ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

willful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willful-, *willful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willfulness(n) ความจงใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. deliberateness, intention, voluntariness, Ant. involuntariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ, มีเจตนา, ตั้งใจ, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, See also: willfulness n., Syn. willful.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ. V for Vendetta (2005)
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Now, this is willful damage to property!นี่ถือว่า เป็นการทำร้าย ทรัพสินคนอื่นด้วยความตั้งใจนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Never had an "egg" egg. I was a very willful child.ไม่เคยกิน"ไข่" ฉันเป็นเด็กหัวแข็งน่ะ Julie & Julia (2009)
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์" The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Kelly was willful and spitefulเคลลี่เป็นคนมุ่งมั่น และอาฆาตแค้น Chapter Three 'Acceptance' (2009)
He was a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น Hanamizuki (2010)
He was really a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก Hanamizuki (2010)
You are too willful to be taught.คุณอยู่ที่มากเกินไปโดยจงใจที่จะได้รับการสอน Drive Angry (2011)
He's the strongest, most willful manเขาแข็งแรง มีความมุ่งมั่นที่สุด Strain (2011)
You know, Adelaide was a willful child.หนูรู้มั้ย อะเดเลดเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความหวัง Halloween: Part 2 (2011)
Mm. The occasional oversight is far less damaging than willful ignorance.อืม การกำกับดูแลเป็นครั้งคราว สร้างความเสียหายน้อยกว่าจงใจไม่รู้ Power (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกครู(adj) recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai Definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
willful
willfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willful

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ,  ] willful; headstrong; uninhibited #9,043 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] willful #171,514 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachbeschädigung { f }willful damage to property [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na, n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na, n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
気随[きずい, kizui] (adj-na, n) willful; wilful; as one pleases [Add to Longdo]
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n, adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases [Add to Longdo]
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases [Add to Longdo]
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n, vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willful \Will"ful\, a. [Will + full.] [Written also wilful.]
   [1913 Webster]
   1. Of set purpose; self-determined; voluntary; as, willful
    murder. --Foxe.
    [1913 Webster]
 
       In willful poverty chose to lead his life.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou to me
       Art all things under heaven, all places thou,
       Who, for my willful crime, art banished hence.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by the will without yielding to reason;
    obstinate; perverse; inflexible; stubborn; refractory; as,
    a willful man or horse.
    [1913 Webster] -- {Will"ful*ly}, adv. -- {Will"ful*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 willful
   adj 1: done by design; "the insult was intentional"; "willful
       disobedience" [syn: {willful}, {wilful}]
   2: habitually disposed to disobedience and opposition [syn:
     {froward}, {headstrong}, {self-willed}, {willful}, {wilful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top