Search result for

willful

(34 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willful-, *willful*
English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willfulness[N] ความจงใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. deliberateness, intention, voluntariness, Ant. involuntariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ,มีเจตนา,ตั้งใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, this is willful damage to property!นี่ถือว่า เป็นการทำร้าย ทรัพสินคนอื่นด้วยความตั้งใจนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Never had an "egg" egg. I was a very willful child.ไม่เคยกิน"ไข่" ฉันเป็นเด็กหัวแข็งน่ะ Julie & Julia (2009)
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์" The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Kelly was willful and spitefulเคลลี่เป็นคนมุ่งมั่น และอาฆาตแค้น Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Now is not the time to be willful, John.เอาล่ะ นี่ไม่ใช่้ช่วงเวลาที่ต้องมา มุ่งมั่นจริงจังกับมันหรอก จอห์น This Is Why We Stay (2010)
He was a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น Hanamizuki (2010)
He was really a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก Hanamizuki (2010)
He's so smart and willfull. And he considers everything.เขาฉลาดแล้วก็หัวแข็ง แล้วเขาก็คำนึงถึงทุกอย่าง The Switch (2010)
You are too willful to be taught.คุณอยู่ที่มากเกินไปโดยจงใจที่จะได้รับการสอน Drive Angry (2011)
You're so willful.คุณอยู่ที่เจตนาดังนั้น Drive Angry (2011)
Willful!จงใจ! Drive Angry (2011)
what, the fact that you were willfully ignorantทำไม คิดว่าเรื่องที่นายไม่รู้เรื่องเลย Damien Darko (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกครู[ADJ] recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม

CMU English Pronouncing Dictionary
WILLFUL    W IH1 L F AH0 L
WILLFULLY    W IH1 L F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willful    (j) (w i1 l f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachbeschädigung {f}willful damage to property [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
気随[きずい, kizui] (adj-na,n) willful; wilful; as one pleases [Add to Longdo]
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases [Add to Longdo]
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases [Add to Longdo]
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited, #9,043 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] willful, #171,514 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willful \Will"ful\, a. [Will + full.] [Written also wilful.]
   [1913 Webster]
   1. Of set purpose; self-determined; voluntary; as, willful
    murder. --Foxe.
    [1913 Webster]
 
       In willful poverty chose to lead his life.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou to me
       Art all things under heaven, all places thou,
       Who, for my willful crime, art banished hence.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by the will without yielding to reason;
    obstinate; perverse; inflexible; stubborn; refractory; as,
    a willful man or horse.
    [1913 Webster] -- {Will"ful*ly}, adv. -- {Will"ful*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 willful
   adj 1: done by design; "the insult was intentional"; "willful
       disobedience" [syn: {willful}, {wilful}]
   2: habitually disposed to disobedience and opposition [syn:
     {froward}, {headstrong}, {self-willed}, {willful}, {wilful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top