ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鸿沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸿沟-, *鸿沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, across the Gulf of War, I salute you.[CN] 不过,跨过战争的鸿沟, 我也要向你致敬 Part VII (1988)
But suddenly a gap opened up in their relative status.[CN] 但是突然有一天他们 之间的地位出现了鸿沟 When the Last Sword Is Drawn (2002)
"Across the Gulf of War,[CN] 他说:"跨过战争的鸿沟 Part VII (1988)
You see, there are some gaps in this country deep chasms that we need to bridge.[CN] 你们看,在这个国家里有许多裂隙 ...许多需要我们填补的鸿沟 The Manchurian Candidate (2004)
lt`s called The Guf.[CN] 这就是所谓的鸿沟 The Seventh Sign (1988)
She stepped across the cultural divide.[CN] 她终于跨越了文化鸿沟 Spanglish (2004)
I can hardly believe the gulf between rich and poor is growing wider.[CN] 我几乎不相信 富人和穷人的鸿沟越来越大 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
It's proof that love is lacking, a gulf bridged by outside friendship.[CN] 这证明了爱在消失, 需要外部的友谊来弥补鸿沟 The Hairdresser's Husband (1990)
Then there was a gap in things...[CN] 万物之中有条鸿沟 Candy (2006)
Ideals and reality never coincide. There is always a gap.[CN] 理想和现实从来不合 永远有条鸿沟 The Legend of Paul and Paula (1973)
But there is a wide gulf between us now... and I fear I shall never bridge it.[CN] 但现在我俩之间有一道鸿沟 我恐怕永远跨不过去了 An Ideal Husband (1999)
There's an enormous difference between us.[CN] 我们之间有巨大鸿沟 Life Stinks (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top