE0 Z EH1 K T AH0 M IY0 Z
VASECTOMIES    V AE0 S EH1 K T AH0 M IY0 Z
LUMPECTOMIES    L AH2 M P EH1 K T AH0 M IY0 Z
MASTECTOMIES    M AE0 S T EH1 K T AH0 M IY0 Z
HYSTERECTOMIES    HH IH2 S T ER0 EH1 K T AH0 M IY0
APPENDECTOMIES    AE2 P AH0 N D EH1 K T AH0 M IY0 Z
TONSILLECTOMIES    T AA2 N S AH0 L EH1 K T AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armies    (n) (aa1 m i z)
dummies    (n) (d uh1 m i z)
enemies    (n) (e1 n @ m i z)
gamiest    (j) (g ei1 m i i s t)
jemmies    (n) (jh e1 m i z)
jimmies    (n) (jh i1 m i z)
mammies    (n) (m a1 m i z)
mummies    (n) (m uh1 m i z)
pigmies    (n) (p i1 g m i z)
pommies    (n) (p o1 m i z)
pygmies    (n) (p i1 g m i z)
stymies    (v) (s t ai1 m i z)
tammies    (n) (t a1 m i z)
tummies    (n) (t uh1 m i z)
Jamieson    (n) (jh ei1 m @ s @ n)
balmiest    (j) (b aa1 m i i s t)
filmiest    (j) (f i1 l m i i s t)
foamiest    (j) (f ou1 m i i s t)
grimiest    (j) (g r ai1 m i i s t)
gummiest    (j) (g uh1 m i i s t)
infamies    (n) (i1 n f @ m i z)
loamiest    (j) (l ou1 m i i s t)
palmiest    (j) (p aa1 m i i s t)
roomiest    (j) (r uu1 m i i s t)
seamiest    (j) (s ii1 m i i s t)
shammies    (n) (sh a1 m i z)
slimiest    (j) (s l ai1 m i i s t)
wormiest    (j) (w @@1 m i i s t)
academies    (n) (@1 k a1 d @ m i z)
chummiest    (j) (ch uh1 m i i s t)
clammiest    (j) (k l a1 m i i s t)
creamiest    (j) (k r ii1 m i i s t)
dreamiest    (j) (d r ii1 m i i s t)
economies    (n) (i1 k o1 n @ m i z)
gloomiest    (j) (g l uu1 m i i s t)
plummiest    (j) (p l uh1 m i i s t)
scummiest    (j) (s k uh1 m i i s t)
slummiest    (j) (s l uh1 m i i s t)
steamiest    (j) (s t ii1 m i i s t)
stormiest    (j) (s t oo1 m i i s t)
autonomies    (n) (oo1 t o1 n @ m i z)
taxonomies    (n) (t a1 k s o1 n @ m i z)
blasphemies    (n) (b l a1 s f @ m i z)
dichotomies    (n) (d ai1 k o1 t @ m i z)
thingummies    (n) (th i1 ng @ m i z)
vasectomies    (n) (v @1 s e1 k t @ m i z)
physiognomies    (n) (f i2 z i o1 n @ m i z)
appendectomies    (n) (a2 p e n d e1 k t @ m i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Angriff {m} | Angriffe {pl}whammy | whammies [Add to Longdo]
Armee {f}; Heer {n} | Armeen {pl}; Heere {pl} | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Attrappe {f} | Attrappen {pl}dummy | dummies [Add to Longdo]
Autonomie {f} | Autonomien {pl}autonomy | autonomies [Add to Longdo]
Blasphemie {f}; Gotteslästerung {f} | Gotteslästerungen {pl}blasphemy | blasphemies [Add to Longdo]
Defätismus {m}; Miesmacherei {f}; Schwarzseherei {f}defeatism [Add to Longdo]
Erbfeind {m} | Erbfeinde {pl}hereditary enemy | hereditary enemies [Add to Longdo]
Erzfeind {m}; Erzfeindin {f} | Erzfeinde {pl}arch-enemy; archenemy | arch-enemies; archenemies [Add to Longdo]
Feind {m} | Feinde {pl}enemy | enemies [Add to Longdo]
Heer {n} | Heere {pl}army | armies [Add to Longdo]
Konservatorium {n}; Musikhochschule {f} | Konservatorien {pl}conservatory; conservatoire; academy of music | conservatories; academies of music [Add to Longdo]
Kunstakademie {f} | Kunstakademien {pl}academy of arts; College of Art | academies of arts [Add to Longdo]
Miesepeter {m}; schrulliger Menschcrotchet [Add to Longdo]
Miesepeter {m}sourpuss; picklepuss [Add to Longdo]
Miesepeter {m}crank [Am.] [Add to Longdo]
Miesmacher {m} | Miesmacher {pl}defeatist | defeatists [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Pygmäe {m}; Zwergmensch {m} | Pygmäen {pl}; Zwergmenschen {pl}pygmy | pygmies [Add to Longdo]
Staatsfeind {m} | Staatsfeinde {pl}public enemy | public enemies [Add to Longdo]
Todfeind {m}; Todfeindin {f} | Todfeinde {pl}deadly enemy | deadly enemies [Add to Longdo]
Unverschämtheit {f} | Unverschämtheiten {pl}infamy | infamies [Add to Longdo]
Zwangswirtschaft {f} | Zwangswirtschaften {pl}controlled economy | controlled economies [Add to Longdo]
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenscummy | scummier | scummiest [Add to Longdo]
dunkel; trübselig {adj} | dunkler; trübseliger | am dunkelsten; am trübseligstengloomy | gloomier | gloomiest [Add to Longdo]
dunstig; feucht; beschlagen; dampfig {adj} | dunstiger; feuchter | am dunstigsten; am feuchtestensteamy | steamier | steamiest [Add to Longdo]
eklig {adj} | ekliger | am ekligstensquirmy | squirmier | squirmiest [Add to Longdo]
sich elend fühlen; sich mies fühlento feel grim [Add to Longdo]
flattern | flatternd | flattert | flatterteto shimmy | shimming; shimmying | shimmies | shimmied [Add to Longdo]
geräumig {adj} | geräumiger | am geräumigstenroomy | roomier | roomiest [Add to Longdo]
griesgrämig; miesepetrich {adj} | griesgrämiger | am griesgrämigstengrouchy | grouchier | grouchiest [Add to Longdo]
hindern | hindernd | hindert | hinderteto stymie | stymieing | stymies | stymied [Add to Longdo]
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstenclammy | clammier | clammiest [Add to Longdo]
klebrig {adj}; mit Klebstoff verschmiert | klebriger | am klebrigstengummy | gummier | gummiest [Add to Longdo]
lehmig {adj} | lehmiger | am lehmigstenloamy | loamier | loamiest [Add to Longdo]
mies; ziemlich wertlos {adj}cockamamie; cockamamy [Am.] [Add to Longdo]
mies {adj}; Scheiß... [slang]crummy [Add to Longdo]
mies {adj}grungy [Add to Longdo]
mies; scheußlich {adj}lousy; rotten [Add to Longdo]
in mieser Laune seinto be in a foul mood [Add to Longdo]
mild {adj} | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest [Add to Longdo]
mürrisch; mies {adj}liverish [Add to Longdo]
mutig {adj} | mutiger | am mutigstengamely; gamily; gamy | gamier | gamiest [Add to Longdo]
palmenreich {adj} | palmenreicher | am palmenreichstenpalmy | palmier | palmiest [Add to Longdo]
sahnig {adj} | sahniger | am sahnigstencreamy | creamier | creamiest [Add to Longdo]
schäbig; mies; heruntergekommen {adj}sleazy [Add to Longdo]
schaumig; schäumend {adj} | schaumiger; schäumender | am schäumendsten; am schaumigstenfoamy | more foamy; foamier | most foamy; foamiest [Add to Longdo]
schick {adj} | schicker | am schickstenyummy | yummier | yummiest [Add to Longdo]
schleimig {adj} | schleimiger | am schleimigstenslimy | slimier | slimiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
ブリックス[, burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries [Add to Longdo]
外部経済[がいぶけいざい, gaibukeizai] (n) external economies [Add to Longdo]
規模の経済[きぼのけいざい, kibonokeizai] (n) economies of scale [Add to Longdo]
仇同士;敵同士[かたきどうし;てきどうし(ik), katakidoushi ; tekidoushi (ik)] (n) mutual enemies [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] (n) bitter enemies (placed by fate) in the same boat; (P) [Add to Longdo]
合同軍[ごうどうぐん, goudougun] (n) combined armies [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
戦力拮抗[せんりょくきっこう, senryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched armies (teams) [Add to Longdo]
対陣[たいじん, taijin] (n,vs) confrontation of armies [Add to Longdo]
敵に回す[てきにまわす, tekinimawasu] (exp,v5s) to make enemies of [Add to Longdo]
天敵関係[てんてきかんけい, tentekikankei] (n) relationship of being natural enemies [Add to Longdo]
同盟軍[どうめいぐん, doumeigun] (n) allied armies [Add to Longdo]
汝の敵を愛せよ[なんじのてきをあいせよ, nanjinotekiwoaiseyo] (exp) (as commanded by Jesus) love your enemies [Add to Longdo]
白衛軍[はくえいぐん, hakueigun] (n) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution) [Add to Longdo]
白軍[はくぐん, hakugun] (n) (See 白衛軍) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution) [Add to Longdo]
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart [Add to Longdo]
万軍[ばんぐん, bangun] (n) hosts; all the armies [Add to Longdo]
両軍[りょうぐん, ryougun] (n) both armies; both teams; (P) [Add to Longdo]
両忘[りょうぼう;りょうもう, ryoubou ; ryoumou] (n) (obsc) {Buddh} detachment from dichotomies; detachment from objectivity and subjectivity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, ] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] clever; pigmies [Add to Longdo]
冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨˋ ㄓㄞˇ, ] lit. enemies on a narrow road (成语 saw); fig. an inevitable clash between opposing factions [Add to Longdo]
反目成仇[fǎn mù chéng chóu, ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ ㄔㄥˊ ㄔㄡˊ, ] to become enemies (成语 saw); to fall out with sb [Add to Longdo]
反间[fǎn jiàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension; to drive a wedge between (one's enemies) [Add to Longdo]
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, / ] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies [Add to Longdo]
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, ] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice [Add to Longdo]
旗鼓相当[qí gǔ xiāng dāng, ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] lit. two armies have equivalent banners and drums (成语 saw); fig. evenly matched; roughly comparable (opponents) [Add to Longdo]
书院[shū yuàn, ㄕㄨ ㄩㄢˋ, / ] academies [Add to Longdo]
结仇[jié chóu, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄡˊ, / ] to start a feud; to become enemies [Add to Longdo]
联军[lián jūn, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] allied armies [Add to Longdo]
万人之敵[wàn rén zhī dí, ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄓ ㄉㄧˊ, / ] a match for ten thousand enemies [Add to Longdo]
万人敵[wàn rén dí, ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧˊ, / ] a match for ten thousand enemies [Add to Longdo]
萨尔浒之战[Sà ěr hǔ zhī zhàn, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄏㄨˇ ㄓ ㄓㄢˋ, / ] Battle of Sarhu in 1619, in which the Manchus under Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤 crushed four Ming armies [Add to Longdo]
长坂坡七进七出[cháng bǎn pō qī jìn qī chū, ㄔㄤˊ ㄅㄢˇ ㄆㄛ ㄑㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ ㄔㄨ, / ] famous scene in Romance of the Three Kingdoms in which Zhao Yun 趙雲|赵云 charges seven times through the ranks of Cao Cao's armies [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top